Preasráitis

Fáiltíonn na hAirí roimh fhoilsiú Phlean Seirbhíse Náisiúnta FSS don bhliain 2017 Fáiltíonn siad freisin roimh an bhfógairt ó FSS go reáchtálfar feachtas earcaíochta le linn thréimhse na Nollag

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, Finian McGrath, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Pobail agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, agus Helen McEntee, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, tar éis fáiltiú inniu roimh fhoilsiú Phlean Seirbhíse Náisiúnta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) don bhliain 2017.

Ag fáiltiú dó roimh an bPlean, dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte, “Tá an Plean Seirbhíse atá á fhógairt inniu bunaithe ar bhuiséad a méadaíodh faoi bheagnach €1 billiún ón mbliain seo caite, rud a fhágann gur fiú níos mó ná €14 billiún é an buiséad le haghaidh seirbhísí sláinte anois.  Tugann an méid sin deis dúinn feabhas a chur ar sheirbhísí dár gcuid othar agus do phobal na hÉireann, atá ag iarraidh tuilleadh infheistíochta a fheiceáil i seirbhísí poiblí.

“Leis an bPlean Seirbhíse Náisiúnta, comhlíonfar roinnt de na príomhthosaíochtaí atá agam don bhliain 2017. Chuir mé €20 milliún ar fáil don Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) ionas gur féidir leis obair i gcomhar le FSS chun liostaí feithimh a laghdú. Méadófar an tsuim sin go €55 mhilliún sa bhliain 2018.  Úsáidfear an t-airgead sin chun laghdú a dhéanamh ar an bhfad ama a bhíonn daoine ag feitheamh le cóireáil.  Maidir leis an tsuim €40 milliún a cuireadh ar fáil do Thionscnamh an Gheimhridh sa bhliain 2016, cuirfear an tsuim sin ar fáil arís eile sa bhliain 2017 ar mhaithe le dul i ngleic le plódú inár rannóga éigeandála.  Tá an-aird agam ar na daoine atá ar thralaithe inár n-ospidéil inniu, go háirithe daoine scothaosta, agus ar na brúnna agus ar an strus atá ar bhaill foirne a oibríonn sa timpeallacht sin.  Is gá dúinn leanúint le hiarracht spriocdhírithe a dhéanamh chun dul i ngleic leis na fadhbanna sonracha a thagann chun cinn sa gheimhreadh. Ag an am céanna, is gá dúinn dul i ngleic le saincheisteanna móra amhail soláthar foirne na seirbhíse sláinte faoi láthair agus san fhadtéarma araon agus is gá dúinn bearta praiticiúla láithreacha a dhéanamh ina leith sin.

“Fáiltím roimh an bhfógairt ó FSS inniu go reáchtálfar imeacht earcaíochta oscailte an 28, an 29 agus an 30 Nollaig d’altraí agus do chnáimhsigh ó gach disciplín a bhfuil spéis acu in obair a dhéanamh i seirbhís sláinte na hÉireann.  Díreofar lena linn ar altraí atá ag teacht abhaile don Nollaig agus déanfar agallaimh súil isteach ar an lá.  Beidh sé sin ar an gcéad imeacht i sraith imeachtaí lá gairme a reáchtálfar d’altraí le linn na bliana 2017.

“Is é an aidhm atá leis an bPlean Seirbhíse a chinntiú go soláthróimid seirbhís sláinte ar ardchaighdeán do gach saoránach, idir óg agus aosta, sa bhliain 2017.  Tá cuid mhór dúshlán roimh an tseirbhís sláinte sa lá atá inniu ann, go háirithe daonra atá ag méadú agus pobal atá ag aosú.  Agus tacaíocht á fáil aici ón Roinn Sláinte, oibreoidh FSS go crua chun na dúshláin sin a shárú agus chun seirbhís a sholáthar atá ar ardchaighdeán agus atá inrochtana do chách.”

Dúirt an tAire Finian McGrath, an tAire Stáit le Freagracht Speisialta as Míchumas, “Tá an-áthas orm go soláthróidh FSS seirbhísí sa bhliain 2017 a bheidh ar aon dul leis an sprioc a leagadh síos do sheirbhísí sa bhliain 2016. Tá áthas orm go sárófar an sprioc don bhliain 2016 i gcásanna áirithe freisin.  Ina theannta sin, fáiltím roimh an gcistiú breise a áirithíodh do sheirbhísí míchumais. Bainfear úsáid mhaith as an gcistiú sin chun seirbhísí a sholáthar i réimsí tábhachtacha.  Leithdháilfear cistiú breise €10m chun freastal ar an gcostas a bhaineann le tacaí agus le seirbhísí lae a sholáthar do thart ar 1,500 duine fásta óg faoi mhíchumas a chríochnóidh an t-oideachas nó oiliúint scileanna saoil sa bhliain 2017.  Cúis áthais eile dom is ea go soláthrófar 185 shocrúchán nua cónaithe éigeandála agus tacaíocht baile agus faoiseamh sa bhaile do 210 duine eile a dteastaíonn tacaí éigeandála uathu.  Tá an tsaincheist sin mar phríomhthosaíocht agam ó ceapadh mar Aire Stáit le freagracht as míchumas mé.

“Tá an Roinn Sláinte ag ullmhú reachtaíochta faoi láthair lena dtabharfar teidlíocht uathoibríoch do chárta liachta do leanaí a bhfuil íocaíocht Liúntas Cúram Baile á fáil ina leith.  Mar thoradh ar an reachtaíocht sin, cáileoidh gach leanbh a bhfuil an Liúntas Cúram Baile á íoc ina leith go huathoibríoch do chárta liachta agus ní chuirfear iad faoi réir na tástála acmhainne le haghaidh cárta liachta ag aon am amach anseo fad atá an Liúntas sin á íoc.”

Ag fáiltiú di roimh fhoilsiú an Phlean Seirbhíse, dúirt an tAire Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Pobail agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, “A bhuí leis an tsuim bhreise €3 mhilliún a leithdháilfear chun tacú le tionscnaimh dhrugaí, cabhrófar linn rochtain a mhéadú ar sheirbhísí cóireála drugaí, go háirithe seirbhísí do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois, agus beimid in ann saoráid phíolótach insteallta faoi mhaoirseacht a bhunú i lár cathrach Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2017. Mar gheall ar an leithdháileadh breise, beidh níos mó ná €133m ar fáil ag FSS sa bhliain 2017 chun seirbhísí um chuimsiú sóisialta a chur ar fáil.  Cuireadh cistiú iomlán €3.5m ar fáil sa Phlean Seirbhíse chun gur féidir leanúint leis na seirbhísí do dhaoine gan dídean a tugadh isteach sa bhliain 2016 agus chun gur féidir tréimhsí cuí ama a chur ar leataobh le haghaidh seirbhísí nua a fhorbairt sa bhliain 2017 ar mhaithe lena chinntiú go gcuirfear na seirbhísí is oiriúnaí cúraim phríomhúil agus meabhairshláinte ar fáil do dhaoine a dtéann an easpa dídine i bhfeidhm orthu. Fágann sé sin go gcaithfear costais lánbhliana €6m sa bhliain 2018 ar ghníomhartha a bhaineann le sláinte daoine gan dídean, rud a chomhlíonfaidh an gealltanas cistiúcháin atá tugtha sa phlean Rebuilding Ireland, arb é an Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine ón Rialtas é.”

Dúirt an tAire Helen McEntee, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, “Léirítear sa Phlean Seirbhíse a thiomanta atá an Rialtas seo dár Seirbhísí Meabhairshláinte a fhorbairt ar bhonn leanúnach. Fianaise ar an méid sin is ea an cistiú forbartha a leithdháileadh sa bhliain 2016 agus an cistiú breise nua forbartha €35 mhilliún a leithdháilfear sa bhliain 2017 chun seirbhísí nua a fhorbairt agus chun seirbhísí atá ann cheana a leathnú ar bhonn leanúnach. I measc ár dtosaíochtaí don bhliain 2017 tá freagairt fheabhsaithe 7 lá a sholáthar i seirbhísí meabhairshláinte; seirbhísí lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre agus seirbhísí idirchaidrimh a leathnú do dhaoine fásta agus do leanaí araon; agus seirbhísí méadaithe ionrochtana fóiréinsí a chur ar fáil sna príosúin. Beidh gá ann leis an gcistiú a thabhairt isteach de réir a chéile, áfach. Dá bhrí sin, tosóidh mé le leithdháileadh €15 mhilliún sa bhliain 2017, rud a mhéadófar go €35 mhilliún sa bhliain 2018.  Agus an cistiú á thabhairt isteach aici ar an mbealach sin, beidh FSS in ann pleanáil do sheirbhísí ginearálta pobail do dhaoine fásta agus do leanaí agus d’ógánaigh a leathnú arís eile ón mbliain 2017 i leith.

“Baineann ríthábhacht le seirbhísí cúram baile chun daoine scothaosta a chumasú fanacht ina dteach féin agus bheith neamhspleách ar feadh na tréimhse is faide is féidir.  Le linn na bliana 2016, baineadh dul chun cinn suntasach amach ar sheirbhísí cúram baile a leathnú. Leanfaidh FSS le tacaíocht a thabhairt do dhaoine scothaosta ina dteach agus ina bpobal féin. Leanfaidh sí freisin le seirbhísí feabhsaithe agus le hacmhainní méadaithe cúraim idirthréimhsigh a chur ar fáil chun tacú le daoine scothaosta a scaoileadh amach as ospidéil ghéarmhíochaine. Beidh grúpa daoine ann i gcónaí, ar ndóigh, a mbeidh cúram cónaithe fadtéarmach ag teastáil uathu. Dá bhrí sin, is gá leanúint le cúram cónaithe fadtéarmach a sholáthar do na daoine a dteastaíonn uathu é.  Tá áthas orm go mbeimid in ann déanamh amhlaidh sa bhliain 2017 mar thoradh ar an mbuiséad €940m a chuirfear ar fáil don Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais.”

Ag fáiltiú di roimh an bPlean Seirbhíse, dúirt Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, “Is cúis áthais dom go léirítear sa Phlean Seirbhíse an ról tábhachtach a imríonn FSS maidir leis an gcreat Éire Shláintiúil a chur chun feidhme.
“Cúis áthais ar leith dom is ea na gealltanais a thugtar ann maidir le Réim Shláintiúil Bia agus Maireachtáil Ghníomhach, ar nithe iad a chuireann tuilleadh béime ar chosc agus ar chúram. Chomh maith leis sin, is príomhghnéithe iad dár mbeartas nua maidir le murtall dar teideal ‘Meáchan Sláintiúil d’Éirinn’.

“Fáiltím roimh na pleananna atá ann chun dul chun cinn a dhéanamh ar na príomhghníomhartha ó thaobh sláinte gnéasaí de; chun méadú a dhéanamh ar an nglacadh le cláir scagthástála agus vacsaínithe, lena n-áirítear an clár nua vacsaínithe rótaivíris agus mheiningíteas B le haghaidh naíonán; agus chun an Bille Sláinte Poiblí (Alcól) a ullmhú agus a fhorfheidhmiú.

Mar gheall ar na pleananna Éire Shláintiúil a fhorbrófar i ngach grúpa ospidéal agus i ngach Eagraíocht Cúram Sláinte Pobail, agus mar gheall ar an tacaíocht a thabharfar do shláinte agus d’fholláine foirne, beidh FSS breá-ábalta leanúint le ról ceannaireachta a imirt maidir leis an bpobal a chosaint ar bhagairtí ar an tsláinte agus ar an bhfolláine. Chomh maith leis sin, beidh sí in ann obair i gcomhpháirt le geallsealbhóirí eile chun feabhas a chur ar thorthaí sláinte agus chun éagothroime sláinte a laghdú i measc an phobail.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Forbairtí sonracha nua

Sa ghlanchinntiúchán neamhchaipitiúil €13,948.5 milliún atá ag FSS, tá soláthar €81.3m le haghaidh feabhas chur ar sheirbhísí sonracha, lena n-áirítear iad seo a leanas:
·             Seirbhísí míchumais, lena n-áirítear áiteanna a sholáthar in ionaid lae d’fhágálaithe scoile faoi mhíchumas (€11.8m)
·             Seirbhísí ospidéil a fhorbairt (lena n-áirítear an t-ospidéal náisiúnta do leanaí) agus aonaid choimisiúnaithe nua a oscailt (€9m)
·             Feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí do dhaoine scothaosta (€10m)
·             Feabhas a chur ar sholáthar na Seirbhíse Náisiúnta Otharchairr (€1m)
·             Cárta liachta a thabhairt do leanaí a bhfuil an Liúntas Cúram Baile á fháil ina leith (€10m)
·             Laghdú a dhéanamh ar tháillí oidis do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois (€10m)
·             Feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí cúraim phríomhúil (€12m)
·             rShláinte Éireann a chur chun feidhme (€1m)
·             Feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí meabhairshláinte (€15m)
·             Feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí andúile (€1.5m)

Tá suim €36.5 milliún á coinneáil ag an Roinn Sláinte le haghaidh na nithe seo a leanas:

·             Seirbhísí meabhairshláinte – caithfear suim €15m chun tús a chur le forbairtí nua sa bhliain 2017;
·             Cúram príomhúil a fhorbairt – caithfear €18.5m ar fhorbairtí seirbhíse, lena n-áirítear táillí oidis a laghdú do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois; agus
·             Cuimsiú sóisialta – infheisteofar €3m i seirbhísí a bhaineann le handúil agus le grúpaí imeallaithe.

Éascaítear leis an bPlean Seirbhíse do chostais lánbhliana €6m a chaitheamh sa bhliain 2018 ar ghníomhartha a bhaineann le sláinte daoine gan dídean, rud a chomhlíonfaidh an gealltanas cistiúcháin atá tugtha sa phlean Rebuilding Ireland.

Is ar áireamh sa chistiú iomlán don bhliain 2017 atá cistiú breise le haghaidh na chéad chéime eile den idirbheartaíocht le hionadaithe do liachleachtóirí ginearálta ar an gcreat conartha amach anseo. Tá an cistiú sin mar chuid den tsuim €18.5m atá á coinneáil siar ag an Roinn le haghaidh tionscnaimh shonracha Chúraim Phríomhúil.

Méadófar an leithdháileadh Meabhairshláinte arís eile go €35m, agus aitheantas á thabhairt don tréimhse fhada ama a thógtar chun baill foirne a chur i mbun oibre agus chun ullmhúcháin eile a chríochnú agus seirbhísí den sórt sin á dtabhairt isteach.

Achoimre ar na forbairtí Soláthar Seirbhíse atá sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2017

Seirbhísí Ospidéil Ghéarmhíochaine:
·             An tsuim €40m a cuireadh ar fáil do Thionscnamh an Gheimhridh sa bhliain 2016, cuirfear í ar fáil arís eile sa bhliain 2017. Mar thoradh air sin, ba cheart go mbeadh feabhsuithe ann ar amanna eispéiris othar; ba cheart go mbeadh laghdú ann ar an líon othar ar thralaithe; agus ba cheart go mbeadh rochtain mhéadaithe ann ar phacáistí cuí cúram baile.
·             Méadófar acmhainn an chórais trí rannóg éigeandála nua a oscailt i Luimneach; trí bhloc nua 75 bharda a thabhairt isteach i nGaillimh; trí leapacha breise cúraim chriticiúil a sholáthar i gCorcaigh agus trí Aonad nua Géarmheasúnaithe Leighis a oscailt i bPort Laoise.
·             Leanfar leis an Straitéis Máithreachais a chur chun feidhme mar ábhar tosaíochta sa bhliain 2017
·             Cuirfear cistiú nua €4m ar fáil le haghaidh seirbhísí ailse, lena n-áirítear cistiú €3m le haghaidh drugaí ailse agus cistiú €1m chun tacú le seirbhísí a leathnú ar aon dul leis an straitéis nua.

Cúram Príomhúil:
·             Sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta, déantar soláthar don chostas lánbhliana a bhí ar an tionscnamh a reáchtáladh sa bhliain 2016 chun liostaí feithimh teiripe urlabhra agus teanga i gCúram Príomhúil agus i gCúram Sóisialach a laghdú do leanaí faoi bhun 18 mbliana d’aois.
·             Cur chun feidhme a dhéanamh ar an togra atá i gClár do Rialtas Comhpháirtíochta maidir le cárta liachta a thabhairt do gach leanbh a bhfuil an Liúntas Cúram Baile á íoc ina leith.
·             An táille oidis agus an táille mhíosúil uasta a ghearrtar ar shealbhóirí cárta liachta atá 70 bliain d’aois nó níos sine a laghdú ó €2.50 go €2 in aghaidh na míre agus ó €25 go €20 in aghaidh na míosa.

Míchumas:
·             Leithdháilfear cistiú breise €10m chun freastal ar an gcostas a bhaineann le tacaí agus le seirbhísí lae a sholáthar do thart ar 1,500 duine fásta óg a chríochnóidh an t-oideachas nó oiliúint scileanna saoil sa bhliain 2017.
·             Leanúint leis an gclár um Shaolta a Bhunathrú a chur chun feidhme, le tacaíocht a thabhairt don Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe, agus leanúint le hobair dhearfach na Foirne um Fheabhas Seirbhíse.

Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta:
·             Leanfaidh FSS le tacaíocht a thabhairt do dhaoine scothaosta ina dteach agus ina bpobal féin ar feadh na tréimhse is faide is féidir. Leanfaidh sí freisin le seirbhísí feabhsaithe a chur ar fáil agus le hacmhainní cúraim idirthréimhsigh a chur in ord tosaíochta chun tacú le daoine scothaosta a scaoileadh amach as ospidéil ghéarmhíochaine.
·             Tá FSS ag súil leis na nithe seo a leanas a sholáthar: 10.57 milliún uair cúnamh baile do 49,000 duine; 16,750 Pacáiste Cúram Baile; 190 Pacáiste Dianchúram Baile; agus 7,820 ceadú le haghaidh cúram idirthréimhseach a chur ar fáil do dhaoine in ospidéil ghéarmhíochaine ionas gur féidir iad a aistriú go suíomhanna malartacha cúraim.

Cúram Maolaitheach:

Tá na nithe seo a leanas i measc na bpríomhthosaíochtaí don bhliain 2017:
·             Méadú a dhéanamh ar an líon leapacha sainchúraim mhaolaithigh atá ar fáil i gCiarraí (tá 15 cinn ann in Ospís Chiarraí faoi láthair)
·             Cur chun feidhme a dhéanamh ar an tsamhail chúraim le haghaidh seirbhísí cúraim mhaolaithigh do dhaoine fásta
·             Cur chuige caighdeánaithe a chur chun feidhme i leith cúram maolaitheach a sholáthar do leanaí sa phobal

Meabhairshláinte:
·             De réir an Phlean, tá na nithe seo a leanas i measc na bpríomhthosaíochtaí ó thaobh meabhairshláinte de: meabhairshláinte óige; feabhas eile a chur ar sheirbhísí do leanaí agus d’ógánaigh agus do dhaoine fásta, ar sheirbhísí do dhaoine scothaosta agus ar shainseirbhísí, lena n-áirítear seirbhísí a phléann le neamhoird itheacháin agus seirbhísí fóiréinseacha meabhairshláinte do leanaí agus d’ógánaigh.

An Easpa Dídine:
·             Cuireadh cistiú iomlán €3.5m ar fáil sa Phlean Seirbhíse chun gur féidir leanúint leis na seirbhísí a tugadh isteach sa bhliain 2016 agus chun gur féidir tréimhsí cuí ama a chur ar leataobh le haghaidh seirbhísí nua a fhorbairt sa bhliain 2017. Fágann sé sin go gcaithfear costais lánbhliana €6m sa bhliain 2018 ar ghníomhartha a bhaineann le sláinte daoine gan dídean, rud a chomhlíonfaidh an gealltanas cistiúcháin atá tugtha sa phlean Rebuilding Ireland.

An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála:
·             Oibreoidh FSS leis an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) i dtaca leis na hacmhainní imfhálaithe (€20m) a chuirfear ar fáil don NTPF sa bhliain 2017 ionas gur féidir leo tionscnaimh liosta feithimh a chur chun feidhme, liostaí feithimh a laghdú agus cóireáil a chur ar fáil do na hothair sin atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide.

Sábháilteacht Othar agus Cáilíocht:
·             Gné lárnach den Phlean Seirbhíse don bhliain 2017 is ea feabhas a chur ar cháilíocht agus ar shábháilteacht d’othair.
·             Sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta, déantar soláthar do Chlár Náisiúnta FSS um Shábháilteacht Othar a reáchtáil, rud a oibreoidh i gcomhar leis an Oifig Náisiúnta nua um Shábháilteacht Othar sa Roinn Sláinte ar réimsí tosaíochta náisiúnta
·             Léirítear sa Phlean Seirbhíse an tosaíocht atá againn laghdú a dhéanamh ar Ionfhabhtuithe atá Bainteach le Cúram Sláinte agus ar Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach trí sholáthar a dhéanamh d’fheabhas a chur ar chomhordú agus ar struchtúir rialachais d’fhonn tacú le hIonfhabhtuithe atá Bainteach le Cúram Sláinte agus le Frithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach a chosc agus a bhainistiú agus faireachas a dhéanamh orthu

Sláinte agus Folláine:
·             Na príomhghníomhartha tosaigh faoin mBeartas agus Plean Gníomhaíochta nua maidir le Murtall (Meáchan Sláintiúil d’Éirinn) a chur chun feidhme agus a éascú, lena n-áirítear pleanáil a dhéanamh d’fheabhas a chur ar sheirbhísí pobalbhunaithe agus ar shainseirbhísí
·             Oibleagáidí reachtúla maidir le rialú tobac a fhorfheidhmiú ar mhaithe leis an tsláinte phoiblí a chosaint, agus ullmhú a dhéanamh don Bhille Sláinte Poiblí (Alcól) a fhorfheidhmiú
·             An glacadh le cláir scagthástála a choinneáil ar bun, agus cur chun feidhme ar an gcéim reatha den obair chun Clár BreastCheck a leathnú

Acmhainní Daonna:
·             Gealltar sa Phlean go leanfar leis na moltaí ón Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Leighis agus Struchtúir Ghairme Leighis (Tuarascáil MacCraith) a chur chun feidhme. Luaitear go sonrach ann go dtabharfar an tionscnamh um aistriú cúraimí chun críche.
·             Gealltar sa Phlean freisin do chomhlíonadh na Treorach Eorpaí maidir le hEagrú Ama Oibre a choinneáil ar bun agus a mhéadú i dtaca le Dochtúirí Ospidéil Neamhchomhairleacha.

An Mol Náisiúnta Nuálaíochta Sláinte:
·             Cuirfear cistiú sonrach €.260m ar leataobh chun tacú leis an Mol Náisiúnta Nuálaíochta Sláinte, ar comhthionscnamh idir an earnáil fiontar agus an earnáil sláinte é. Rinne an tAire Sláinte Mol Nuálaíochta Sláinte Éireann a sheoladh go hoifigiúil i mí Mheán Fómhair i mbliana.

Cistiú Bunaithe ar Ghníomhaíocht:
·             Aithnítear sa Phlean Seirbhíse don bhliain 2017 go mbeidh Cistiú Bunaithe ar Ghníomhaíocht ina thosaíocht ar fud an chórais ar fad sa bhliain 2017 agus go mbeidh sé ina ghné lárnach den chur chuige a ghlacfaidh FSS i leith dúshláin airgeadais a shárú.  Gealltar sa Phlean freisin go ndéanfar Cistiú Bunaithe ar Ghníomhaíocht a leabú tuilleadh laistigh de na hospidéil agus go gcuirfear an chéad chéim eile den Chlár um Chistiú Bunaithe ar Ghníomhaíocht chun feidhme.

Spriocleibhéil Ghníomhaíochta:
Is iad seo a leanas roinnt de na príomhspriocanna maidir le leibhéil fhoriomlána seirbhíse don bhliain seo chugainn, faoi mar atá leagtha amach sa Phlean Seirbhíse:

Ospidéil Ghéarmhíochaine
·             Cásanna lae – tá an leibhéal gníomhaíochta lena bhfuiltear ag súil sa bhliain 2017 (1,056,792 chás) 4.2% níos airde ná an sprioc a leagadh síos sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2016 (1,013,808 gcás).
·             Othair sheachtracha – tá an leibhéal gníomhaíochta lena bhfuiltear ag súil sa bhliain 2017 (3,440,981 othar) 6.1% níos airde ná an sprioc a leagadh síos sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2016 (3,242,424 othar).

Cúram Príomhúil
·             Meastar go mbeidh laghdú 1.4% ann ar an líon cártaí liachta a eiseofar sa bhliain 2017 (a léireoidh an laghdú 1.7% a bhí ann ar an líon cártaí liachta a eisíodh sa chéad 9 mí den bhliain 2016)
·             Meastar go mbeidh méadú 10.5% ann ar an líon cuairteanna a thabharfar ar liachleachtóirí ginearálta i measc sealbhóirí cárta cuairte sa bhliain 2017, rud a bheidh de bhreis ar an méadú 7.5% a chonacthas sa chéad 9 mí den bhliain 2016.
·             Foirne Idirghabhála Pobail – tá an líon atreoruithe lena bhfuiltear ag súil sa bhliain 2017 (32,861 atreorú) 36% níos airde ná an sprioc a leagadh síos sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2016 (24,202 atreorú).
·             Teiripí/Seirbhísí an Líonra Cúram Sláinte Pobail – tá an líon othar a measfar go bhfeicfear iad sa bhliain 2017 (1,549,256 othar) 24% níos airde ná an sprioc a leagadh síos sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2016 (1,249,772 othar).
·             Pacáistí Cúraim Phéidiatraicigh Bhaile – tá an leibhéal gníomhaíochta lena bhfuiltear ag súil sa bhliain 2017 (514 phacáiste) 8.4% níos airde ná an leibhéal lena rabhthas ag súil sa bhliain 2016 (474 phacáiste).

Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta
·             An líon daoine atá ag fáil pacáistí cúram baile (lena n-áirítear an tionscnamh um scaoileadh amach moillithe) – tá an leibhéal gníomhaíochta lena bhfuiltear ag súil sa bhliain 2017 (16,750 pacáiste) 1.8% níos airde ná an sprioc athbhreithnithe don bhliain 2016 (16,450 pacáiste).
·             An líon daoine atá á gcistiú faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (scéim Chothrom na Féinne) – beidh an líon sin ag deireadh na bliana 2017 (23,603 dhuine) 2% níos airde ná an sprioc a leagadh síos don bhliain 2016 (23,107 nduine).

Míchumas
·             Uaireanta Cúntóra Phearsanta – tá an leibhéal gníomhaíochta lena bhfuiltear ag súil sa bhliain 2017 (1.4m uair) 8% níos airde ná an sprioc a leagadh síos sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2016 (1.3m uair).
·             Uaireanta Tacaíocht Baile – tá an leibhéal gníomhaíochta lena bhfuiltear ag súil sa bhliain 2017 (2.75m uair) 6% níos airde ná an sprioc a leagadh síos sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2016 (2.6m uair).
·             Suas go dtí 223 dhuine a aistriú ó mhórshuíomhanna institiúideacha chuig tithe sa phobal ar aon dul leis an doiciméad Time to Move on From Congregated Settings (dá bhfuil 63 cinn ina n-aistrithe a tugadh ar aghaidh ón mbliain 2016 agus a chuirfear i gcrích sa chéad ráithe den bhliain 2017 agus dá bhfuil 160 ceann ina n-aistrithe breise a chuirfear i gcrích sa bhliain 2017)
·             185 shocrúchán nua cónaithe éigeandála a sholáthar agus tacaíocht baile /tacaí faoisimh sa bhaile a thabhairt do 210 gcás éigeandála eile.
·             Leithdháilfear cistiú breise €10m chun freastal ar an gcostas a bhaineann le tacaí agus le seirbhísí lae a sholáthar do thart ar 1,500 duine fásta óg faoi mhíchumas a chríochnóidh an t-oideachas nó oiliúint scileanna saoil sa bhliain 2017.

An Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse
·             An líon othar atá ag freastal ar chlinicí do shiomptóim chíche – tá an spriocleibhéal gníomhaíochta don bhliain 2017 (18,000 duine) 7% níos airde ná an sprioc a leagadh síos don bhliain 2016 (16,800 duine).
·             Tobac
·             An líon caiteoirí tobac atá ag fáil tacaíocht scoir ó chomhairleoir scoir – tá an spriocleibhéal gníomhaíochta don bhliain 2017 (13,000 duine) 13% níos airde ná an sprioc a leagadh síos don bhliain 2016 (11,500 duine).

Sláinte agus Folláine
·             BowelScreen – is ionann an spriocleibhéal gníomhaíochta don bhliain 2017 (106,875 scagthástáil) agus an spriocleibhéal don bhliain 2016.