Preasráitis

Fógraíonn an tAire Catherine Byrne TD comhairliúchán poiblí ar an leagan nua den Straitéis Náisiúnta Drugaí

D’iarr Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Pobail agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, ar úsáideoirí seirbhíse, ar thuismitheoirí, ar theaghlaigh, ar dhaoine óga, ar eagraíochtaí agus ar gach duine den tsochaí inniu a gcuid tuairimí a chur in iúl faoin staid drugaí in Éirinn faoi láthair.  Agus comhairliúchán poiblí á sheoladh aici chun bonn eolais a chur faoin straitéis nua náisiúnta drugaí, ghlac an tAire go drogallach leis gur cuid den ghnáthshaol in Éirinn iad drugaí, agus leag sí béim ar a thábhachtaí atá sé tuairimí gach duine a fháil ar an tsaincheist.

Leagfar amach sa straitéis nua an beartas a ghlacfaidh an Rialtas ón mbliain 2017 ar aghaidh i leith na réimsí seo a leanas: feasacht ar dhrugaí agus iad a chosc; mí-úsáid substaintí agus andúil a chóireáil; athshlánú a chur chun cinn; agus soláthar drugaí aindleathacha a laghdú.  Ba mhaith leis an Roinn Sláinte cloisteáil faoi na saincheisteanna sin a measann daoine ar cheart iad a chur san áireamh sa straitéis nua drugaí. Cuirfear gach ceann de na tuairimí a gheofar le chéile i dtuarascáil, rud a sholáthrófar do Choiste Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta Drugaí ansin chun bonn eolais a chur faoin mbeartas nua.

Agus í ag fógairt na bpleananna comhairliúcháin, dúirt an tAire Byrne: “Tá sé riachtanach leagan nua den Straitéis Náisiúnta Drugaí a fhorbairt chun a chinntiú go mbeidh freagairt atá éifeachtach agus cothrom le dáta againn don fhadhb drugaí atá roimh an tsochaí.  Tá sé mar aidhm againn áit níos fearr ó thaobh cosc drugaí de a dhéanamh d’Éirinn, áit a mbeidh daoine in ann cinntí eolacha a dhéanamh agus a soláthrófar na seirbhísí cearta agus an tacaíocht cheart do dhaoine a bhfuil an gá is mó acu leo.  Tá seans ag daoine anois a gcuid tuairimí a chur in iúl agus bonn eolais a chur faoi bheartas an Rialtais ar an tsaincheist thábhacht seo”.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt John Carr, cathaoirleach neamhspleách ar Choiste Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta Drugaí: “Téann an fhadhb drugaí i bhfeidhm ar dhaoine ó gach gairm bheatha agus ó gach cúlra sóisialta i ngach cuid den tír.  Tabharfar deis do dhaoine a gcuid ábhar imní ina leith sin a chur in iúl le linn an phróisis chomhairliúcháin, agus tá sé beartaithe imeachtaí a chur ar siúl i gCora Droma Rúisc, i Luimneach, i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath d’fhonn dearcadh náisiúnta a fháil ar an bhfadhb drugaí”.

Dúirt an tAire mar fhocal scoir: “Is minic nach mbreathnaímid ar dhrugaí mar rud atá ábhartha dár saol féin mura ndeachaigh mí-úsáid drugaí i bhfeidhm orainn go díreach. Mar sin féin, tá ár dtuairimí féin ag gach duine dínn agus bíonn tionchar díreach nó indíreach ag drugaí orainn. Ní mór dúinne uile, dá bhrí sin, páirt a ghlacadh i réiteach a aimsiú.”

Nótaí d’Eagarthóirí:

Is sa Straitéis Náisiúnta Drugaí 2009-2016 a mhínítear beartas an Rialtais maidir le dul i ngleic leis an bhfadhb drugaí.  Is é cuspóir foriomlán na Straitéise ná leanúint ar aghaidh ag dul i ngleic leis an dochar a dhéanann mí-úsáid drugaí do dhaoine agus don tsochaí trí dhíriú comhpháirteach ar na cúig cholún seo a leanas: laghdú soláthair, cosc, cóireáil, athshlánú agus taighde.

Coiste Stiúrtha a bhfuil John Carr, iarArd-Rúnaí INTO, ina chathaoirleach air agus atá comhdhéanta d’ionadaithe ón Earnáil Reachtúil, ón Earnáil Pobail agus ón Earnáil Dheonach, bunaíodh é chun comhairle a chur ar fáil faoi fhorbairt na Straitéise Náisiúnta Drugaí nua, ar straitéis í lena gclúdófar an tréimhse ón mbliain 2017 ar aghaidh.

 

Comhairliúchán Poiblí

Beidh comhairliúchán poiblí ar siúl thar thréimhse sé seachtaine. Cuirfear tús leis Dé Máirt an 6 Meán Fómhair 2016 agus cuirfear deireadh leis Dé Máirt an 18 Deireadh Fómhair 2016.  Beidh tuairimí an phobail faoin staid drugaí in Éirinn á lorg ag an Roinn le linn na tréimhse sin.

Féadfaidh daoine a n-aiseolas a chur ar fáil ar cheann ar bith de na bealaí seo a leanas:

Ar líne: An Comhairliúchán ar an Straitéis Náisiúnta Drugaí

Ríomhphost: yourviews@drugsstrategy.ie

I scríbhinn chuig: Ceistneoir an Chomhairliúcháin Phoiblí nó an Straitéis Náisiúnta Drugaí, Bosca PO 12778, Gleann na gCaorach, Co. Bhaile Átha Cliath

Fón: Íosghlao 1890 10 00 53

Cuirfear an t-aiseolas ar fad a gheofar le chéile i dtuarascáil a ndéanfaidh Coiste Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta Drugaí breithniú uirthi chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt na Straitéise nua. Foilseofar an Straitéis nua go luath sa bhliain 2017.

Cuirfear sraith cruinnithe comhairliúcháin phoiblí ar an Straitéis nua ar siúl i gCora Droma Rúisc, i Luimneach, i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath. Chun a chur in iúl gur spéis leat freastal ar na himeachtaí sin, seol ríomhphost chuig yourviews@drugsstrategy.ie.

Ní bheifear ag glacadh le haighneachtaí agus tuairimí tar éis 5 p.m. Dé Máirt an 18 Deireadh Fómhair 2016.

Tuilleadh faisnéise faoin gComhairliúchán Poiblí

#DrugsStrategy
CRÍOCH