Preasráitis

Fógraíonn an tAire Dlí agus Cirt agus an tAire Stáit le Freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta go gcuirfear seirbhísí sláinte ar fáil ón 1 Iúil 2015 do mhná a d’oibrigh i Neachtlanna Mhaigdiléana

Tá sé fógartha inniu ag Frances Fitzgerald TD, an tAire Dlí agus Cirt, agus ag Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit le Freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, go gcuirfear seirbhísí sláinte i bhfeidhm do mhná a d’oibrigh i Neachtlanna Mhaigdiléana agus in dhá fhoras den chineál céanna.

Is i mí an Mheithimh a thosóidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ag eisiúint “Chártaí RWRCI” do mhná. Beidh éifeacht leis na seirbhísí sláinte ón 1 Iúil. Idir an dá linn, déanfaidh FSS teagmháil dhíreach leis na mná a ghlac le tairiscint fhoirmiúil a rinneadh faoin Scéim um Cheartas Aisiríoch.

Bean a ghlac le tairiscint fhoirmiúil a rinne an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais léi faoin Scéim um Cheartas Aisiríoch, gheobhaidh sí cárta Sásaimh do Mhná a raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe (RWRCI) ó FSS, rud lena gcáilítear sealbhóir an chárta do raon seirbhísí sláinte dá bhforáiltear san Acht um Shásamh do Mhná a raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe 2015.

Cuirfidh FSS na seirbhísí cúraim phríomhúil agus sláinte pobail seo a leanas ar fáil saor in aisce:
·    seirbhísí liachleachtóra ghinearálta;
·    drugaí, leigheasanna, cúnaimh agus fearais atá ar fáil ar oideas;
·    seirbhísí fiaclóireachta, seirbhísí oftalmacha agus clos-seirbhísí;
·    altranas sa bhaile;
·    tacaíocht sa bhaile;
·    cosliacht;
·    fisiteiripe;
·    seirbhísí comhairleoireachta.

Cuirfidh FSS tuilleadh faisnéise faoi na tairbhí sláinte in iúl go díreach do na mná cáilitheacha chomh maith.

Ag fógairt di tabhairt isteach na seirbhísí, dúirt Frances Fitzgerald, an tAire Dlí agus Cirt:

“Thug an Rialtas gealltanas go gcuirfeadh sé gach ceann de na moltaí a rinne an Breitheamh Onórach Quirke ina thuarascáil ar Neachtlanna Mhaigdiléana chun feidhme. Mar sin, tá an-áthas orm a fhógairt inniu go gcuirfear seirbhísí cúraim phríomhúil agus sláinte pobail ar fáil do mhá a d’oibrigh i Neachtlanna Mhaigdiléana agus in dhá fhoras den chineál céanna. Tá raon íocaíochtaí agus tacaí curtha ar bun ag an Rialtas cheana féin do na mná a d’oibrigh sna forais sin. Tá íocaíochtaí de suas le €100,000 á gcur ar fáil do na mná sin, ag brath ar an bhfad ama a chaith siad sna neachtlanna. Tá íocaíochtaí de chineál pinsin á n-íoc ag an Roinn Coimirce Sóisialaí leis na mná freisin.”

Dúirt Kathleen Lynch, an tAire Stáit le Freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta:

“Tá an-áthas orm a fhógairt go dtosófar ag cur seirbhísí cúraim phríomhúil agus sláinte pobail ar fáil an 1 Iúil do mhná a d’oibrigh i Neachtlanna Mhaigdiléana. Tá súil agam go mbainfear sólás as soiléiriú an dáta tosaithe agus as an eolas go dtosóidh siad ag fáil a gcártaí sláinte i mí an Mheithimh.  Ina theannta sin, ní chuirfear íocaíochtaí ex-gratia ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar áireamh sa mheasúnú ar acmhainn faoi scéim na gcártaí liachta ná faoi scéim Chothrom na Féinne.”

Nótaí
Foráiltear leis an Acht um Shásamh do Mhná a raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe 2015 do sheirbhísí sonracha cúraim phríomhúil agus sláinte pobail a bheith á gcur ar fáil ag FSS in Éirinn. Tá an Roinn agus FSS ag déanamh scrúdú san am i láthair ar na socruithe praiticiúla is gá a chur i bhfeidhm chun seirbhísí sláinte a sholáthar do mhná a chónaíonn thar lear.

Ní gá do mhná aonair iarratas a dhéanamh chuig FSS. Déanfaidh FSS teagmháil dhíreach leis na mná lena mbaineann. Tabharfaidh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais fógra do FSS faoi na mná a ghlac le tairiscint fhoirmiúil a rinneadh faoin scéim ex-gratia.