Preasráitis

Fógraíonn an tAire Finian McGrath bunú an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, bunú an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe a fhógairt inniu (an 20 Meán Fómhair).

Dúirt an tAire, “Gné lárnach de Chlár an Rialtais is ea an gealltanas a tugadh daoine faoi mhíchumas a chumhachtú maireachtáil go neamhspleách agus rogha níos fearr agus rialú níos fearr a thabhairt dóibh maidir leis na seirbhísí agus na tacaí a theastaíonn uathu chun déanamh amhlaidh. Féachaim ar bhunú an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe mar ghné thábhachtach den ghealltanas sin a chur ar aghaidh.”

Beidh dhá chomhpháirt ann den Tascfhórsa, is iad sin: Grúpa Straitéise, agus Grúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach. Déanfar ionadaíocht do dhaoine faoi mhíchumas ar an dá Ghrúpa agus tá rún daingean agam a chinntiú go mbeidh daoine faoi mhíchumas ar thús cadhnaíochta obair an Tascfhórsa,” a dúirt an tAire.

Ceapadh na comhaltaí den Ghrúpa Straitéise cheana féin agus beidh réamhchruinniú ar siúl acu inniu Tá an tAire tar éis comhdhéanamh an Ghrúpa Chomhairligh agus Chomhchomhairligh a chinneadh agus déanfaidh an Roinn teagmháil le daoine thar an gcéad chúpla lá eile chun fógra a thabhairt dóibh faoin gcinneadh ón Aire.

D’fhonn an Tascfhórsa a dhéanamh níos cuimsithí, d’iarr an tAire go poiblí ar aon duine a bhfuil taithí acu ar mhíchumas, mar dhuine faoi mhíchumas nó mar bhall teaghlaigh nó chúramóir (le pá nó gan phá) de chuid duine faoi mhíchumas, léiriú spéise a chur isteach maidir le páirt a ghlacadh sa Ghrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach. “Chun an fhírinne a rá, chuir méid na freagartha iontas orm agus léirigh an fhreagairt cé chomh tábhachtach is atá sé do dhaoine faoi mhíchumas agus dá dteaghlach páirt ghníomhach a ghlacadh sa phróiseas tábhachtach seo,” a dúirt an tAire.

“Rinne an tÚdarás Náisiúnta Míchumais athbhreithniú ar na hiarratais agus d’oibríomar le chéile ansin chun liosta a ullmhú de thart ar 30 duine atá á gceapadh agam láithreach chuig an nGrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach.”

Mar gheall ar an líon mór iarratas a fuarthas, agus ar cháilíocht agus ar thaithí na ndaoine a chuir iarratas isteach, b’amhlaidh nach rabhthas in ann gach duine a chur ar áireamh ar an nGrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach. D’fhonn leas a bhaint as an dea-thoil, as an taithí phraiticiúil agus as an eolas teicniúil a thaispeáin na hiarrthóirí, áfach, chinn an tAire Grúpa Tagartha a bhunú. Beidh an Grúpa Tagartha comhdhéanta de na hiarratasóirí sin nach bhféadfaí ról ar an nGrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach a thabhairt dóibh. Tabharfaidh an Grúpa Tagartha tacaíocht don Ghrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach trí pháirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin ag amanna tábhachtacha de phlé an Ghrúpa.

Déanfaidh an Roinn Sláinte teagmháil le gach duine lena mbaineann thar an gcéad chúpla lá eile agus, a luaithe a thabharfar fógra do gach duine díobh, foilseofar ainm na gcomhaltaí ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Sainchúram
Beidh sé mar shainchúram ar an Tascfhórsa moltaí a dhéanamh maidir le samhail buiséad pearsantaithe lena dtabharfar tuilleadh rialaithe do dhaoine faoi mhíchumas agus iad ag teacht ar sheirbhísí sóisialacha pearsanta arna gcistiú ag an earnáil sláinte agus lena dtabharfar tuilleadh neamhspleáchais agus rogha dóibh agus iad ag teacht ar na seirbhísí lena bhfreastalaítear ar a riachtanais aonair ar an mbealach is fearr.

Cathaoirleach ar an nGrúpa Straitéise agus ar an nGrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach
Is é an tUas. Christy Lynch, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar KARE, a stiúrfaidh obair an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe.
Beidh dhá chomhpháirt ann den Tascfhórsa, is iad sin: Grúpa Straitéise, agus Grúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach. Déanfaidh an tUas. Lynch cathaoirleacht ar an nGrúpa Straitéise agus ar an Tascfhórsa foriomlán araon. Is í Siobhán Barron, Príomhoifigeach Feidhmiúchán ar an Údarás Náisiúnta Míchumais, a dhéanfaidh cathaoirleacht ar an nGrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach.

Comhaltaí den Ghrúpa Straitéise

Christy Lynch (Cathaoirleach), KARE

Martin Naughton, Áiseanna Tacaíochta

Paddy Connolly, Cuimsiú Éireann

An Dr Joanne McCarthy, Cónaidhm na hÉireann um Míchumas

An tOll. Gerard Quinn, An tIonad um Dhlí agus Beartas Míchumais, OÉ Gaillimh

Gary Lee, An tIonad um Maireachtáil Neamhspleách

Gerry Maguire, Comhairleoir Beartais an Aire

Clodagh O’Brien, Cumann na nGnólachtaí Seachbhrabúsacha

Brian O’Donnell, Cónaidhm Náisiúnta na gComhaltaí Deonacha

Eithne Fitzgerald, Eacnamaí

An Dr Aideen Hartney, An tÚdarás Náisiúnta Míchumais

An Dr Sarah Craig, An Bord Taighde Sláinte

Jennifer O’Farrell, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Barry O’Brien, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Paddy Howard, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

John Bohan, An Roinn Coimirce Sóisialaí

Marion Meany, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Frances Spillane, An Roinn Sláinte

Gráinne Duffy, An Roinn Sláinte

* Déanfar beirt chomhaltaí den Ghrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach a chomhthoghadh chuig an nGrúpa Straitéise

 Comhaltaí den Ghrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach

* Foilseofar ainm na gcomhaltaí ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte a luaithe a thabharfar fógra do na comhaltaí féin faoina gceapadh (is é an spriocdháta le haghaidh fhoilsiú na faisnéise sin ná Dé hAoine an 23 Meán Fómhair).

Comhaltaí den Ghrúpa Tagartha

* Foilseofar ainm na gcomhaltaí ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte a luaithe a thabharfar fógra do na comhaltaí féin faoina gceapadh.