Preasráitis

Fógraíonn an Roinn Sláinte comhairliúchán poiblí ar reachtaíocht i dtaca le táirgí tobac agus córais chun nicitín neamhleigheasach a sholáthar, lena n-áirítear toitíní leictreonacha, a dhíol

Fógraíonn an Roinn Sláinte comhairliúchán poiblí ar reachtaíocht i dtaca le táirgí tobac agus córais chun nicitín neamhleigheasach a sholáthar, lena n-áirítear toitíní leictreonacha, a dhíol

Chuir an Roinn Sláinte tús inniu, an Mháirt an 2 Nollaig 2014, le comhairliúchán poiblí ar bhearta reachtaíochta i dtaca le táirgí tobac agus córais chun nicitín neamhleigheasach a sholáthar, lena n-áirítear toitíní leictreonacha, a dhíol.

D’fhormheas an Rialtas dréachtú na reachtaíochta sin i mí an Mheithimh 2014. Tá na bearta ar aon dul leis na moltaí atá in Éire atá Saor ó Thobac, beartas na hÉireann um rialú tobac.

Áirítear leo sin córas ceadúnúcháin a thabhairt isteach do tháirgí tobac agus do chórais chun nicitín neamhleigheasach a sholáthar (lena n-áirítear toitíní leictreonacha) agus cosc a chur ar tháirgí tobac a dhíol ó mheaisíní díola féinseirbhíse agus ó aonaid/choimeádáin shoghluaiste. Chomh maith leis sin, cuirfear cosc leis an reachtaíocht ar tháirgí tobac a bheith á ndíol ag daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois agus ar chórais chun nicitín neamhleigheasach a sholáthar, lena n-áirítear toitíní leictreonacha, a bheith á ndíol ag daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois agus le daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois.

Tá páipéar comhairliúcháin lena leagtar amach na sonraí faoi na bearta ar fáil ag http://health.gov.ie/blog/noticeboard/tobaccoconsultation2014/. Is é an Aoine an 16 Eanáir 2015 an dáta deiridh a nglacfar le tuairimí.

Nóta d’Eagarthóirí

Is é beartas na Roinne i leith caitheamh tobac ná bogadh i dtreo sochaí atá saor ó thobac faoin mbliain 2025. I ndáiríre, is éard a bheidh i gceist leis sin ná ráta leitheadúlachta caitheamh tobac níos lú ná 5%. Tá na bearta reachtaíochta ar aon dul le Éire atá Saor ó Thobac, atá ar fáil ag http://health.gov.ie/blog/publications/tobacco-free-ireland/

Is iad seo a leanas na comhpháirteanna den reachtaíocht:

A córas   ceadúnúcháin a thabhairt isteach le haghaidh táirgí tobac a dhíol. Tiocfaidh   an córas ceadúnúcháin beartaithe in ionad an chláir mhiondíola atá i bhfeidhm   faoi láthair le haghaidh táirgí tobac a dhíol;
B córas   ceadúnúcháin a thabhairt isteach le haghaidh córais chun nicitín   neamhleigheasach a sholáthar a dhíol;
C cosc   a chur ar tháirgí tobac a dhíol ó mheaisíní díola féinseirbhíse;
D cosc   a chur ar tháirgí tobac a dhíol ó aonaid/choimeádáin shealadacha nó   shoghluaiste;
E cosc   a chur ar tháirgí tobac a dhíol ag imeachtaí/láithreacha atá dírithe go   príomha ar dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois;
F cosc   a chur ar tháirgí tobac a bheith á ndíol ag daoine faoi bhun 18 mbliana   d’aois (tá cosc ar tháirgí tobac a dhíol le duine faoi bhun 18 mbliana d’aois   cheana féin faoi na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002-2013);
G cosc   a chur ar chórais chun nicitín neamhleigheasach a sholáthar a bheith á ndíol   ag daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois agus le daoine faoi bhun 18 mbliana   d’aois; agus
H íostréimhsí   fionraí a thabhairt isteach do mhiondíoltóirí atá ciontaithe i gcionta   áirithe faoi na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) agus faoin reachtaíocht nua   bheartaithe seo.

Anuas ar na bearta reachtaíochta atá leagtha amach in A go H thuas, tá tuairimí faoi na nithe seo á n-iarraidh ag an Roinn freisin:

(i) fógraí um pionós socraithe (fíneálacha ar an láthair) a   thabhairt isteach as cionta áirithe faoin reachtaíocht um rialú tobac; agus
(ii) faisnéis a fhoilsiú i leith aon duine a ngearrann cúirt,   nó a ngearrtar le fógraí um pionós socraithe, fíneáil, pionós eile nó ciontú   air/uirthi (‘ainmniú agus náiriú’).

 

Tá sonraí iomlána faoin gcomhairliúchán ar fáil ag http://health.gov.ie/news-centre/notice-board/tobaccoconsultation2014. Is féidir tuairimí a chur isteach ach an ceistneoir ar líne a úsáid.

Mar mhalairt air sin, cuirfear cóipeanna crua den pháipéar comhairliúcháin agus den cheistneoir ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig tobaccoconsultation@health.gov.ie nó ach scríobh chuig:

An Comhairliúchán maidir le Tobac agus Córais chun Nicitín Neamhleigheasach a Sholáthar

An tAonad um Rialú Tobac agus Alcóil

An Roinn Sláinte

Teach Háicín

Sráid Háicín

Baile Átha Cliath 2

Is é an Aoine an 16 Eanáir 2015 an dáta deiridh a nglacfar le tuairimí. Beidh an suirbhé ar líne ar oscailt go dtí meán oíche an lá sin. Glacfar le freagairtí a bhfuil an dáta deiridh postmharcáilte orthu. Glacfar le freagairtí atá soláthartha de láimh suas go dtí an t-am scoir gnó ar an dáta sin. Ní ghlacfar le haighneachtaí déanacha ná le haighneachtaí gan ainm.

Déanfar tuarascáil chomhairliúcháin a ullmhú agus a fhoilsiú ar shuíomh Gréasáin na Roinne.

Is faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise (FOI) atá gach aighneacht a fhaigheann an Roinn agus féadfar iad a scaoileadh mar fhreagra ar iarratas ar shaoráil faisnéise. Foilsíonn an Roinn freagraí ar iarratais ar shaoráil faisnéise ar líne.

CRÍOCH