Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Harris roimh na Tuarascálacha Cigireachta ar Shábháilteacht Cógas ar fhoilsigh HIQA inniu iad

Tá an tAire Sláinte tar éis fáiltiú roimh na Tuarascálacha Cigireachta ar Shábháilteacht Cógas i 7 n-ospidéal ar fhoilsigh an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) inniu iad, agus fionnachtana na dTuarascálacha á bplé aige. Is údar dóchais é go bhfuil córais rialachais láidre éifeachtacha um bainistíocht cógas i bhfeidhm i roinnt de na hospidéil a ndearnadh cigireacht orthu.

Dúirt an tAire Harris, ‘Is é seo an chéad uair riamh a rinne HIQA cigireachtaí ar shábháilteacht cógas inár n-ospidéil agus is cúis áthais dom gur thángthas lena linn ar chuid mhór samplaí dea-chleachtais sa chéad 7 n-ospidéal a ndearnadh cigireacht orthu. Mar sin féin, is léir go bhfuil éagsúlacht ann ó thaobh cleachtas de agus go bhfuil réimsí ann ar gá feabhas a chur orthu. Táim sásta go bhfuil gach ospidéal i mbun a phlean gníomhaíochta féin a ullmhú faoi láthair chun na hathruithe a theastaíonn a dhéanamh ar mhaithe le cáilíocht agus le sábháilteacht othar. Is tionscnamh an-dearfach é seo, agus fáiltím roimh an tiomantas atá ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) scrúdú a dhéanamh ar na gníomhartha cuí a theastaíonn ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal na nGrúpaí Ospidéal chun tacú leis an obair sin”.

Gné lárnach de chúram sábháilte othar is ea bainistíocht cógas. Maidir leis sin, is eol d’ospidéil aonair anois na réimsí ar cheart dóibh feabhas a chur orthu. Agus iad ag leanúint lena struchtúir rialachais a fhorbairt, tá cumas maith ag na Grúpaí Ospidéal ceannaireacht agus tacaíocht a chur ar fáil chun ospidéil aonair a chumasú aghaidh a thabhairt ar fhionnachtana na dTuarascálacha ar Shábháilteacht Cógas ó HIQA.

Féachtar ar chóras a bhfuil cultúr láidir cáilíochta agus sábháilteachta aige mar chóras freagrúil sláinte ina n-éistear le daoine agus ina bhfoghlaimítear ó eispéireas roimhe chun feabhas a chur ar sheirbhísí agus chun an líon earráidí a laghdú, ar córas é ina dtuairiscítear ardlíon teagmhas sábháilteachta othar agus ina dtacaítear le hothair nuair a tharlaíonn drochtheagmhais. Is maith an rud é gur thug HIQA faoi deara an t-eolas ar nochtadh oscailte agus an cleachtas nochta oscailte atá i réim sna hospidéil a ndearnadh cigireacht orthu.

Dúirt an tAire Harris, “Tá áthas orm freisin go gcuirfear sa Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar atá le teacht ceisteanna díreacha ar othair maidir le bainistíocht cógas. Tá an suirbhé sin ina chomhthionscadal idir HIQA, an Roinn Sláinte agus FSS. Cumasófar leis an suirbhé don tseirbhís sláinte ceachtanna a fhoghlaim óna hothair. Beidh sé ina bhonn eolais faoi fheabhsuithe a chur ar cháilíocht agus ar shábháilteacht na seirbhíse sin. Chomh maith leis sin, éascófar leis an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar comparáid a dhéanamh den chéad uair riamh idir eispéireas othar Éireannach agus eispéireas othar idirnáisiúnta’.

Nótaí d’eagarthóirí:

Is é an aidhm atá leis an gclár faireacháin ar shábháilteacht cógas, ar chuir HIQA tús leis i mí na Samhna 2016, scrúdú a dhéanamh ar an dóigh a mbíonn cleachtais fhianaisebhunaithe um shábháilteacht cógas á nglacadh agus á gcur chun feidhme in ospidéil ghéarchúraim phoiblí agus tionchar dearfach a imirt ar na hospidéil ina leith sin. Is de réir na gCaighdeán Náisiúnta um Chúram Sláinte Níos Fearr Níos Sábháilte a dhéanann HIQA faireachán ar shábháilteacht cógas.

· Cuireadh seacht gcigireacht i gcrích idir mí na Samhna agus mí na Nollag 2016 sna hospidéil seo a leanas: Ospidéal Ginearálta Bheanntraí, Ospidéal Uí Chonghaile, Ospidéal Ginearálta an Náis, Ospidéal an Aonaigh, Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae, Ospidéal Ollscoile Shligigh, agus Ospidéal Ollscoile Phort Láirge.

· Tugtar sna tuarascálacha léargas níos fearr ar an gcleachtas reatha um bainistíocht cógas; sainaithnítear iontu éagsúlacht ó thaobh cleachtais de, i gcás gurb ann di; agus dírítear aird iontu ar na gníomhartha ar gá do chórais iad a dhéanamh chun rioscaí a laghdú. Tugann an méid sin ar fad deis shoiléir chun na córais lena mbaineann a fheabhsú agus a fhorbairt tuilleadh.

· Gealltar sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2017 ó FSS go bhforbrófar acmhainn na n-ospidéal agus go gcuirfear le cáilíocht agus le sábháilteacht iontu. Go háirithe, tá FSS ag forbairt córais faoi láthair trína dtuairisceofar ráitis sábháilteachta othar na n-ospidéal ar aon dul leis na moltaí atá sa Tuarascáil ar Ospidéal Phort Laoise ón bPríomhoifigeach Míochaine. Tá sé beartaithe go bhfoilseoidh gach ospidéal ráitis den sórt sin ar bhonn míosúil. Úsáidfear na ráitis chun an lucht bainistíochta in ospidéil áitiúla agus sna Grúpaí Ospidéal a chur ar an eolas faoin ról atá acu maidir le feabhas a chur ar shábháilteacht agus ar cháilíocht.

Tá tuilleadh faisnéise faoin Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar ar fáil ag http://www.patientexperience.ie/