Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Sláinte roimh fhoilsiú na tuarascála maidir leis an athbhreithniú ar an dul chun cinn atá déanta ag an Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre ar na moltaí ó imscrúdú de chuid HIQA a chur chun feidhme

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis fáiltiú inniu roimh an tuarascáil maidir leis an athbhreithniú a rinne an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) ar an dul chun cinn atá déanta ag an Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, Port Laoise, ar na moltaí a rinne HIQA sa bhliain 2015 a chur chun feidhme. D’fhoilsigh HIQA an tuarascáil inniu. Ba ar iarraidh ón Roinn Sláinte a thug HIQA faoin athbhreithniú lena mbaineann agus léirítear sa tuarascáil an feabhas atá tagtha ar sheirbhísí do mhná a úsáideann seirbhísí máithreachais ag an ospidéal.

Dúirt an tAire, “Tá sé soiléir go bhfuil cuid mhór dul chun cinn déanta ar an tSeirbhís Máithreachais i bPort Laoise le déanaí. Is cuimhin liom go maith an grúpa ban cróga a tháinig chun cinn chun scéalta an-phearsanta a insint agus chun eispéiris thragóideacha a chomhroinnt. D’fhulaing siad cheana féin rud nár mhaith le haon tuismitheoir é a fhulaingt – leanbh a chailleadh go tragóideach. Mar sin féin, ba é an rud ba dho-ghlactha domsa mar Aire Sláinte ná an dóigh ar caitheadh leis na mná sin agus iad leochaileach.”

“A bhuí le gach duine de na mná sin agus leis na bearta deacra a rinne siad, is léir go bhfuil feabhas tagtha ar an tseirbhís ar gach bealach – is fearr i bhfad an trua a léiríonn an tseirbhís agus sábháilteacht na seirbhíse anois ná dhá bhliain ó shin. Is in Ospidéal Phort Laoise anois atá seirbhís máithreachais ina gcuireann baill foirne túslíne agus ceannairí áitiúla a gcuid oibre i gcrích ar bhealach cumasach muiníneach. Cuireann siad caighdeáin chun feidhme agus déanann siad beart chun feidhmiú a seirbhíse a thomhas agus chun a chinntiú go bhfuil an tseirbhís sin sábháilte. Tá siad i dteideal bheith féinmhuiníneach agus bródúil as a ndéanann siad agus as an obair chrua atá déanta acu chun a seirbhís a bhunathrú chun tairbhe dá gcuid othar.”

Tá an feabhas atá curtha ar shábháilteacht othar i seirbhísí máithreachais Ospidéal Phort Laoise ina fhianaise ar thiomantas na mball foirne agus na foirne ceannaireachta in Ospidéal Phort Laoise agus ar thiomantas na foirne ar leibhéal an Ghrúpa Ospidéal. Tá sé ina fhianaise freisin gur féidir caighdeáin agus treoirlínte i réimsí amhail córais luathrabhaidh, iniúchadh cliniciúil, tuairisciú eachtraí díobhálacha agus foilsiú ráiteas straitéise a chur chun feidhme go rathúil agus go hinfhíoraithe. Dúirt an tAire ina leith sin: “Is féidir le seirbhísí eile máithreachais ceachtanna a fhoghlaim ón dóigh a raibh Ospidéal Phort Laoise in ann bearta sábháilteachta othar atá ordaithe ar bhonn náisiúnta a chur chun feidhme”.

Aithníodh sa tuarascáil ó HIQA saincheisteanna práinneacha nach mór aghaidh a thabhairt orthu i seirbhísí ospidéil ghinearálta. Dúirt an tAire: “D’iarr mé ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna práinneacha riosca sin mar bheart tosaíochta agus a chinntiú go bhfaigheann an t-ospidéal tacaíocht chuí ó na hospidéil eile sa Ghrúpa Ospidéal le gur féidir leis an ospidéal freastal ar othair an cheantair Lár Tíre.”

Tá an Roinn Sláinte agus FSS tiomanta do ról Ospidéal Phort Laoise a dhaingniú agus a fhorbairt i nGrúpa Ospidéal Lár Tíre-Bhaile Átha Cliath. Chuige sin, cuirfear cistiú breise ar fáil chun oscailt an Aonaid Mheasúnaithe Leighis in Ospidéal Phort Laoise an bhliain seo chugainn a éascú.

Tá an Grúpa i mbun oibre le tamall anuas ar dhréachtphlean a fhorbairt le haghaidh samhail nua um sholáthar seirbhísí cliniciúla in Ospidéal Phort Laoise a thabhairt isteach, ar samhail í ina dtugtar aird ar an ngá atá ann le seirbhísí in Ospidéal Phort Laoise a fhorbairt d’fhonn an tsamhail um sholáthar seirbhísí a fhorbairt don Ghrúpa Ospidéal ina iomláine. Chuir FSS an dréachtphlean faoi bhráid na Roinne Sláinte agus déanfaidh an Roinn mion-athbhreithniú air.

D’fhonn an riosca go dtarlóidh teagmhais den sórt sin sa todhchaí a íoslaghdú, is cuid ríthábhachtach de na bearta nua atá á gcur i bhfeidhm ag an Roinn í foghlaim ó chás Ospidéal Phort Laoise.

Dúirt an tAire mar fhocal scoir: “Níor mhaith liom go mbeadh ar othair sna cora sin a scéal a insint os comhair an phobail le go n-éistfí leo. Tá Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar á bunú agam i mo Roinn féin an tseachtain seo chun na críche sin. Déanfaidh mé córas náisiúnta faireacháin ina rianófar sábháilteacht a chur ar áireamh sna bearta éagsúla lena gcuirfear feabhas ar an dóchúlacht go n-aimseofar teagmhais ar bhonn níos luaithe agus go bhfreagrófar d’othair ar bhealach níos daonnachtúla”.

CRÍOCH