Preasráitis

Fógraíonn an tAire dámhachtain an chonartha le haghaidh an tSeirbhís Neamhspleách Tathanta Sábháilteachta Othar a oibriú

D’fhógair an tAire Sláinte dámhachtain an chonartha le haghaidh Seirbhís neamhspleách nua Tathanta Sábháilteachta Othar a oibriú inniu. Tacóidh an tseirbhís sin le daoine atá ag iarraidh gearán a dhéanamh faoina n-eispéireas leis an tseirbhís sláinte phoiblí agus tabharfaidh sí tacaíocht d’othair a bhféadfadh go ndearna teagmhas sábháilteachta othar difear dóibh.

Ag teacht sna sála ar phróiseas tairiscintí iomaíocha, ba don tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas a dámhadh an conradh le haghaidh an tseirbhís nua a oibriú. Meastar go dtosóidh an tseirbhís nua ag feidhmiú sa dara leath den bhliain 2019.

Tabharfaidh an tseirbhís nua deis do dhaoine labhairt le duine neamhspleách faoin tseirbhís sláinte, cuirfidh sí faisnéis ar fáil faoi conas gearán a dhéanamh agus soláthróidh sí na tacaí a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil le linn an phróisis ghearáin. Beidh an tseirbhís dírithe ar dtús ar an earnáil ospidéal géarmhíochaine poiblí.

Dúirt an tAire, “Tá sábháilteacht othar ina gné lárnach dár seirbhís sláinte. Tá sé ríthábhachtach a chinntiú freisin go leanfar cur chuige duinelárnach atá dírithe ar othair agus ar úsáideoirí seirbhíse nuair a théann rud éigin amú ina gcúram nó ina gcóireáil. Cuirfidh an tSeirbhís neamhspleách nua Tathanta Sábháilteachta Othar seirbhís neamhspleách rúnda atá saor in aisce ar fáil chun cabhrú le daoine atá ag iarraidh gearán a dhéanamh faoin tseirbhís sláinte.

“Tá dámhachtain an chonartha seo ina céim thábhachtach i dtreo aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní thábhachtacha a tharraingítear anuas agus i dtreo a chinntiú go mbeidh cur chuige atá freagrúil, tuisceanach agus tacúil i bhfeidhm againn i leith cúnamh a thabhairt do dhaoine atá míshásta lena gcúram.”

Ag labhairt di thar ceann na Seirbhíse Abhcóideachta Náisiúnta, dúirt Louise Loughlin, Bainisteoir Náisiúnta, go bhfuil lúcháir ar an tSeirbhís go mbeidh sí in ann tosú ar sheirbhís nua tathanta atá neamhspleách agus saor in aisce a fhorbairt an bhliain seo chugainn.

Cuirfear tús anois le clár lena gcumasófar dúinn an tseirbhís a bhunú agus tathantóirí a earcú agus a oiliúint. Meastar go dtosóidh an tseirbhís nua ag feidhmiú ansin sa dara leath den bhliain 2019.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Moladh sa tuarascáil ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) maidir le hOspidéal Phort Laoise agus i dtuarascálacha éagsúla ón Ombudsman go mbunófaí Seirbhís Tathanta Sábháilteachta Othar. Bhí bunú na seirbhíse ar cheann de na gealltanais a tugadh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta freisin.

Seoladh próiseas fairsing rannpháirtíochta geallsealbhóirí agus comhairliúchán poiblí náisiúnta sna blianta 2017 agus 2018 chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt na seirbhíse.

Cuireann an tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta seirbhís tathanta atá neamhspleách, rúnda, saor in aisce, ionadaíoch agus bunaithe ar shaincheisteanna ar fáil faoi láthair. Is é an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh a chistíonn agus a chothaíonn an tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta. Tá sainordú ag an mBord faoin Acht um Fhaisnéis do Shaoránaigh 2007 agus faoin Acht um Chomhairle, 2000, tathant a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas.

Sa bhliain 2017, sholáthair an tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta tathant ionadaíoch neamhspleách do 852 dhuine agus chuir sí faisnéis aonuaire, comhairle, idirghabhálacha aonuaire agus tathant neamhspleách ar fáil in 2,776 chás eile.

Tá taithí fhairsing ag an tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta ar thacaíocht tathanta a thabhairt. Tá seirbhísí tathanta á soláthar aici do dhaoine faoi mhíchumas ón mbliain 2011 i leith, lena n-áirítear i ngach timpeallacht sláinte agus cúraim shóisialta – timpeallachtaí géarmhíochaine, pobail agus cúraim phríomhúil ina measc.