Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Sláinte roimh fhoilsiú Phlean Seirbhíse Náisiúnta FSS don bhliain 2018

Fáiltíonn an tAire Sláinte roimh fhoilsiú Phlean Seirbhíse Náisiúnta FSS don bhliain 2018

Méaduithe ar Uaireanta Faoisimh agus Uaireanta Tacaíochta Baile, ar sheirbhísí Teiripe Urlabhra agus Teanga, ar atreoruithe chuig Foirne Idirghabhála Pobail agus ar Phacáistí Cúraim Phéidiatraicigh Bhaile

Rochtain fheabhsaithe ar Sheirbhísí Meabhairshláinte, ar Sheirbhísí Cóireála Drugaí agus Alcóil agus ar Sheirbhísí Máithreachais, lena n-áirítear Scanadh Aimhrialtachta

Díriú ar Liostaí Feithimh a laghdú agus ar fheabhas a chur ar Rochtain ar Sheirbhísí Ospidéil

Clár Feabhsaithe Luacha le cur ar bun

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, Finian McGrath, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, agus Jim Daly, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, tar éis fáiltiú inniu (Dé Céadaoin) roimh fhoilsiú Phlean Seirbhíse Náisiúnta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) don bhliain 2018.

Dúirt an tAire Simon Harris, “Leagtar amach sa Phlean Seirbhíse a foilsíodh inniu an raon seirbhísí a chuirfidh FSS ar fáil sa bhliain 2018. Tá áthas orm a rá go n-áireofar iad seo a leanas leo sin, i measc nithe eile: méaduithe ar Uaireanta Faoisimh, ar Uaireanta Tacaíochta Baile, ar sheirbhísí Teiripe Urlabhra agus Teanga, ar atreoruithe chuig Foirne Idirghabhála Pobail agus ar Phacáistí Cúraim Phéidiatraicigh Bhaile; rochtain fheabhsaithe ar Sheirbhísí Meabhairshláinte, ar Sheirbhísí Cóireála Drugaí agus Alcóil agus ar Sheirbhísí Máithreachais; agus díriú leanúnach ar Liostaí Feithimh a laghdú agus ar fheabhas a chur ar Rochtain ar Sheirbhísí Ospidéil.

“Tá áthas orm freisin go bhfuil sé beartaithe ag FSS iarrachtaí a athdhíriú chun na torthaí agus an luach is fearr ar airgead a bhaint amach trí Chlár Feabhsaithe Luacha. Tríd an gclár sin, déanfar breithniú ar conas laghdú a dhéanamh ar an gcostas a bhaineann le seirbhísí a sholáthar, gan laghdú a dhéanamh ag an am céanna ar leibhéal ná cáilíocht na seirbhísí a sholáthraítear.

“I gcomparáid leis an mbliain 2017, tá méadú €600m tagtha ar an mbuiséad don bhliain seo chugainn, a fhágann gur fiú breis agus €14.5 billiún é buiséad FSS don bhliain. Beidh sí ar an gceathrú bliain as a chéile ina mbeidh acmhainní suntasacha breise leithdháilte ar na seirbhísí sláinte. Tugann an méid sin deis dúinn leanúint le feabhas a chur ar sheirbhísí dár n-othair agus don phobal. Is é an aidhm atá leis an bPlean Seirbhíse seo a chinntiú go soláthróimid seirbhís sláinte atá sábháilte agus ar ardchaighdeán do gach othar, idir óg agus aosta, sa bhliain 2018.

“A bhuí leis an gcistiú breise a sholáthrófar do chúram príomhúil, beifear in ann raon tionscnamh lena gcabhrófar leis an aistriú chuig cúram príomhúil a chur ar aghaidh sa bhliain 2018. Is ar ghalar a chosc agus ar luath-idirghabháil a dhíreofar, go háirithe trí sheirbhísí liachleachtóirí ginearálta agus Foirne Idirghabhála Pobail a fhorbairt agus a leathnú tuilleadh agus trí phoist bhreise teiripe a líonadh. Leanfar le díriú ar ionaid chúraim phríomhúil agus foirne cúraim phríomhúil a fhorbairt freisin. Maidir le cúram liachleachtóirí ginearálta, tá muinín agam go mbeifear in ann teacht ar chomhaontú le hionadaithe liachleachtóirí ginearálta sna míonna atá romhainn ar fhorbairtí suntasacha seirbhíse is féidir a thabhairt isteach sa bhliain 2018.

“Tá áthas orm a thabhairt faoi deara freisin go bhfuil cuid nua ar áireamh sa Phlean Seirbhíse, rud a bhaineann go sonrach le Sláinte na mBan agus na Naíonán. Bhí áthas orm Plean Cur Chun Feidhme an Chláir Náisiúnta um Shláinte na mBan agus na Naíonán a sheoladh i mí Dheireadh Fómhair don chéad Straitéis Náisiúnta Máithreachais riamh ó Éirinn. Tá lúcháir orm go soláthrófar cistiú chun an Straitéis a chur i bhfeidhm ar aon dul le tosaíochtaí an Chláir don bhliain 2018, lena n-áirítear feabhas a chur ar cháilíocht agus sábháilteacht, foirne cnáimhseachais phobail a bhunú, agus rochtain a mhéadú ar scanadh aimhrialtachta. Is é an toradh a bheidh ar fhorbairtí den sórt sin ná go n-éascófar cur chun feidhme leanúnach na samhla nua cúraim agus go mbainfear feabhsuithe inbhraite amach don 80,000 teaghlach a bhaineann leas as seirbhísí cúram máithreachais ar fud na tíre ar fad gach bliain.

“Tríd an bPlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2018, leanfar leis na tosaíochtaí atá agam maidir le liostaí feithimh a chomhlíonadh an bhliain seo chugainn, lena n-áirítear cur leis an dul chun cinn atá á dhéanamh cheana féin ar agaí feithimh a laghdú le haghaidh seirbhísí ortaipéideacha péidiatraiceacha agus cóireálacha in aghaidh scolóise. Méadófar buiséad an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (an Ciste) faoi €35m sa bhliain 2018, rud a fhágann go mbeidh buiséad iomlán €55m aige an bhliain seo chugainn. Agus an cistiú breise sin á úsáid aige, leanfaidh FSS le bheith ag obair go dlúth leis an gCiste sa bhliain 2018 chun a chinntiú go dtabharfar d’othair rochtain fheabhsaithe ar chóireáil.

“Rud tábhachtach eile dá bhfuil an Rialtas seo tiomanta is ea dul i ngleic le plódú i Rannóga Éigeandála. I mBuiséad 2018, cuireadh suim bhreise €30m ar leataobh do thionscnaimh gheimhridh agus do bhearta a bhfuil mar aidhm leo feabhas a chur ar rochtain ar chúram neamhsceidealta agus brúnna a mhaolú ar Rannóga Éigeandála sa bhliain 2017. Cuirfear €40m ar fáil chun bearta den sórt sin a dhéanamh sa bhliain 2018. Úsáidfear an cistiú breise chun an acmhainn leapacha a mhéadú sa gheimhreadh agus ina dhiaidh sin mar chuid den Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2018. Leis an gcistiú sin, cumasófar dúinn leapacha borrtha a oscailt le linn an gheimhridh agus leapacha buana breise a chur ar fáil ar fud an chórais.

“Is é an toradh a bheidh ar an bhforbairt atá beartaithe ar sheirbhísí ailse sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2018 ná go mbeimid in ann cur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta Ailse 2017-2026 a seoladh i mí Iúil i mbliana a chur ar aghaidh, agus sinn ag díriú ar na ceithre mhórsprioc atá leis an Straitéis a ghnóthú: ualach na hailse a laghdú; an cúram is fearr is féidir a chur ar fáil; rannpháirtíocht othar agus cáilíocht a mbeatha a uasmhéadú; agus athrú a chumasú agus a áirithiú.

“Leis an leithdháileadh atá beartaithe, tacófar le seirbhísí ailse a fhorbairt i réimsí amhail cosc, diagnóisiú agus cóireáil, lena n-áirítear oinceolaíocht leighis, oinceolaíocht mháinliachta agus oinceolaíocht radaíochta. Chomh maith leis sin, beidh méadú ollmhór ann an bhliain seo chugainn ar an díriú a leagfaimid ar shláinte agus folláine othar ailse tar éis a gcóireála. Beidh sé mar aidhm againn othair a fhilleadh ar an ngnáthshaol a mhéid is féidir.

“Tá cuid mhór dúshlán roimh an tseirbhís sláinte sa lá atá inniu ann, go háirithe daonra atá ag méadú, pobal atá ag aosú agus an méadú leanúnach ar ionchais an phobail maidir le cáilíocht na seirbhísí a sholáthraítear. Agus tacaíocht á fáil aige ón Roinn Sláinte, oibreoidh FSS go crua chun na dúshláin sin a shárú agus chun seirbhís a sholáthar atá ar ardchaighdeán agus atá inrochtana do chách.”

Dúirt an tAire Finian McGrath, an tAire Stáit le Freagracht Speisialta as Míchumas, “Fáiltím roimh an gcistiú breise a áirithíodh do sheirbhísí míchumais. Bainfear úsáid mhaith as an gcistiú sin chun seirbhísí a sholáthar i réimsí tábhachtacha sa bhliain 2018. Tá cistiú breise á leithdháileadh chun freastal ar an gcostas a bhaineann le tacaí luachmhara a chur ar fáil d’fhágálaithe scoile agus ar chostais faoisimh agus ar chostais chomhlíonadh rialála. Tá áthas ar leith orm go soláthrófar suim bhreise €10m chun seirbhísí faoisimh a fheabhsú arís eile. Soláthrófar 12 cheann nua de thithe tiomnaithe faoisimh ar fud na tíre agus cuirfear cistiú breise ar fáil do réitigh nuálacha eile faoisimh, agus é mar aidhm againn tacaíocht a thabhairt do dhaoine aonair faoi mhíchumas agus dá dteaghlach. Is maith is eol dom an brú atá ar chúramóirí do dhaoine faoi mhíchumas, a bhíonn faoi bhrú ollmhór go minic leanúint ar aghaidh. Tá súil agam go gcuirfear ar a gcumas leis an gcistiú sin sos dea-thuillte a ghlacadh agus a sláinte agus a bhfolláine féin a chothabháil.

Ag fáiltiú di roimh fhoilsiú an Phlean Seirbhíse, thug an tAire Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, aitheantas dá thiomanta atá FSS do leanúint leis an gcreat Éire Shláintiúil a chur chun feidhme go gníomhach ar fud gach réimse dá chuid oibre. Is é atá sa chreat ná plean comhordaithe cuimsitheach a bhfuil mar aidhm leis feabhas a chur ar shláinte agus folláine an phobail thar na blianta atá romhainn. Is leagtha amach sa Phlean Seirbhíse freisin atá tionscnaimh agus pleananna a bhaineann leis an bpobal a chosaint ar bhagairtí ar a sláinte agus a bhfolláine.

Ina theannta sin, cuireadh cistiú suntasach breise ar fáil sa Phlean Seirbhíse chun FSS a chumasú na gníomhartha atá sa straitéis nua Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú a chur ar aghaidh. Is é aidhm na straitéise freagairt d’úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn. A bhuí leis an tsuim bhreise €4m a leithdháilfear, cabhrófar linn seirbhísí cóireála drugaí agus alcóil a leathnú, laghdú a dhéanamh ar agaí feithimh le cóireáil a rochtain, agus an líon cnáimhseach idirchaidrimh dhrugaí agus alcóil a mhéadú. Cuireadh €2.5m eile ar fáil ionas gur féidir leanúint le tacaí a thabhairt do dhaoine ó ghrúpaí imeallaithe atá faoi réir éagothroime sláinte. Úsáidfear an cistiú breise chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais sláinte atá ag daoine gan dídean a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte agus andúile acu agus an méid sin a dhéanamh ar aon dul leis na straitéisí Éire a Atógáil agus Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú. Méadóidh FSS an leibhéal caiteachais ar shainseirbhísí ionrochtana agus for-rochtana do dhaoine gan dídean. Úsáidfear an t-airgead sin freisin chun freagairt do na riachtanais láithreacha sláinte atá ag dídeanaithe atá ag teacht isteach in Ionaid Ghlactha agus Treoshuímh Éigeandála. Fágann sé sin go gcuirfear suim bhreise €6.5m ar fáil sa bhliain 2018 chun feabhas a chur ar thorthaí sláinte do na daoine is soghonta sa tsochaí, lena n-áirítear daoine a bhfuil fadhbanna andúile acu, daoine gan dídean agus dídeanaithe.

Dúirt an tAire Jim Daly, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, “Léirítear sa Phlean Seirbhíse a ríthiomanta atá an Rialtas seo dár Seirbhísí Meabhairshláinte a fhorbairt go leanúnach. Beidh méadú €35m ann ar chaiteachas Meabhairshláinte sa bhliain 2018. Cuirfear €55m ar fáil do sheirbhísí meabhairshláinte sa bhliain 2019 freisin. Fágann sé sin, i dteannta na suime €35m a leithdháilfear sa bhliain 2018 agus na suime €15m a leithdháileadh sa bhliain 2017, go mbeidh €105m san iomlán leithdháilte ar sheirbhísí meabhairshláinte sa tréimhse 2017-2019. Agus an méid sin á dhéanamh againn, comhlíonfar an gealltanas a tugadh chun an straitéis Fís don Athrú a chur chun feidhme ina hiomláine agus cumasófar dúinn tosú ar chuid mhaith de na gníomhartha a moladh sa tuarascáil ón Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige a shaothrú sa bhliain 2018. I measc ár dtosaíochtaí don bhliain 2018 tá freagairt fheabhsaithe 7 lá a sholáthar i seirbhísí meabhairshláinte; seirbhísí lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre agus seirbhísí idirchaidrimh a leathnú do dhaoine fásta agus do leanaí araon.”

“Baineann ríthábhacht le seirbhísí tacaíochta baile chun daoine scothaosta a chumasú fanacht ina dteach féin agus bheith neamhspleách ar feadh na tréimhse is faide is féidir. Leanadh leis na seirbhísí sin a leathnú sa bhliain 2017 agus déanfar an rud céanna sa bhliain 2018. Leanfaidh FSS le tacaíocht a thabhairt do dhaoine scothaosta ina dteach agus ina bpobal féin. Leanfaidh sé freisin le seirbhísí feabhsaithe agus le hacmhainní méadaithe cúraim idirthréimhsigh a chur ar fáil chun tacú le daoine scothaosta a scaoileadh amach as ospidéil ghéarmhíochaine a luaithe is féidir. Beidh grúpa daoine ann i gcónaí a mbeidh cúram cónaithe fadtéarmach ag teastáil uathu. Mar sin, tá sé tábhachtach go mbeidh rochtain ag daoine scothaosta ar an gcúram cónaithe is fearr atá ar fáil. Maidir leis sin, tá áthas orm go dtacófar le rochtain a thabhairt ar chúram baile altranais ar ardchaighdeán arís eile sa bhliain 2018 mar thoradh ar an mbuiséad €961m a chuirfear ar fáil don Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais,” a dúirt an tAire Daly mar fhocal scoir.

CRÍOCH