Preasráitis

Fáiltíonn Simon Harris, an tAire Sláinte, roimh an gcomhaontú ar tháinig an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais agus Grúpa Ospidéal Naomh Uinseann air

D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu gur tháinig an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais agus Grúpa Ospidéal Naomh Uinseann ar chomhaontú faoi athfhorbairt an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais ar champas Pháirc an Leamháin.  Tagann sé sin sna sála ar phlé fairsing idirghabhála a rinneadh le blianta beaga anuas. Chomhaontaigh an dá ospidéal socrú nua rialachais le haghaidh na n-ospidéal comhlonnaithe, rud as a mbunófar cuideachta nua darb ainm An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais i bPáirc an Leamháin CGA (faoi theorainn scaireanna).

Dúirt an tAire Harris: “Tá ríméad orm bheith in ann forbairt an tionscadail seo a sheoladh. Is tionscadal ríthábhachtach é le haghaidh na seirbhísí máithreachais a chuirfear ar fáil sa tír seo sa todhchaí.  Eochairthosaíocht dom ón uair a ghlac mé leis an bpost mar Aire Sláinte is ea Ospidéal Náisiúnta Máithreachais nua úrscothach do mhná agus do naíonáin a sholáthar.  Cheap mé Kieran Mulvey, idirghabhálaí neamhspleách, sna seachtainí tosaigh tar éis dom dul i mbun oifige chun an plé a éascú.  Chomh maith leis sin, bhuail mé le boird agus lucht bainistíochta an dá ospidéal agus mhol mé dóibh teacht ar réiteach lena n-éascófaí an tionscadal.  Ba mhaith liom an deis seo a thapú buíochas a ghabháil le Kieran as an obair dhícheallach a rinne sé.  Is eol dom gur chaith Kieran méid suntasach ama ag oibriú leis na hospidéil ina n-aonar agus i dteannta a chéile agus ceapaim gur comhaontú cóir, cothromaithe agus inoibrithe é an comhaontú atá á chur i láthair aige.

“Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le Nicky Kearns, Cathaoirleach an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais, agus le Jimmy Menton, Cathaoirleach Ghrúpa Cúram Sláinte Ospidéal Naomh Uinseann.   Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le Rhona Mahony, Máistir an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais, agus le Michael Keane, Príomhfheidhmeannach Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann.  Is mór agam na hiarrachtaí suntasacha a rinne an dá ospidéal le míonna beaga anuas chun teacht ar réiteach.  D’iarr mé ar an dá ospidéal ar an gcéad dul síos bheith solúbtha agus nuálach, bheith sásta glacadh le hathruithe agus fíorcheannaireacht a thaispeáint.  Tá sé soiléir gur chuir an dá ospidéal tuairimí an ospidéil eile san áireamh agus gur thaispeáin siad fíorcheannaireacht trí theacht ar an gcomhaontú seo, agus iad á spreagadh ag an mhian a bhí acu an tseirbhís inbhuanaithe is fearr is féidir a chur ar fáil ar Champas Pháirc an Leamháin.

“Taisce náisiúnta is ea an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais agus tá sé ag tabhairt cúram do na mílte bean agus naíonán ar fud na mblianta ó bunaíodh é sa bhliain 1894 i leith.  Leis an aistriú chuig Campas Pháirc an Leamháin, cinnteofar go leanfar le héiteas agus traidisiún an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais i dtimpeallacht nua-aimseartha a chomhlíonfaidh na caighdeáin idirnáisiúnta is fearr”.

Ní ba luaithe i mbliana, d’fhoilsigh an Rialtas an chéad Straitéis Náisiúnta Máithreachais riamh don tír.  Beidh an t-ospidéal nua ina léiriú fisiciúil ar an Straitéis sin agus cinnteoidh sé go bhfaighidh mná a gcúram i dtimpeallacht ina dtugtar meas ar an ngá atá acu le dínit agus le príobháideachas.  Agus é comhlonnaithe le hOspidéal Ollscoile Naomh Uinseann, cinnteoidh an t-ospidéal nua freisin go mbeidh rochtain láithreach ag mná ar aon seirbhísí géarmhíochaine nó ar aon seirbhísí tacaíochta a theastaíonn uathu. Méadóidh an méid sin próifíl sábháilteachta na seirbhíse ag an am céanna.

Níl aon amhras ann go méadófar próifíl idirnáisiúnta champas Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann mar gheall ar an bhforbairt seo.  Tá acmhainneacht ollmhór ag an gcampas cheana féin ó thaobh taighde de.  Is ollmhór freisin atá na tairbhí a d’fhéadfadh an tionscadal seo a bhaint amach do chliniceoirí agus do bhaill foirne sa dá ospidéal.  Thar aon rud eile, tabharfaidh an tionscadal seo do phobal limistéar Ghrúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann agus do dhaoine lasmuigh den limistéar sin bonneagar nua-aimseartha atá oiriúnach do chúram máithreachais, gínéiceolaíochta agus nuabheirthe atá sábháilte agus ar ardchaighdeán a sholáthar.

A bhuí leis an gcomhaontú ar thángthas air inniu, is cinnte go leanfar ar aghaidh leis an tionscadal anois.  Déanfaidh an Fhoireann Deartha athbhreithniú agus nuashonrú ar na bundoiciméid phleanála ar fad anois d’fhonn iarratas ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh a chur faoi bhráid an Bhoird Phleanála go luath sa Bhliain Nua.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

 • Cuirfear cuideachta nua ar bun – “An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais i bPáirc an Leamháin CGA (faoi theorainn scaireanna)” – agus beidh sí ina fochuideachta de chuid Ghrúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann.
 • Beidh neamhspleáchas cliniciúil agus oibríochtúil ag an gcuideachta nua agus seirbhísí máithreachais, gínéiceolaíochta agus nuabheirthe á soláthar aici. Beidh neamhspleáchas airgeadais agus buiséadach aici freisin.
 • Mar gheall ar an gcomhaontú ar thángthas air, bainfear leas as láidreachtaí an dá ospidéal chun tairbhe do chúram sláinte na mban.
 • Tugtar leis an gcomhaontú cosaint d’fhéiniúlacht agus do bhrandáil an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais ag Páirc an Leamháin agus don cheart chun an tsaoráid nua ospidéil mháithreachais a úsáid.
 • Cuimseoidh bord na cuideachta nua naonúr stiúrthóirí – ainmneoidh Grúpa Ospidéal Naomh Uinseann ceathrar díobh; ainmneoidh an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais ceathrar díobh, an Máistir san áireamh; agus beidh stiúrthóir amháin ina shaineolaí idirnáisiúnta ar an gcnáimhseachas agus ar an ngínéiceolaíocht.
 • Rothlófar ról an Chathaoirligh gach trí bliana; beidh an chéad Chathaoirleach ar dhuine de na Stiúrthóirí arna n-ainmniú ag an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais.
 • Suífidh beirt Stiúrthóirí de chuid an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais ar Bhord Ghrúpa Ospidéal Naomh Uinseann freisin.
 • Bonn taca faoi neamhspleáchas Bhord an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais a bheidh sna cumhachtaí forchoimeádta a bheidh aige chun neamhspleáchas cliniciúil agus oibríochtúil a chinntiú.
 • Ní fhéadfar na cumhachtaí forchoimeádta sin a leasú ach amháin le cead d’aon toil i scríbhinn ó na Stiúrthóirí agus le cead ón Aire Sláinte.
 • Cé go mbeidh cumhachtaí forchoimeádta ag an ospidéal nua máithreachais, is ar Ghrúpa Ospidéal Naomh Uinseann go fóill a bheidh an fhreagracht fhoriomlán as an gcampas ospidéil ar fad a fheidhmiú ar bhealach éifeachtach éifeachtúil.
 • Coinneofar an tsamhail Máistreachta ar bun don ospidéal máithreachais.  Ina theannta sin, gníomhóidh an Máistir sa ról mar Stiúrthóir Cliniciúil ar an gCnáimhseachas agus ar an nGínéiceolaíocht ar fud an champais.