Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Sláinte roimh an bhfeachtas chun comhaltaí de Bhord FSS a roghnú

Fáiltíonn Simon Harris, an tAire Sláinte, roimh thosú an fheachtais chun comhaltaí a roghnú lena gceapadh chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Déanfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí maoirseacht ar an bpróiseas. Tá sonraí faoi conas iarratas a dhéanamh ar na poist sin ar fáil ar an suíomh Gréasáin Stateboards.ie.

Tosaíodh an próiseas tráth a thug an tAire reachtaíocht lena mbunófar Bord FSS isteach sa Seanad.

Dúirt an tAire: “Mórchéim i dtreo ceann amháin de na gealltanais atá sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta a chur chun feidhme is ea Bord FSS a bhunú. Ba cheart go gcabhródh an Bord le rialachas a neartú in FSS agus le maoirseacht a dhéanamh ar an obair ar sheirbhís sláinte agus cúraim shóisialta den chéad scoth a chruthú in Éirinn, faoi mar atá beartaithe sa Tuarascáil Sláintecare ón gCoiste Oireachtais um Chúram Sláinte sa Todhchaí.”

“Is tosaíocht é anois reachtaíocht a achtú lena mbunófar Bord neamhspleách do FSS. Comhlacht rialaithe FSS a bheidh sa Bhord sin agus beidh sé freagrach as rialachas, maoirseacht agus feidhmíocht FSS a neartú.”

Ag teacht sna sála ar fheachtas ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí í, rinne an tAire an tUasal Ciarán Devane a cheapadh mar Chathaoirleach ar an mBord. Beidh an tUasal Devane freagrach as ceannaireacht a chur ar fáil do Bhord FSS agus imreoidh sé ról tábhachtach i struchtúir rialachais an Bhoird a bhunú agus i bhfeidhmiú comhtháite éifeachtach na struchtúr sin a chinntiú.

Imreoidh sé ról lárnach freisin i measúnú a dhéanamh ar na hiarratais ó iarrthóirí a chuirfidh spéis in iúl ina bheith ina gcomhalta den Bhord. Beidh ar na comhaltaí tacaíocht láidir a thabhairt don Chathaoirleach sa tréimhse atá romhainn, ar tréimhse í ina ndéanfar athruithe casta laistigh de FSS.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Comhlacht reachtúil a thagann faoi choimirce na Roinne Sláinte is ea Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), agus é de dhualgas uirthi raon leathan seirbhísí sláinte agus sóisialta a sholáthar. Beidh buiséad €14.5 billiún ag FSS sa bhliain 2018. Oibríonn níos mó ná 110,000 duine, mar choibhéis lánaimseartha, sa tseirbhís sláinte phoiblí agus is í an fostóir is mó sa tír. Tá FSS ar cheann de na comhlachtaí poiblí is tábhachtaí sa Stát, agus ról ríthábhachtach aige i bhfreastal ar riachtanais sláinte an daonra agus i bhfeabhas a chur ar an tsláinte daonra agus ar sheirbhísí sláinte, rud atá ar cheann de na huaillmhianta atá ag an Rialtas.

Is í Stiúrthóireacht a bhainistíonn na gníomhaíochtaí laistigh de FSS faoi láthair, ach tá an Rialtas den tuairim gurb é an toradh a bheidh ar struchtúr rialachais Bhoird a mbeidh inniúlachtaí láidre aige ar fud príomhréimsí ná go gcabhrófar go mór le rialachas FSS a neartú agus go neartófar an mhaoirseacht a dhéanfar ar FSS agus feidhmíocht FSS. Beidh an Bord cuntasach don Aire as comhlíonadh a fheidhmeanna.

Áireofar iad seo a leanas leis na saincheisteanna tosaíochta don Bhord nua:

• córas éifeachtach bainistíochta feidhmíochta agus cuntasachta a fhorbairt agus a chur chun feidhme in FSS
• plean a chur le chéile le haghaidh iontaoibh agus muinín an phobail a mhéadú as FSS agus as an tseirbhís sláinte i gcoitinne
• a chinntiú go dtacóidh FSS go hiomlán le clár athchóirithe sláinte an Rialtais, mar atá leagtha amach i bPlean Cur Chun Feidhme Sláintecare, agus le cur chun feidhme an chláir sin.