Preasráitis

Fáiltíonn Varadkar roimh cheapachán Uí Ríordáin mar Aire Stáit le Freagracht as Drugaí

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur roimh cheapachán Aodháin Uí Ríordáin mar Aire Stáit le Freagracht as an Straitéis Drugaí, agus an ról ag gabháil leis na freagrachtaí atá air cheana féin.

“Fáiltím go mór roimh cheapachán Aodháin Uí Ríordáin mar Aire le Freagracht as Drugaí. Aire dícheallach tiomanta is ea Aodhán agus cuirfidh sé go mór le hobair na Roinne Sláinte. Táim ag tnúth le bheith ag obair leis.

“Gabhann a lán fiúntais le hAire tras-Rannach le Freagracht as Drugaí a cheapadh toisc go mbíonn forluí suntasach ann idir obair na Roinne Sláinte agus obair na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais i leith fhadhb na ndrugaí, idir chóireáil agus chosc agus idir fhorfheidhmiú agus athstiúradh. A bhuí leis an ról nua, tabharfar le chéile obair agus gníomhartha de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Gharda Síochána, i measc comhlachtaí eile.

“Tá Aodhán á cheapadh ag an am ceart mar go bhfuil an Roinn tar éis tús a chur le hobair ar an Straitéis Náisiúnta nua Drugaí. Tá maoiniú breise €2.1m á leithdháileadh sa bhliain 2015 chun tuilleadh áiteanna cóireála agus athshlánaithe cónaithe a sholáthar, chun tuilleadh malartáin steallairí a chur ar fáil agus chun an treoirthionscadal um Nalocsón a sholáthar. Chomh maith leis sin, chuir mé deireadh leis na laghduithe maoinithe do Thascfhórsaí Áitiúla Drugaí agus Alcóil.  Seolfaidh FSS treoirthionscadal roimh i bhfad trína gcuirfear Nalocsón ar fáil d’úsáideoirí codlaidíneach d’fhonn líon na mbásanna de bharr ródháileoige a laghdú. Leanann an Fóram Maoirseachta ar Dhrugaí le teacht le chéile agus beidh an cruinniú is déanaí dá chuid ar siúl an tseachtain seo.

“Is léir gur dúshlán ollmhór í fadhb na ndrugaí go fóill. Is amhlaidh an cás i gceantair uirbeacha go háirithe, ach bíonn an fhadhb ann i gceantair thuaithe freisin. Guím gach rath ar Aodhán sa ról nua. Tá a fhios agam go bhfuil sé tiomanta don chlár oibre comhionannais agus go bhfuil teist den scoth aige maidir le hobair phobail.
“Ní éireoidh leis an bpost nua seo ach amháin má thacaíonn gach duine leis an Aire nua. Tá sé ar intinn agam féin déanamh amhlaidh, agus an oiread tacaíochta is féidir á tabhairt agam dó.”