Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Sláinte roimh an dara tuarascáil bhliantúil ón gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú (NHQRS)

D’fháiltigh Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu roimh fhoilsiú an dara tuarascáil bhliantúil ón gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú (NHQRS). Dúirt an tAire: “Táim an-tógtha leis an tuarascáil seo. Is foinse shármhaith faisnéise í agus is eol dom go gcuirfear roinnt mhaith feabhsuithe ar thorthaí d’othair dá barr. Is cúis mhór spreagtha é na feabhsuithe a cuireadh ar roinnt mhaith réimsí a fheiceáil, cé nach ndeachaigh ach bliain amháin thart ó sheoladh na chéad tuarascála ón NHQRS. Mar shampla, chonacthas feabhsuithe sna réimsí um rátaí imdhíonta, glacadh feabhsaithe scagthástáil ailse agus rátaí feabhsaithe marthanais d’othair ar a bhfuil ailse chíche nó ailse chalaireicteach. Is eol dom go bhfeidhmíonn an-chuid réimsí dár seirbhís sláinte go han-mhaith. Mar sin féin, is fíor a rá, ar an drochuair, gur mó an aird a thugtar ar nithe nach n-éiríonn leo ná an aird a thugtar ar dhea-fheidhmíocht. Le tuarascálacha den sórt seo, cabhraítear linn an scéal ar fad a thuiscint agus tuairim níos leithne níos fadtéarmaí a ghlacadh faoina bhfuil ag tarlú inár seirbhís sláinte. Ní hé sin le rá go bhfuilimid sásta le cúrsaí, ar ndóigh, ach is í an chéad chéim i ndéileáil le fadhb ná a bheith eolach go bhfuil an fhadhb sin ann. Molfaidh mé don Choiste uilepháirtí nua um Thodhchaí an Chúraim Sláinte úsáid a bhaint as an bhfaisnéis sin chun eolas a dhéanamh dá phlé. Tá áthas orm freisin go mbeidh tuilleadh faisnéise faoi eispéireas othar mar chuid de thuarascálacha amach anseo ón NHQRS.”

Dírítear sa tuarascáil ar raon torthaí atá tábhachtach d’othair agus a léiríonn raon leathan na seirbhísí sláinte a chuirtear ar fáil in Éirinn. Déantar forbairt léi ar thuarascáil na bliana seo caite agus áirítear roinnt táscairí breise léi.

Cuirtear i láthair inti faisnéis a bhaineann le glacadh imdhíonta, le scagthástáil ailse agus marthanas ailse agus le bainistíocht galar ainsealach, lena n-áirítear asma, galar scamhóige toirmeascach ainsealach (COPD), diaibéiteas, stróc agus cliseadh croí Chomh maith leis sin, tugtar faisnéis faoi rátaí ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte agus faoi úsáid antaibheathach. Leagtar béim sa tuarascáil ar bhearnaí faisnéise mar a bhfuil sruthanna nua faisnéise ag teastáil, mar shampla sonraí faoi eispéireas othar.

“Cuirtear ar fáil sa dara tuarascáil bhliantúil seo na dóigheanna a dtomhaistear feidhmíocht seirbhísí sláinte agus torthaí cúraim do sheirbhísí sláinte in Éirinn. Déantar anailís sa tuarascáil ar fhaisnéis atá ar fáil go réidh chun eolas a dhéanamh do cheisteanna feidhmíochta agus cáilíochta, ar ceisteanna iad is féidir a úsáid ansin chun eolas breise a dhéanamh d’fhorbairt beartais, tosaíochtaí agus pleananna seirbhíse sonraí” arsa an Dr Holohan, an Príomh-Dhochtúir Oifigiúil.

Léirítear go soiléir sa tuarascáil gur ag feidhmiú go maith atá roinnt mhaith réimsí dár seirbhísí sláinte. Tá feabhas tagtha ar rátaí imdhíonta agus táthar ag leanúint ar aghaidh ag feabhsú rátaí scagthástála ailse. Is féidir treocht leantach anuas a fheiceáil maidir le hospidéalú as cliseadh croí agus as diaibéiteas. Léirítear sa tuarascáil freisin gur ag feabhsú atá rátaí marthanais i gcás ailse chíche agus ailse chalaireicteach. Rud dearfach eile is ea an treocht leantach anuas atá tagtha aníos le deich mbliana anuas ar an líon básanna tar éis iontráil san ospidéal de bharr taom croí nó stróic.

Sainaithníodh réimsí a bhfuil scóip bhreise le haghaidh feabhais iontu. Go háirithe, is féidir éagsúlacht mhór idir contaetha difriúla a fheiceáil maidir le rátaí ospidéalaithe de bharr galair ainsealacha choiteanna amhail galar scamhóige toirmeascach ainsealach, asma, diaibéiteas agus cliseadh croí. Is í aithint na héagsúlachta sin an chéad chéim in aghaidh a thabhairt ar na cúiseanna a bhfuil an éagsúlacht sin ann agus ar an scéal a réiteach.

An Dara Tuarascáil Bhliantúil ón gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú