Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Harris roimh iarchur na gníomhaíochta tionsclaíche ag oibrithe alt 39

“Fáiltím roimh iarchur na gníomhaíochta tionsclaíche ag oibrithe alt 39 agus tá áthas orm nach gcuirfear isteach ar sheirbhísí.

Cuireann gníomhaireachtaí alt 39 seirbhísí ríthábhachtacha ar fáil, go háirithe do na daoine is soghonta inár sochaí.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Comhdháil na gCeardchumann agus leis na ceardchumainn as a rannpháirtíocht agus leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, a d’imir ról tábhachtach i gcur ar chumas na bpáirtithe teacht ar chomhaontú.”

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

Achoimre ar an bPróiseas

Chomhaontaigh an Roinn Sláinte, FSS agus na Ceardchumainn go ndéanfadh FSS anailís chun na nithe seo a leanas a dheimhniú, agus fianaise tacaíochta á cur ar fáil ina leith:

1.    A dheimhniú cé acu a cuireadh nó nár cuireadh laghduithe breise i rátaí pá i bhfeidhm i ngach eagraíocht ábhartha le linn na géarchéime, cén uair a cuireadh i bhfeidhm iad agus cá mhéad a cuireadh i bhfeidhm iad;

2.    A dheimhniú cé acu a tugadh nó nár tugadh rátaí pá ar ais tar éis laghduithe, cén uair a tugadh ar ais iad agus cá mhéad a tugadh ar ais iad;

3.    Agus aird á tabhairt ar gach foinse cistithe, sainaithint a dhéanamh ar na himpleachtaí airgeadais do gach eagraíocht atá bainteach leis na saincheisteanna arna sainaithint a réiteach; agus plean cuí a mholadh le haghaidh réiteach céimnithe i ngach cás.

Tosóidh FSS cleachtadh bailithe sonraí lom láithreach, rud a thosófar le liosta comhaontaithe eagraíochtaí.

Ba cheart an cleachtadh bailithe sonraí a chur i gcrích a luaithe is féidir, cé go bhfuiltear ag súil leis go n-ullmhófar tuarascáil eatramhach faoi dheireadh mhí an Mhárta 2018.

Beidh na sonraí arna gcur ar fáil ag na heagraíochtaí mar bhonn eolais faoi raon agus cineál na hoibre leantaí a d’fhéadfadh a bheith riachtanach chun an cleachtadh bailíochtaithe sonraí a chur i gcrích.

Más gá, is féidir go mbunófar Grúpa Maoirseachta chun cabhrú le cur chun feidhme.

I gcás go léirítear go bhfuil an acmhainn airgeadais ag eagraíochtaí na rátaí pá a thabhairt ar ais gan drochthionchar a imirt ar sholáthar seirbhíse, ba cheart dóibh déanamh amhlaidh a luaithe is féidir.