Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Varadkar roimh an bhfógairt go n-íocfar €2.96m as Ciste na gCuntas Díomhaoin chun tacú le raon leathan úsáideoirí imeallaithe seirbhíse agus le samhlacha pobalbhunaithe tacaíochta do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu.

Chuir Leo Varadkar, an tAire Sláinte, fáilte inniu (an 4 Bealtaine 2016) roimh an bhfógairt ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil go gcuirfear babhta nua cistiúcháin ar fáil faoi Chiste na gCuntas Díomhaoin. Cuirfear an cistiú ar fáil don Roinn Sláinte agus úsáidfear é chun tacú le raon leathan úsáideoirí imeallaithe seirbhíse agus le tacaí pobalbhunaithe do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu.

Ceadaíodh na trí thionscadal sláinte seo a leanas cheana féin.

Aonad Soghluaiste Scagthástála Sláinte

Is é an cuspóir atá leis an mbeart seo ná seirbhís scagthástála agus cúraim phríomhúil atá inrochtana agus spriocdhírithe a chur ar fáil do raon leathan úsáideoirí imeallaithe seirbhíse i suíomhanna amhail brúnna, príosúin, Ionaid Soláthair Dhírigh agus Ionaid Fáiltithe agus Treosuímh do Dhídeanaithe. Bainfidh cohórt éagsúil grúpaí imeallaithe tairbhe as an mbeart, lena n-áirítear daoine gan dídean, imircigh, iarrthóirí tearmainn, daoine den phobal Romach, daoine den lucht siúil, dídeanaithe, agus daoine a bhfuil fadhbanna andúile acu. I gcomparáid leis an bpobal i gcoitinne, tá na grúpaí sin i mbaol méadaithe riochtaí tromchúiseacha leighis, galair theagmhálacha agus tinnis shíciatracha agus/nó neamhoird úsáid substaintí a fhulaingt. Táthar ag súil go gcuirfidh an beart le sláinte a fheabhsú do na spriocghrúpaí.

Is é €1,460,000 an leithdháileadh cistiúcháin don bheart seo.

Tionscadal Sláinte Idirchultúrtha do Dhídeanaithe

Tacóidh an beart seo le raon seirbhísí sláinte a sholáthar chun freastal ar na riachtanais atá ag na cónaitheoirí nua sna hIonaid Fáiltithe agus Treoshuímh Éigeandála a cuireadh ar bun i gCluain Fhia agus i Mainistir Eimhín. Is iad na príomhchuspóirí atá leis an gclár, a bheidh ar siúl ar feadh tréimhse dhá bhliain, ná sainaithint a dhéanamh ar na riachtanais sláinte atá ag cónaitheoirí na nIonad Fáiltithe agus Treoshuímh Éigeandála, faisnéis a chur ar fáil faoin tseirbhís sláinte agus faoi bhealaí chun an tseirbhís sláinte a rochtain, oiliúint i bhfeasacht idirchultúrtha a sholáthar d’oibrithe cúram sláinte agus cúraim shóisialta, agus seirbhís tacaíochta meabhairshláinte a chur ar fáil mar chuid de sheirbhís for-rochtana/satailíte. I measc na seirbhísí a chuirfear ar fáil, beidh seirbhísí scagthástála agus sláinte poiblí, seirbhísí ateangaireachta, seirbhísí liachleachtóirí ginearálta agus seirbhísí lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre, seirbhísí fiaclóireachta, seirbhísí meabhairshláinte, lena n-áirítear seirbhísí chun strus iarthrámach a chóireáil, agus iompar chuig coinní ospidéil.

Is é €450,000 an leithdháileadh cistiúcháin don bheart seo.

Tacaí Pobalbhunaithe do Dhaoine a bhfuil Néaltrú orthu

Tacóidh an beart seo le teoirthionscadail a chuirfidh samhlacha nua cúraim ar fáil chun tacú le daoine a bhfuil néaltrú orthu leanúint ar aghaidh ag maireachtáil go maith sa bhaile agus ina bpobal féin. Soláthraíonn na tionscadail tacaí ar bhonn aonraic, faoiseamh éigeandála agus pleanáilte, tacaíocht do chúramóirí, teicneolaíocht oiriúnaitheach, gníomhaíochtaí pobalbhunaithe cuimsitheacha agus oiliúint faisnéise agus feasachta. Déanfar soláthar leis an mbeart freisin do choincheap rathúil tástála teicneolaíochta oiriúnaí a chur i bhfeidhm maidir le hEagraíochtaí eile Cúram Sláinte Pobail

Is minic is faoi mhíbhuntáiste sóisialta agus eacnamaíoch a bhíonn daoine ar a bhfuil néaltrú agus a gcúramóirí agus, leis an leithdháileadh seo, cuirfear ar chumas daoine a bhfuil néaltrú orthu leanúint ar aghaidh ag maireachtáil go maith sa bhaile, tabharfar eolas don phobal faoi néaltrú, laghdófar an stiogma atá ag baint leis an ngalar agus tabharfar saineolas do dhaoine agus do phobail ar conas a d’fhéadfadh siad tacú le daoine a bhfuil néaltrú orthu. Cabhrófar le cúramóirí a ról cúraim a choinneáil agus déanfar úsáid na dteicneolaíochtaí oiriúnacha a chur chun cinn agus a éascú chun tacú le daoine a bhfuil néaltrú orthu agus lena gcúramóirí.

Is é €1,050,000 an leithdháileadh cistiúcháin don bheart seo.

D’fháiltigh an tAire Varadkar agus an tAire Lynch roimh na leithdháiltí. Dúirt an tAire Varadkar: “Fáiltím roimh an leithdháileadh cistithe is déanaí seo ó Chiste na gCuntas Díomhaoin. Bainfear úsáid as an gcistiú chun cabhrú leis na húsáideoirí imeallaithe seirbhíse sin inár bpobal lena mbaineann an baol is mó go bhforbróidh siad riochtaí tromchúiseacha míochaine, galair theagmhálacha agus tinnis shíciatracha agus/nó neamhoird úsáid substaintí. Táthar ag súil leis go gcuirfear le torthaí feabhsaithe sláinte do na spriocghrúpaí leis na bearta sin”.

Ag labhairt di faoin gcistiú do néaltrú, dúirt an tAire Lynch: “Leis an gcistiú atá leithdháilte le haghaidh tacaí do néaltrú, cuirfear ar chumas daoine a bhfuil néaltrú orthu leanúint ar aghaidh ag maireachtáil ina bpobal féin agus ag glacadh páirt ghníomhach ann. Tá sé sin ag teacht leis an Straitéis Náisiúnta maidir le Néaltrú.”

Críoch