Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Varadkar agus an tAire Lynch roimh fhoilsiú Phlean Seirbhíse Náisiúnta FSS do 2016

€99m le haghaidh forbairtí nua, lena n-áirítear:

·             Seirbhísí teiripe do dhaoine óga, go háirithe teiripe urlabhra agus teanga
·             Seirbhísí meabhairshláinte a fhorbairt tuilleadh
·             Cúram príomhúil, lena n-áirítear cúram liachleachtóirí ginearálta gan táillí a sholáthar do leanaí idir 6 bliana d’aois agus 11 bhliain déag d’aois
·             Seirbhísí Máithreachais
·             Otharcharranna
·             Tionscadail ospidéil
·             Vacsaíní nua in aghaidh Mheiningíteas B agus Ionfhabhtú Rótaivíris, faoi réir idirbheartaíochta

Tá fáilte curtha ag Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus ag Kathleen Lynch, an tAire Stáit le Freagracht as Meabhairshláinte, Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta (Daoine Scothaosta agus Daoine faoi Mhíchumas), roimh fhoilsiú Phlean Seirbhíse Náisiúnta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) do 2016.

“Is í seo an dara bliain inar cuireadh cistiú breise ón Státchiste ar fáil chun tacú le seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta agus is ionann é agus sciar suntasach den mhéadú i gcaiteachas poiblí a bheidh ar fáil ar bhonn náisiúnta sa bhliain 2016”, dúirt an tAire Varadkar.

“Agus é cothrom le beagnach €817 milliún, tá méadú 6.5% tagtha ar chistiú i gcomparáid leis an leithdháileadh bunaidh do 2015. Áirítear leis sin suim bhreise €100 milliún chun seirbhísí reatha a choinneáil ar bun agus €99 milliún le haghaidh forbairtí nua.

“Is dea-scéala é an cistiú seo tráth a mbíonn an brú déimeagrafach ag méadú i gcónaí. A bhuí leis an gcistiú, beimid in ann seirbhísí reatha a chosaint agus cinn nua a fhorbairt i réimsí spriocdhírithe amhail an tseirbhís náisiúnta máithreachais, an tseirbhís otharchairr, Straitéis Náisiúnta nua Ailse a chur chun feidhme, forbairtí i seirbhísí ospidéil, an clár vacsaínithe a leathnú, agus feabhas a chur ar sheirbhísí trasphlandú orgán agus ar sheirbhísí fola.

“Cuirfear cistiú breise €7.2 milliún ar fáil don tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr chun a chinntiú go gcoinneofar agaí freagartha mar atá, lena n-áirítear suim €2 milliún chun baill foirne bhreise a earcú agus oiliúint a chur orthu agus chun Scéim na Chéad Fhreagróirí Pobail a leathnú.

“Áirítear leis an bPlean freisin suim €3 milliún le haghaidh tionscnaimh nua sheirbhíse máithreachais a thabharfar isteach de réir a chéile an bhliain seo chugainn. Is ionann é sin agus níos mó ná €9 milliún i mbliain iomlán.

“Cuireadh cistiú breise €2.5 milliún ar fáil chun imdhíonadh Mheiningíteas B agus Ionfhabhtú Rótaivíris a sholáthar mar chuid den Chlár um Imdhíonadh Leanaí Bunscoile. Tá sé beartaithe ag FSS na vacsaíní sin a thabhairt isteach in 2016, faoi réir teacht ar chomhaontú leis na déantóirí ar an bpraghas.”

Dúirt an tAire Lynch: “Áirítear leis an bplean do 2016 suim €35 milliún atá curtha in áirithe chun seirbhísí meabhairshláinte a fhorbairt tuilleadh.  I measc na dtosaíochtaí atá agam don chistiú, tá seirbhísí meabhairshláinte a sholáthar sa phobal do dhaoine a bhfuil riachtanais éadroma mheabhairshláinte nó riachtanais mheasartha mheabhairshláinte acu.  Chuireamar tús cheana féin le hobair ar na seirbhísí sin a sholáthar i mBaile Átha Cliath, i Luimneach, i gCorcaigh agus i Loch Garman agus tá súil agam go mbeimid in ann aghaidh a thabhairt ar easnaimh i gcodanna eile den tír sna seachtainí agus sna míonna atá le teacht. D’iarr mé freisin go dtabharfaí aird ar leith ar mheabhairshláinte imbhreithe.

“Is gá aird ar leith a thabhairt ar theiripe urlabhra agus teanga agus tá aghaidh á tabhairt air sin tríd an gcistiú breise a bronnadh faoin bPlean Seirbhíse Náisiúnta agus trí thionscnamh spriocdhírithe atá ar siúl ó mhí Dheireadh Fómhair.  Tá obair á déanamh freisin chun athchumrú na seirbhísí do leanaí faoi mhíchumas ina bhFoirne Líonra do Leanaí faoi Mhíchumas (foirne luath-idirghabhála agus foirne do leanaí atá in aois scoile nó atá idir 0-18 bliain d’aois) a bheidh bunaithe go geografach a chríochnú, agus 56 cinn de na 129 bhfoireann athchumraithe cheana féin.

“Cuirfear ar aghaidh cineálacha nuálacha cur chuige i leith cúram faoisimh a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas agus soláthrófar cistiú chun tionscnamh um fhaoiseamh le teaghlach óstach a fhorbairt.

“I gcás an 1,500 duine fásta óg, geall leis, a fhágfaidh an scoil nó oiliúint athshlánúcháin an bhliain seo chugainn, freastalófar ar a riachtanais de réir an chuir chuige atá dírithe ar an duine i leith tacaí lae do dhaoine fásta óga, rud atá leagtha amach sa cháipéis Treo Nua.  Chomh maith leis sin, leanfaidh FSS ar aghaidh le cur chun feidhme an bheartais Time to Move on from Congregated Settings a chur ar aghaidh trí chúnamh a thabhairt do suas le 160 duine bogadh amach as institiúidí móra agus isteach i dtithe sa phobal.

“Cuirfear cistiú ar fáil chun tuilleadh liachleachtóirí ginearálta a chumasú othair a atreorú go díreach le haghaidh ultrafhuaimeanna agus x-ghathanna i gcúram príomhúil agus chun méadú a dhéanamh ar an acmhainn mionghnáthamh atá ann sa chleachtadh ginearálta.  Tá cistiú curtha in áirithe freisin chun gur féidir cúram liachleachtóirí ginearálta saor in aisce a leathnú chuig leanaí faoi bhun 12 bhliain d’aois in 2016, faoi réir idirbheartaíocht chonarthach le Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann (IMO).

“Sa Phlean Seirbhíse do 2016, coinnítear na leibhéil mhéadaithe ó thaobh soláthar cúram baile de ar bun, agus is maith an rud é sin.  Mar aon le tacaíocht a thabhairt do chliaint ina dteach féin, cuirfear seirbhísí ar fáil chun a ligean isteach san ospidéal a sheachaint agus chun tacú lena luathscaoileadh amach trí leapacha cúram céim síos, trí leapacha cúraim idirthréimhsigh agus trí leapacha cúram athshlánúcháin a chur ar fáil. Déanfar an líon ard leapacha cúraim idirthréimhsigh a bhí ann in 2015 a choinneáil ar bun in 2016 d’fhonn freastal ar dhaoine a bhfuil a bhfanacht san ospidéal géarmhíochaine críochnaithe acu agus nach bhfuil in ann filleadh abhaile ar roinnt cúiseanna éagsúla. Coinneofar agaí feithimh d’iarratasóirí ceadaithe ar an Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais ag thart ar 4 seachtaine le linn 2016.”

Roinnt sonraí faoin bPlean Seirbhíse Náisiúnta do 2016

Sábháilteacht Othar agus Cáilíocht
Foráiltear sa Phlean d’acmhainn ó thaobh cáilíochta agus sábháilteacht othar de a fhorbairt ar fud na seirbhísí uile, go háirithe maidir leo seo a leanas:

 • Aird a dhíriú ar réimsí tosaíochta amhail sábháilteacht cógais, ionfhabhtuithe a bhaineann le cúram sláinte, aistriú cliniciúil agus cur chun feidhme na gcóras náisiúnta luathrabhaidh um meath cliniciúil
 • Gealltanas chun na treoirlínte náisiúnta agus an t-iniúchadh maidir le hÉifeachtacht Chliniciúil a chur chun feidhme
 • Tacaíocht don Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar a bheartaítear a chur chun feidhme sa Roinn.

Áirítear iad seo a leanas leis na hinfheistíochtaí in earnáil na n-ospidéal géarmhíochaine:
Gníomhaíocht

 • Réamh-mheastar sa Phlean Seirbhíse do 2016 go mbeidh an méid gníomhaíochta a bheidh ann in ospidéil ghéarmhíochaine an bhliain seo chugainn cothrom leis an méid gníomhaíochta a bhí ann in 2015, lena n-áirítear gníomhaíocht othar cónaitheach, gníomhaíocht cás lae, gníomhaíocht othar seachtrach agus gníomhaíocht éigeandála.

Grúpaí Ospidéal

 • Agus na Grúpaí Ospidéal á bhforbairt, díreofar ar struchtúir rialachais atá láidir a leabú laistigh de na Grúpaí agus ar líonraí bainistíochta agus cliniciúla atá éifeachtach a fhorbairt chun tacaíocht dhíreach a chur ar fáil d’ospidéil bheaga sna Grúpaí.
 • I gcás an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí, tabharfar aird ar leith ar na hospidéil reatha a chomhtháthú sula n-aistreofar seirbhísí cúraim phráinnigh chuig ionaid satailíte in 2017.

Forbairtí i Seirbhísí Náisiúnta Speisialtachta

 • Cuirfear cistiú €3m ar fáil in 2016 chun leanúint le seirbhísí náisiúnta speisialtachta a fhorbairt, lena n-áirítear an tseirbhís teilileighis stróc, d’fhonn tacú le diagnóis agus le cóireáil thapa in ospidéil bheaga le tacaíocht ó ionaid speisialtachta agus d’fhonn tacú le hinfheistíocht leanúnach i seirbhísí scolóise agus leis an gclár um ionchlannáin dhéthaobhacha chochla.

Máithreachas
Cuirfear cistiú nua €3m ar fáil chun feabhas a chur ar sheirbhísí máithreachais ar fud na tíre, lena n-áirítear:

 • An Clár Náisiúnta um Shláinte na mBan agus na Naíonán a bhunú chun an Straitéis Máithreachais a stiúradh;
 • Feabhsuithe a dhéanamh ar sheirbhísí máithreachais ar fud na tíre ar aon dul le moltaí ó HIQA agus leis na moltaí atá in athbhreithnithe ábhartha eile, agus tús a chur leis an Straitéis Náisiúnta Máithreachais a fhorbairt a luaithe a bheidh sí foilsithe.

Forbairtí i Seirbhísí Péidiatraiceacha

 • Cistiú dar luach iomlán €3.75 milliún a infheistiú in 2016 chun seirbhísí a fhorbairt, lena n-áirítear acmhainn obrádlainne le haghaidh ortaipéidice agus tráma. Tá cistiú ar fáil freisin chun tacú le seirbhísí le haghaidh Dhiostróife Mhatánach Duchenne sa Ghrúpa Ospidéal do Leanaí.

Aonaid Nua

 • Cuirfear €3.5 milliún ar fáil in 2016 chun aonaid nua a oscailt, lena n-áirítear an tAonad Ionscópachta in Ospidéal Ginearálta Ros Comáin, na Seomraí Luí Seoil in Ospidéal Ginearálta Loch Garman, an tUrlár Géarmhíochaine agus an Rannóg Éigeandála in Ospidéal Naomh Lúcás, Cill Chainnigh, agus an tAonad Géarmhíochaine agus an tAonad Oinceolaíochta in Ospidéal San Séamas, Institiúid Mercer um Aosú Bisiúil, Baile Átha Cliath.

Seirbhísí Ailse

 • Cuirfear cistiú nua €10 milliún ar fáil le haghaidh seirbhísí ailse, lena n-áirítear cistiú le haghaidh drugaí ailse agus cistiú chun tacú le Clár Breastcheck a leathnú agus chun Clár BowelScreen a fhorbairt tuilleadh.

Áirítear iad seo a leanas leis an Infheistíocht i gCúram Príomhúil:

 • Rochtain ar chúram liachleachtóirí ginearálta gan táillí a leathnú chuig gach leanbh idir 6 bliana d’aois agus 11 bhliain d’aois, faoi réir idirbheartaíochta leis an IMO.
 • An tionscadal mionghnáthamh a bhí ar siúl in 2015 a leathnú chuig cleachtaí breise agus iarracht a dhéanamh suas le 10,000 gnáthamh a aistriú amach ó ospidéil ghéarmhíochaine.
 • Leathnú a dhéanamh ar an rochtain atá ag liachleachtóirí ginearálta ar ultrafhuaimeanna agus ar x-ghathanna, agus sinn ag cur leis an treoirthionscnamh a reáchtáil FSS in 2015.

Daoine Scothaosta

 • Leithdháilfear suim bhreise €20m in 2016 chun na haschuir a bhí ann in 2015 a choinneáil ar bun ar mhaithe le 109 n-áit in aghaidh na seachtaine a sholáthar le linn 2016. I measc na n-aschur a bhí ann an bhliain seo caite, bhí 10.437m uair cúntóirí baile, 15,450 pacáiste cúram baile agus 313 leaba cúraim idirthréimhsigh.
 • Ina theannta sin, cuirfear thart ar 130 Pacáiste Dianchúram Baile (a tugadh isteach den chéad uair in 2014) ar fáil chun tacú le daoine a bhfuil riachtanais an-chasta acu a scaoileadh amach ó shuíomhanna géarmhíochaine;
 • Is socraithe ag €940m an Buiséad don Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais do 2016. Is ionann é sin agus méadú €35m ar an gcaiteachas réamh-mheasta in 2015 A bhuí leis an soláthar do 2016, beifear in ann 1,222,750 seachtain cúraim san iomlán a chur ar fáil agus tacaíocht a thabhairt do 23,450 cliant ar an meán in aghaidh na seachtaine in 2016. Is ionann é sin agus méadú 649 gcliant in aghaidh na seachtaine ar na figiúirí réamh-mheasta do 2015.

Áirítear iad seo a leanas leis an infheistíocht i Meabhairshláinte

 • Cuirfear cistiú ar fáil chun leanúint ar aghaidh le seirbhísí comhairleoireachta a fhorbairt i gcúram príomhúil agus i gcúram tánaisteach araon, lena n-áirítear dhá cheann nua de sheirbhísí meabhairshláinte óige Jigsaw a sholáthar i lár cathrach Chorcaí agus i lár cathrach Bhaile Átha Cliath.
 • Leanúint ar aghaidh le Foirne Meabhairshláinte Pobail a fhorbairt agus le feabhas a chur ar fhreagairtí 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain agus ar sheirbhísí idirchaidrimh
 • Síciatracht an tSaoil Níos Déanaí
 • Meabhairshláinte Imbhreithe
 • Dhá cheann nua de chláir chliniciúla mheabhairshláinte a sholáthar, agus iad dírithe ar Neamhord Hipirghníomhaíochta an Easnaimh Airde (ADHD) i measc Daoine Fásta agus Leanaí agus ar Dhédhiagnóis Daoine a bhfuil Meabhairghalar orthu agus a Mhí-Úsáideann Substaintí.

Áirítear iad seo a leanas leis an infheistíocht i seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas:

 • Cuirfear €4m ar fáil chun 75 phost bhreise teiripe a sholáthar d’fhonn bailchríoch a chur ar an bpróiseas um Fhoirne Líonra do Leanaí faoi Mhíchumas atá bunaithe go geografach a bhunú agus d’fhonn cineálacha nuálacha cur chuige a éascú i leith laghdú a dhéanamh ar liostaí feithimh le haghaidh teiripí
 • Seirbhísí comhtháite luath-idirghabhála a leathnú ionas go mbeidh leanaí faoi mhíchumas in ann leas a bhaint as réamhscoileanna príomhshrutha faoin gClár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige – tionscnamh a reáchtáiltear i gcomhar leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
 • Cuirfear cistiú breise €7.25m ar fáil chun freastal ar an gcostas a bhaineann le tacaí agus le seirbhísí lae a sholáthar do thart ar 1,500 duine fásta óg a chríochnóidh an t-oideachas nó oiliúint scileanna saoil in 2016 ar aon dul leis an múnla um thacaí atá dírithe ar an duine atá leagtha amach sa cháipéis Treo Nua.
 • Cuirfear €1m ar fáil chun tionscnamh um fhaoiseamh le teaghlach óstach a fhorbairt, rud lena dtacófar le cur chun feidhme a dhéanamh ar an mbeartas náisiúnta atá ann chun cabhrú le daoine faoi mhíchumas bogadh amach ó institiúidí móra agus isteach i gcóiríocht i suíomhanna pobail, agus é mar aidhm leis seirbhísí atá dírithe ar an duine a sholáthar do thart ar 160 úsáideoir seirbhíse in 2016.  Faigheann an tionscnamh sin tacaíocht ó chistiú breise caipitil agus ó chistiú ón gCiste um Athchóiriú Seirbhísí (a gcistíonn an Roinn Sláinte agus The Atlantic Philanthropies i gcomhpháirt é)

Foráiltear sa Phlean Seirbhíse freisin do leanúint ar aghaidh leis an gcreat um Éirí Shláintiúil a chur chun feidhme, leis an gclár leanúnach um athchóiriú sláinte a chur chun feidhme, lena n-áirítear na Grúpaí Ospidéal agus na hEagraíochtaí Sláinte Pobail a fhorbairt, agus le Cistiú Gníomhaíochtbhunaithe a chur chun feidhme in ospidéil ghéarmhíochaine in 2016.

Críoch