Preasráitis

Fáiltíonn na hAirí roimh sheoladh Mhol Nuálaíochta Sláinte Éireann

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, seoladh oifigiúil inniu ar Mhol Nuálaíochta Sláinte Éireann, ar príomhghné den Phlean Gníomhaíochta do Phoist 2016 agus de Chlár an Rialtais é.

Is é an Coláiste Ollscoile, Corcaigh, a dhéanann óstáil ar an Mol i gcomhpháirt le hInstitiúid Teicneolaíochta Chorcaí, le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh, agus le Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus le tacaíocht ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta trí Fhiontraíocht Éireann agus ón Roinn Sláinte trí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Leis an tionscadal seo, bunófar Éire mar láthair den scoth do ghnólachtaí nuathionscanta agus do chuideachtaí cúram sláinte atá ag leathnú, áit a mbeidh siad in ann idirghníomhú go saor le hospidéil agus le hionaid chúraim phríomhúil.

Is é an aidhm atá le Mol Nuálaíochta Sláinte Éireann comhar a bhrú chun cinn idir an tseirbhís sláinte agus an fiontar d’fhonn teicneolaíochtaí, táirgí agus seirbhísí nua cúram sláinte a fhorbairt.

Dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte: “Tá ríméad orm a bheith ag seoladh Mhol Nuálaíochta Sláinte Éireann inniu agus na chéad ghlaonna ar choincheapa agus ar smaointe atá nuálach i réimse an chúraim sláinte a fhógairt.Is tionscadal tábhachtach é seo mar go gcothófar comhpháirtíocht ar leith idir an tseirbhís sláinte agus an earnáil fiontar leis, agus é mar aidhm leis torthaí othar a fheabhsú.

Tá áthas orm go háirithe go ndíríonn ceann amháin de na glaonna sin go sonrach ar chúram sa tseirbhís sláinte a fheabhsú do dhaoine scothaosta.

Ní as fiontair amháin a thiocfaidh na smaointe nuálacha. Tá áthas orm a rá gur as an tseirbhís sláinte freisin a thiocfaidh siad agus ba mhaith liom spreagadh a thabhairt do dhaoine atá ag obair san earnáil cúram sláinte páirt a ghlacadh ann agus tograí a dhéanamh.
Baineann acmhainneacht ollmhór le Mol Nuálaíochta Sláinte Éireann maidir le cúram sláinte agus torthaí a fheabhsú d’othair agus maidir le hearnáil teicneolaíochta sláinte na hÉireann a fhorbairt.Táim cinnte go n-éireoidh le forbairt an Mhoil agus go rachaidh sé chun tairbhe do chúram othar ar deireadh thiar thall.”

Ag fáiltiú di roimh an seoladh, dúirt Mary Mitchell O’Connor TD, an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta: “Leis an tionscnamh iontach seo, cumasaítear caidreamh comhthairbheach idir tionscail agus an córas sláinte.Bainfidh gach duine tairbhe as seo.  Teastaíonn táirgí ón tseirbhís sláinte le go mbeidh sí in ann freastal ar a riachtanais ar leith agus teastaíonn treoir úsáideoirí ó fhiontair agus iad ag forbairt a gcuid táirgí agus teastaíonn ardáin tástála uathu freisin le haghaidh a gcuid trialacha. Gach bliain, is fiú níos mó ná €140 billiún iad na honnmhairí comhcheangailte ónár n-earnáil eolaíochtaí beatha agus ónár n-earnáil TFC. Chomh maith leis sin, is féidir láidreachtaí ár mboinn fiontar a ghiaráil chun nuálaíocht a bhfuil géarghá léi a chur lenár gcóras sláinte agus chun poist a chothú agus tuilleadh post a chruthú sna hearnálacha sin ag an am céanna.”

Dúirt John Halligan TD, an tAire um Oiliúint, Scileanna agus Nuálaíocht: “Is mórthionscnamh é seo sa Phlean Gníomhaíochta do Phost agus is príomhghníomh é i Nuálaíocht 2020, arb í straitéis mo Roinne maidir le taighde, forbairt, eolaíocht agus teicneolaíocht í.Is é aidhm Nuálaíocht 2020 ná ceannaire domhanda i réimse na nuálaíochta a dhéanamh d’Éirinn agus fáiltímse, mar Aire le freagracht as nuálaíocht, roimh bhunú an Mhoil Nuálaíochta Sláinte ag leibhéal náisiúnta, rud a chabhróidh linn an cuspóir sin a bhaint amach.  Tá an mol á sheoladh inniu i gcomhthráth leis an nglao ar thograí atá déanta ag Mol Nuálaíochta Sláinte Éireann agus molaim do chuideachtaí nuálacha ar fud na tíre agus do chleachtóirí cúram sláinte sa tseirbhís sláinte páirt a ghlacadh sa tionscnamh seo.”

Agus í ag leagan amach na dtairbhí a bhainfidh an fiontar as an tionscnamh seo, dúirt Julie Sinnamon, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Fhiontraíocht Éireann, “Tá an earnáil eolaíochtaí beatha freagrach as méid suntasach d’ioncam onnmhairiúcháin na hÉireann agus, leis an Mol Nuálaíochta Sláinte, tugtar deis dúinn cur leis an gcáil láidir idirnáisiúnta atá orainn as sármhaitheas agus nuálaíocht a sholáthar i gcúram sláinte agus i TFC.Bainfidh fiontair nua agus fiontair atá ag teacht chun cinn araon tairbhe as an tionscnamh trí dhul i mbun comhar díreach le geallsealbhóirí na hearnála sláinte ar dheiseanna laistigh den áit mhargaidh. Tá lúcháir ar Fhiontraíocht Éireann tacú leis an tionscnamh, rud a chabhróidh linn, ar deireadh thiar thall, feabhas a chur ar ár seirbhís sláinte féin agus a mhéadóidh arís eile an stádas atá ag Éirinn mar cheannaire domhanda ó thaobh réitigh chúram sláinte de.”

Ag fáiltiú dó roimh Mhol Nuálaíochta Sláinte Éireann, dúirt Richard Corbridge, Príomhoifigeach Faisnéise FSS, “Sócmhainn ríluachmhar do chúram sláinte in Éirinn is ea an Mol Nuálaíochta Sláinte.Is ionad é inar féidir le daoine cothú agus forbairt a dhéanamh ar smaointe a d’fhéadfadh ár gcóras cúram sláinte a athrú as éadan. Mar sin, ní hé amháin go spreagfar leis gnólachtaí atá ag obair sa réimse cheana féin, ach tabharfar spreagadh do dhaoine eile laistigh den chóras agus lasmuigh de araon freisin. In éineacht leis an gcaidreamh láidir atá á fhorbairt le heagraíochtaí eile, cothófar leis an Mol Nuálaíochta Sláinte nuálaíocht agus suaitheadh i gcúram sláinte. Ar deireadh thiar thall, cabhróidh an méid sin ar fad le creatlach dhigiteach a chruthú agus feabhas a chur ar eispéireas cúram sláinte an othair ina iomláine. Ag an Sárthaispeántas Nuálaíochta a bheidh ar siúl sa Ghailearaí Eolaíochta an 22 agus an 23 Samhain, cuirfimid i láthair sampla de na sártheicneolaíochtaí a bhíonn á n-úsáid faoi láthair chun cúram sláinte a shuaitheadh. Níl aon amhras orm go mbeidh ionadaithe ón Mol Nuálaíochta Sláinte ag an Sárthaispeántas an bhliain seo chugainn.  Má éascaímid nuálaíocht agus má ghlacaimid le hathrú, creidim go láidir go spreagfaimid mórphobail líonraí tacaíochta a chruthú ar mhaithe le seirbhís sláinte níos fearr a fhorbairt.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

An Mol Nuálaíochta Sláinte – Athchóiriú Suaiteach sa Phlean Gníomhaíochta do Phoist

Cuireadh an Mol Nuálaíochta Sláinte ar áireamh mar Athchóiriú Suaiteach sna Pleananna Gníomhaíochta do Phoist 2013 agus 2014, agus é á reáchtáil mar chomhthionscnamh idir an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus an Roinn Sláinte. Cuireadh treoir-Mhol Nuálaíochta Sláinte ar bun i gCorcaigh sa bhliain 2012 agus tacaíodh le 20 tionscadal mar chuid de. Áiríodh leis na tionscadail sin nuálaíochtaí amhail uirlis ar líne is féidir le liachleachtóirí ginearálta a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíocht fhisiciúil othar trí fhón cliste nó trí fheistí inchaite, cianmhonatóireacht a dhéanamh ar othair, agus seirbhísí a sceidealú chun sreabhadh othar a fheabhsú.

Tugadh faoi mheastóireacht neamhspleách ar an treoirthionscadal i ráithe 2 de 2014 agus thángthas ar an gconclúid inti go bhfuil acmhainn ag an Mol Nuálaíochta Sláinte a bheith ina chuid ríthábhachtach den bhonneagar náisiúnta nuálaíochta. Thug na geallsealbhóirí ábhartha san earnáil cúram sláinte aitheantas do luach an Mhoil Freisin.  Bunaithe ar an meastóireacht dhearfach sin, chomhaontaigh an Rialtas i mí Iúil 2014 an Mol a bhunú ag leibhéal náisiúnta, agus tacaíocht dhíreach airgeadais á fáil ó Fhiontraíocht Éireann. Fuarthas tacaíocht chomhchineáil – foireann thiomnaithe san áireamh – ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte freisin.

Le Mol Nuálaíochta Sláinte Éireann, cuirfear ar chumas cuideachtaí cúram sláinte táirgí agus seirbhísí tráchtála ar féidir leo poist a chruthú a sholáthar ar bhealach níos tapa agus níos rathúla trí rochtain éascaithe a chur ar fáil ar an tseirbhís sláinte ionas gur féidir leo a dtáirgí/seirbhísí a bhailíochtú i bhfíorthimpeallacht chliniciúil.

Bunaithe ar aiseolas cliniciúil, is féidir leo a dtáirgí/seirbhísí a bheachtú agus a bharrfheabhsú chun a chinntiú, ar deireadh, go mbeidh siad in ann na réitigh a dteastaíonn ón gcúram sláinte a thairiscint agus, ar an dara dul síos, chun an tseirbhís sláinte a chumasú éifeachtúlachtaí agus feabhsuithe a bhaint amach trí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an mórchóras cúram sláinte a éascú obair le cuideachtaí nuálacha d’fhonn réitigh a chruthú ar dhúshláin laethúla.

Tá Mol Nuálaíochta Sláinte Éireann á sheoladh i gcomhthráth le glao ar thairiscintí, lena n-áirítear glao oscailte agus glao dírithe.

Baineann an Glao Oscailte le tionscnaimh nuálaíochta ó chuideachtaí lasmuigh den earnáil cúram sláinte agus le tionscnaimh ó dhaoine aonair nó ó fhoirne laistigh den earnáil ag a bhfuil dea-choincheapa nó dea-smaointe nach bhfuil aon téama ar leith ag gabháil leo. Déanfar breithniú ar gach iarratas lena bpléitear leis an tsláinte.

Is Glao Dírithe a bhaineann le Feabhas a Chur ar Chúram do Dhaoine Scothaosta sa Chóras Cúram Sláinte is ea an dara Glao, áit a gcuirfear béim ar leith ar na réimsí tosaíochta seo a leanas:

  1. Feiste inchaite de chineál “Idirlíon na Rudaí Nithiúla” a fhorbairt, rud lena gcuirfí baill foirne altranais/baill teaghlaigh ar a n-airdeall faoi ghluaiseachtaí/thitimí agus lena bhféadfaí cabhrú le teagmhais a chosc agus a bhrath go luath
  2. Tacú le conair cúraim chomhtháite chun cúram atá dírithe ar an othar a chur chun cinn, a fheabhsú agus a chumasú do dhaoine scothaosta
  3. Tacú leis an Tionscnamh um Aosú Cliste.

An earnáil eolaíochtaí beatha agus an earnáil TFC in Éirinn

Tá deis ar leith ag Éirinn athrú ollmhór a dhéanamh ar an acmhainn nuálaíochta atá aici agus cur le sármhaitheas oibriúcháin i gcúram sláinte mar gheall ar láidreachtaí a boinn fiontar sna heolaíochtaí beatha agus i TFC agus mar gheall ar na deiseanna atá ann sa tír cóinéasú a bhaint amach idir na hearnálacha sin. Agus comhar méadaithe ann idir fiontar agus an córas cúram sláinte, beifear in ann fás geilleagrach a bhaint amach, feabhas a chur ar thorthaí d’othair agus costais seirbhísí cúram sláinte a laghdú. Tá bunáit in Éirinn ag naoi gcinn de na 10 gcuideachta cógaisíochta is mó ar domhan, faoi mar is amhlaidh i gcás ocht gcinn de na 10 gcuideachta teicneolaíochta leighis is mó agus i gcás ocht gcinn de na 10 soláthraí bogearraí is mó. Tá 50,000 post ann san earnáil eolaíochtaí beatha in Éirinn amháin agus tá an earnáil sin freagrach as leathchuid d’onnmhairí marsantachta na hÉireann, ar fiú níos mó ná €56 billiún in aghaidh na bliana iad. Bhog soláthraithe domhanda TFC amhail Google, Apple agus Qualcomm isteach i seirbhísí cúram sláinte le déanaí, rud a léiríonn an deis mhéadaitheach atá ann cóinéasú a bhaint amach idir soláthar cúram sláinte agus soláthar sláinte. Is fiú na billiúin dollar é an tionscal seirbhísí digiteacha cúram sláinte cheana féin. B’ionann agus €84.6 billiún na honnmhairí iomlána TFC as Éirinn sa bhliain 2013 – a d’fhág gurbh fhiú €140 billiún iad na honnmhairí comhcheangailte ón earnáil eolaíochtaí beatha agus ón earnáil TFC. Le Mol Nuálaíochta Sláinte Éireann, tacófar le poist a chruthú agus a choinneáil ar bun sna hearnálacha tábhachtacha sin.

www.HIH.ie