Preasráitis

Fáiltíonn an tAire McGrath roimh sheoladh shuíomh Gréasáin Bhrainse Mhuineacháin den Chumann Tuismitheoirí agus Cairde Daoine faoi Mhíchumas Intleachta

Tá athchóiriú radacach á dhéanamh ar sheirbhísí faoi láthair chun tacú le daoine faoi mhíchumas na cineálacha roghanna atá ar fáil do dhaoine fásta eile a dhéanamh, dar le Finian McGrath, Aire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas.

Dúirt an tAire gurb amhlaidh, mar gheall ar thabhairt isteach na roghanna buiséid phearsantaithe agus ar chur chun feidhme an Chláir um Shaolta a Bhunathrú, go mbeidh athrú radacach ann ar an dóigh a gcisteofar agus a soláthrófar seirbhísí míchumais – áit a n-aistreofar roghanna agus rialú ó ghairmithe agus ó riarthóirí chuig na daoine ar cheart dóibh na cinntí sin a dhéanamh, is iad sin, an duine aonair faoi mhíchumas agus a theaghlach.

Ag labhairt dó ag seoladh an tsuímh Ghréasáin, dúirt an tAire, “Tá sé de dhualgas ar an Rialtas agus ar an tsochaí i gcoitinne an tsamhail seirbhísí a bhunathrú ina samhail ina soláthraítear tacaí de réir rogha an duine aonair, agus é mar aidhm léi an duine aonair a chumasú gnáthshaol a chaitheamh sa tsochaí.”

Dúirt an tAire freisin, “Bíonn an tsochaí shibhialta ag tabhairt tuilleadh aitheantais i gcónaí don cheart atá ag daoine faoi mhíchumas páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus eacnamaíoch agus rannchuidiú a dhéanamh leis. Tá an t-aitheantas sin taobh thiar de na hathruithe atá tagtha ar an soláthar seirbhísí in Éirinn le blianta beaga anuas agus leanfaidh sé le hathruithe den chineál céanna a bhrú chun cinn sa todhchaí.”

Maidir le tabhairt isteach na mbuiséad pearsantaithe, dúirt an tAire, “Is gnóthas casta é seo a dhéanfaidh athrú ollmhór ar an mbonn dlíthiúil, riaracháin agus rialachais ar a bhfuil seirbhísí agus tacaí á soláthar do dhaoine faoi mhíchumas le fada an lá. I gcás daoine áirithe, stopfar de chistiú a leithdháileadh go díreach ar sholáthraithe seirbhísí agus is ar an duine aonair agus ar a theaghlach a leagfar an fhreagracht as an gcistiú sin an athuair. I gcás daoine eile nach bhfuil ag iarraidh leas a bhaint as buiséid phearsantaithe, tá seans ann gur mhaith leo rogha mhéadaithe a bheith acu maidir le cé a sholáthróidh a seirbhís agus a dtacaí agus maidir leis an gcineál seirbhíse ar mhaith leo leas a bhaint aisti.”

Dúirt an tAire gur cuireadh Tascfhórsa speisialta um Buiséid Phearsantaithe ar bun i mí Mheán Fómhair agus go gcuimsíonn an Tascfhórsa sin daoine a bhfuil taithí acu ar mhíchumas, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas agus baill teaghlaigh de chuid daoine faoi mhíchumas.

“Cuirfear tuairimí na mball den Tascfhórsa san áireamh agus seirbhísí á ndearadh againn amach anseo. Beidh na seirbhísí nua bunaithe ar neamhspleáchas méadaithe a chur ar fáil tríd an gcumhacht chun a gcinntí féin a dhéanamh a thabhairt do dhaoine, trí rogha agus rialú a thabhairt dóibh, agus trí phleanáil atá dírithe ar an duine.”

“Ina theannta sin, cuirfidh obair an Tascfhórsa leis an gclár uileghabhálach atá i bhfeidhm ag an Roinn Sláinte le haghaidh athchóiriú seirbhísí míchumais. Tá an clár sin leagtha amach sa doiciméad Saolta a Bhunathrú, rud a bhfuil sé mar aidhm leis na moltaí ón Athbhreithniú Luach ar Airgead agus Beartais ar Sheirbhísí Míchumais a chur chun feidhme.”