Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Sláinte roimh bhunú an ghrúpa a dhéanfaidh maoirseacht ar chur chun feidhme na samhla nua um leigheas sláinte poiblí

Fáiltíonn an tAire Sláinte roimh bhunú an ghrúpa a dhéanfaidh maoirseacht ar chur chun feidhme na samhla nua um leigheas sláinte poiblí

Bunófar an grúpa de réir ceann amháin de na moltaí atá sna Tuarascálacha ó Crowe Horwath agus ó Scally

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte roimh bhunú an ghrúpa a dhéanfaidh maoirseacht ar chur chun feidhme na samhla nua um leigheas sláinte poiblí.

Bunaíodh an grúpa tar éis fhoilsiú na Tuarascála ó Crowe Horwath maidir le Ról, Oiliúint agus Struchtúir Ghairme na Lianna Sláinte Poiblí in Éirinn i mí na Nollag.

Is í an Roinn Sláinte a stiúrfaidh obair an Ghrúpa Maoirseachta ar Chur Chun Feidhme. Cuimsíonn an grúpa ionadaithe ó gach cuid d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), lena n-áirítear ionadaithe ón gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse agus ón gClár Scagthástála Náisiúnta. Cuimsíonn sé ionadaithe ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA), ón gClárlann Náisiúnta Ailse, ón Institiúid um Shláinte Phoiblí in Éirinn, ó Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann agus ón lucht léinn freisin.

Tá an ionadaíocht leathan sin ag teacht le ceann amháin de na moltaí atá sa tuarascáil ón Dr Gabriel Scally ar an gClár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs, is é sin go n-úsáidfí scileanna na lianna sláinte poiblí ar bhealach níos cuí i gcroílár na gclár sláinte poiblí uile ionas go ndéanfadh siad rannchuidiú ar leibhéal ceannaireachta ar fud na seirbhíse sláinte.

Ag fáiltiú roimh thús an phróisis dó, dúirt an tAire Harris: “Tá athrú agus athchóiriú suntasach ar bun laistigh de chóras sláinte na hÉireann faoi láthair. Is é atá i gceist leis sin Sláintecare a chur chun feidhme, leanúint leis an gcreat Éire Shláintiúil a fhorbairt agus díriú go leanúnach ar rialachas cliniciúil a neartú agus ar shábháilteacht othar a chinntiú. Is gá Speisialtacht an Leighis Sláinte Poiblí a athchóiriú agus a neartú go mór in aghaidh an chúlra sin.”

“Cé gurb iad faireachas agus rialú galar tógálach an phríomhfhreagracht atá ar fhormhór na ndochtúirí sláinte poiblí inniu, beidh sé riachtanach, de réir an chláir Sláintecare, go mbeidh ról níos iomlánaíche ag cleachtóirí sláinte poiblí laistigh den chóras sláinte amach anseo. Cuimseoidh sé sin measúnú a dhéanamh ar riachtanais sláinte daonra; faisnéis agus taighde sláinte; samhlacha fianaisebhunaithe cúraim a fhorbairt; agus ceannaireacht a thaispeáint agus samhlacha nua soláthar seirbhíse á gcur chun feidhme.”

Fuarthas amach sa Tuarascáil ó Crowe Horwath freisin gurb amhlaidh, ós rud é go bhfuil líon suntasach speisialtóirí reatha sláinte poiblí le dul ar scor laistigh den chéad 5 bliana – 10 mbliana eile, go mbeidh sé deacair d’fhostóirí in Éirinn daoine a earcú ó mhargadh domhanda iomaíoch saothair leighis mar gheall ar an stádas agus an luach saothair atá ar fáil do dhochtúirí sinsearacha sláinte poiblí sa tír seo faoi láthair.

Moltar go ndéanfaí breithniú domhain ar stádas lia chomhairligh a bhronnadh ar speisialtóirí sláinte poiblí faoin tsamhail nua. Le linn an phróisis atá ar siúl anois, tabharfar aghaidh ar an tsaincheist a bhaineann le stádas lia chomhairligh a thabhairt do speisialtóirí i Leigheas Sláinte Poiblí, ar aon dul leis na moltaí atá sna Tuarascálacha ó Crowe Horwath agus ó Scally.

Dúirt an tAire Harris, “Déanfaidh na róil nua sláinte poiblí seo rannchuidiú gníomhach le hEagraíochtaí Réigiúnacha Cúraim Chomhtháite a fhorbairt agus a chur chun feidhme, mar a shamhlaítear faoin gclár Sláintecare, agus comhroinnfidh siad an fhreagracht as a chinntiú go mbeidh obair na n-eagraíochtaí sin fianaisebhunaithe agus go gcuirfear í i gcrích ar bhealach cost-éifeachtúil.”

“Beidh ról acu freisin i ngníomhaíochtaí cosanta sláinte a athstruchtúrú, i gcaighdeáin agus beartais a leagan síos ar leibhéal náisiúnta agus ina chinntiú go gcuirfear gníomhaíochtaí faireachais agus freagartha i réimse na cosanta sláinte i gcrích ar bhealach comhordaithe, córasach agus comhsheasmhach ar fud na réigiún uile.”

Tá an tAthbhreithniú ó Crowe Horwath ar Ról na Lianna Sláinte Poiblí in Éirinn ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte

CRÍOCH