Preasráitis

FÉACHANN AN CLINIC LÁRNACH ÍOCSHLÁINTEACH CHUN CINN AR NA BLIANTA ATÁ ROMHAINN

Tá an Clinic Lárnach Íocshláinteach tar éis plean straitéiseach cúig bliana a fhoilsiú, rud a threoróidh obair an Chlinic ar feadh na mblianta atá romhainn agus a chinnteoidh go leabófar samhlacha nua seirbhíse i gceart ann, dar le Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas.

Rinne an comhalta de chuid na Comhghuaillíochta Neamhspleáiche agus an TD do Chuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh an Plean Straitéiseach Cúig Bliana ón gClinic a sheoladh ar maidin, rud dar teideal Towards 2021 (‘I dTreo 2021’).Thóg sé bliain ar an gClinic an Plean a chur le chéile. Ba é a bhí i gceist leis sin ná dul i mbun oibre leis an mBord agus leis an bhFoireann Bhainistíochta agus próiseas fairsing comhairliúcháin a reáchtáil le cliaint, le baill foirne agus le geallsealbhóirí.

Dúirt an tAire McGrath, “Trí na seirbhísí den scoth a sholáthraíonn sé ag a chuid scoileanna i gCluain Tarbh agus i gCluain Dolcáin, freastalaíonn an Clinic ar níos mó 4,000 duine faoi mhíchumas – idir leanaí agus aosaigh – a bhfuil riachtanais chasta ag roinnt díobh. Baineann ríthábhacht lena chuid seirbhísí oiliúna agus forbartha aosaí. Baineann ríthábhacht freisin leis na seirbhísí cliniciúla agus na sainseirbhísí a chuireann sé ar fáil trína chuid seirbhísí for-rochtana agus ag a chuid ionad i mBaile Átha Cliath, i Luimneach agus i bPort Láirge.”

Dúirt an tAire freisin gurb amhlaidh, sa ról atá ag an gClinic mar sholáthraí náisiúnta sainseirbhísí áirithe – amhail teicneolaíocht chúnta, sainsuíochánra, agus bainistiú a dhéanamh ar dheacrachtaí a bhaineann le daoine a chothú, le hithe, le hól agus le slógadh – go mbíonn a chuid oibre ríluachmhar do shaol na ndaoine a bhíonn ag brath orthu.

Rinne an tAire comhghairdeas leis an gClinic as an ról a imríonn sé mar chomhlacht a thacaíonn go mór le daoine faoi mhíchumas agus a oibríonn ar a son. Is ról é sin a chuir leis an aistriú san éiteas atá taobh thiar den dóigh a soláthraítear seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas.

Dúirt an tAire mar fhocal scoir: “Tagann sé seo go mór leis an gceangal atá orm mar Aire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas mo sheacht ndícheall a dhéanamh cur ar chumas daoine faoi mhíchumas saol féintreoraithe a mhaireachtáil. Gealltanas tábhachtach sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta is ea Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe a chur ar bun, rud a rinne mé i mí Mheán Fómhair. Tá sé mar shainchúram ar an Tascfhórsa moltaí a dhéanamh maidir le samhail buiséad pearsantaithe lena dtabharfar tuilleadh rialaithe do dhaoine faoi mhíchumas agus iad ag teacht ar sheirbhísí sóisialacha pearsanta arna gcistiú ag an earnáil sláinte. Leis sin, tabharfar tuilleadh neamhspleáchais agus rogha dóibh agus iad ag teacht ar na seirbhísí lena bhfreastalaítear ar a riachtanais aonair ar an mbealach is fearr.”