Preasráitis

Fáiltíonn Helen McEntee TD, Aire Stáit ag an Roinn Sláinte, roimh fhoilsiú na dtreoirlínte nua maidir le dearadh tithíochta d’úsáideoirí seirbhísí meabhairshláinte

Sheol an tAire McEntee TD treoirlínte nua inniu maidir le dearadh tithíochta d’úsáideoirí seirbhísí meabhairshláinte. Tá an píosa luachmhar taighde sin ar an toradh ar chomhar idir an Rannóg Meabhairshláinte i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Ghníomhaireacht Tithíochta. Is iad údair na dtreoirlínte ná Emer Whelan ó FSS, Áine O’Reilly ó FSS agus Isoilde Dillon ón nGníomhaireacht Tithíochta.

Áirítear iad seo a leanas leis na príomh-mholtaí a cuireadh in iúl sa tuarascáil:-

  • Rogha – is é an phríomhthoisc ná rogha an duine aonair maidir le cén áit ar mhaith leis cónaí ann.
  • Rannpháirtíocht sa dearadh – tá sé riachtanach ról a thabhairt don duine aonair sa phróiseas deartha agus tuiscint iomlán a ghnóthú ar a riachtanais.
  • Cognaíocht – is féidir le timpeallacht dhea-dheartha ar cuireadh prionsabail an deartha uilíoch agus na teicneolaíochta cúnta i bhfeidhm iontu cabhrú le daoine a bhfuil míchumas cognaíoch orthu roinnt dá ndeacrachtaí sonracha a shárú.
  • Sláinte Fhisiciúil – tá deacrachtaí fisiciúla ag cur as dá lán daoine a bhfuil riocht meabhairshláinte orthu. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach timpeallachtaí inrochtana a chruthú chun freastal ar lánriachtanais an duine aonair.
  • Tosca Sóisialta – tá sé tábhachtach, maidir le ciorcal tacaíochta an duine aonair, gur féidir leis coinneáil i dteagmháil lena theaghlach agus lena chuid cairde. Tá sé riachtanach go mbeidh rochtain aige ar thaitneamhachtaí agus ar sheirbhísí. Níor cheart tithe a bheith scartha ó thithe eile sa phobal. Mar sin féin, ba cheart neamhainmníocht agus príobháideacht an duine aonair a chosaint i gcásanna áirithe.
  • Tosca Timpeallachta – aithnítear go forleathan gur féidir le dathanna agus le saothair ealaíne dea-ghiúmar a chur ar dhaoine agus imní a laghdú i suíomhanna cúram sláinte. Agus tithíocht á dearadh d’úsáideoirí seirbhísí meabhairshláinte, ba cheart tús áite a thabhairt do sholas nádúrtha agus é a chur ar áireamh sa dearadh.

Dúirt an tAire: “Tá ríméad orm na treoirlínte tábhachtacha nua seo maidir le dearadh tithíochta a sheoladh. Is é aidhm na dtreoirlínte maireachtáil neamhspleách a chur chun cinn ar bhealach níos fearr agus catagóirí áirithe úsáideoirí seirbhísí meabhairshláinte a aistriú amach as samhlacha seanaimseartha cúraim amhail láithreacha comhchónaithe. Is éard atá sa tuarascáil seo an chéad tuarascáil ar domhan ina ndírítear go príomha ar dhearadh tithe lena bhfeabhsaítear maireachtáil neamhspleách agus lena dtugtar cáilíocht fheabhsaithe saoil do dhaoine a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu. Leagtar béim inti go háirithe ar an dóigh ar féidir athruithe praiticiúla a bhaint amach trí chomhar idirghníomhaireachta, amhail an comhar idirghníomhaireachta atá le sonrú anseo sna naisc bhunaithe idir FSS agus an Ghníomhaireacht Tithíochta. Ar an mbealach sin, is féidir gníomhaíochtaí laethúla a fheabhsú do roinnt mhaith daoine leochaileacha agus cabhrú leo téarnamh ó fhadhbanna meabhairshláinte ar an mbealach is fearr is féidir”.