Preasráitis

Fógraíonn an tAire Finian McGrath ciste €4.5m chun seirbhísí míchumais a athchóiriú

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas, ciste €4.5m a fhógairt inniu chun tacú le seirbhísí míchumais a athchóiriú.

Dúirt an tAire, “Is é cuspóir an Rialtais seo seirbhísí míchumais atá dírithe ar an duine a sholáthar, áit a mbeidh daoine a dteastaíonn tacaí uathu ag croílár ár ngníomhaíochtaí uile. Tá sé mar chuspóir leis an gciste ról lárnach a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas sa dóigh a soláthraítear seirbhísí agus tacaí, agus sinn ag cumasú dóibh saol neamhspleách a chaitheamh sa phobal. Tá sé sin ag teacht leis an meon atá agam ó ceapadh mar Aire mé – is é sin, gur ar an duine faoi mhíchumas a dhíreoimid go príomha. Is ionann an Ciste um Athchóiriú Seirbhísí agus tiomantas suntasach d’athchóiriú ar fud seirbhísí míchumais in Éirinn.”

Tá an cistiú seo mar chuid den Chiste um Athchóiriú Seirbhísí. Bhunaigh an Roinn Sláinte, Atlantic Philanthropies, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus Genio an Ciste i gcomhar lena chéile chun tacú le hathchóirithe a chur chun feidhme i seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas agus i seirbhísí meabhairshláinte in Éirinn. Is ionann an Ciste agus infheistíocht chomhcheangailte iomlán €45m ón Roinn agus ó Atlantic Philanthropies. Tá sé mar aidhm leis an infheistíocht sin, ar aon dul le beartas an Rialtais, seirbhísí reatha a chumrú i dtreo tacaí atá níos dírithe ar an duine agus atá níos trédhearcaí, níos cuntasaí agus níos costéifeachtúla a chur ar fáil.

Dúirt Mary Sutton, an Stiúrthóir Tíre ar Atlantic Philanthropies, “I gcomhar le Rialtas na hÉireann, tá Atlantic Philanthropies ag tacú le nuálaíocht agus le hathchóiriú i seirbhísí míchumais in Éirinn ón mbliain 2010 i leith. Tá an Ciste um Athchóiriú Seirbhísí ina chéim thábhachtach chun tosaigh i dtreo seirbhísí a bhunathrú ar leibhéal níos leithne fós, rud a rachaidh i bhfeidhm ar chuid mhór daoine eile ar fud na tíre.”

Leithdháilfear an cistiú faoi thrí shruth dhifriúla, is iad sin:

  • Maireachtáil sa Phobal – tacú le daoine láithreacha comhchónaithe nó institiúidí a fhágáil agus bogadh isteach sa phobal; socruithe maireachtála níos fearr sa phobal a bheith acu; agus saol neamhspleách bríoch a chaitheamh ina mbeidh siad páirteach i ngníomhaíocht áitiúil agus phríomhshrutha. Beidh an sruth seo dírithe ar dhaoine a bheidh ag bogadh amach ó institiúid nó ar dhaoine atá i mbaol institiúidithe.
  • Seirbhísí lae a athchóiriú ina dtacaí atá dírithe ar an duine – tacú le bealaí malartacha chun freastal ar na riachtanais oibre, oideachais, oiliúna agus áineasa atá ag daoine faoi mhíchumas a chónaíonn i láithreacha príomhshrutha sa phobal.
  • Faoiseamh Malartach – raon roghanna neamhinstitiúideacha faoisimh a fhorbairt do dhaoine aonair agus dá dteaghlach.

Tabharfaidh ionadaithe réigiúnacha do FSS (i.e. Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail) cuireadh do chuibhreannais – daoine faoi mhíchumas, baill teaghlaigh, soláthraithe seirbhísí agus grúpaí pobail ina measc – obair le chéile chun tograí a fhorbairt le haghaidh cistiú a fháil. Rachfar i mbun comhairliúchán le húsáideoirí seirbhísí, le teaghlaigh agus le soláthraithe seirbhísí ar fud na hÉireann thar na míonna atá romhainn, agus é mar aidhm leo pleananna inbhuanaithe réalaíocha a fhorbairt le haghaidh seirbhísí a athchumrú.

Is é Iontaobhas Genio a bhronnfaidh an cistiú bunaithe ar dhianphróiseas iarratais a ndéanfaidh sé agus FSS measúnú air i gcomhar lena chéile.

Dúirt Pat Healy, Stiúrthóir Náisiúnta ar Chúram Sóisialta in FSS, “Aithníonn FSS an ról ríthábhachtach atá ag an gCiste um Athchóiriú Seirbhísí maidir le seirbhís tacaíochta níos nua-aimseartha a chruthú do dhaoine faoi mhíchumas. Trí athrú a leabú i gcomhpháirt le húsáideoirí seirbhísí, le teaghlaigh, le heagraíochtaí cúram sláinte pobail agus le soláthraithe seirbhísí, cabhrófar linn samhail inbhuanaithe athraithe a áirithiú ina dtabharfar ról lárnach d’úsáideoirí seirbhísí. Tuigeann FSS na dúshláin a ghabhann le hathrú. Mar sin, tá sé tiomanta do dhul i dteagmháil le gach geallsealbhóir chun a chinntiú go mbainfear an chuid is fearr is féidir as na hacmhainní atá ar fáil.”

Dúirt Madeleine Clarke, Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Genio, “Tugtar leis an gCiste um Athchóiriú Seirbhísí deis thábhachtach dúinn tacaíocht phearsantaithe a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas chun gur féidir leo saol níos bríche a chaitheamh mar dhaoine a bhfuil meas orthu sa phobal. Táimid ag éisteacht le daoine faoi mhíchumas agus lena dteaghlach, agus táimid ag obair chun tacaí a chur i bhfeidhm lena bhfreastalófar ar riachtanais aonair agus lena gcumasófar do dhaoine a roghanna féin a dhéanamh sa saol.”

Cuirfear an scéala is déanaí ina leith seo ar fáil trí Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail FSS agus ar www.genio.ie/srf-disability.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Atlantic Philanthropies
Tá Atlantic Philanthropies tiomanta d’athruithe buana a bhaint amach i saol daoine soghonta agus daoine faoi mhíbhuntáiste. Tá sé ina fhondúireacht saolré teoranta a dhíríonn ar cheithre shaincheist shóisialta ríthábhachtacha: Dul in Aois, Leanaí agus an Óige, Sláinte an Daonra, agus Athmhuintearas agus Cearta an Duine. Agus é ar intinn aige a chuid oibre a chríochnú sa bhliain 2020, chuir Atlantic Philanthropies an leithdháileadh deontais deiridh uaidh i gcrích ag deireadh na bliana 2016. D’infheistigh sé suim iomlán $8 billiún san Astráil, i mBeirmiúda, i dTuaisceart Éireann, i bPoblacht na hÉireann, san Afraic Theas, sna Stáit Aontaithe agus i Vítneam sna 35 bliana seo a chuaigh thart. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar www.atlanticphilanthropies.org.

Genio
Eagraíocht neamhbhrabúis a dhíríonn go sonrach ar sheirbhísí sóisialta a bhunathrú is ea Genio. Oibríonn sé leis an lucht Rialtais agus daonchairdis chun tacú le daoine saol neamhspleách a chaitheamh. Tá Genio ag obair i réimsí an néaltraithe, an mhíchumais agus na meabhairshláinte in Éirinn faoi láthair. Is leis an easpa dídine a bhaineann an clár oibre is déanaí dá chuid. Tá an clár sin á fhorbairt aige i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus leis an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Ón mbliain 2010 i leith, tá cistiú ó FSS agus ó Atlantic Philanthropies bronnta ag Genio ar 226 thionscadal ar bhonn náisiúnta chun tacaí pearsantaithe sa phobal a thabhairt do níos mó ná 8,000 duine. D’fhreastail níos mó ná 11,000 duine de bhaill teaghlaigh, de chúramóirí agus de bhaill foirne ar a chuid imeachtaí faisnéise agus oiliúna a reáchtáladh trí na tionscadail ar tacaíodh leo freisin. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar www.genio.ie.