Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Harris roimh bhunú Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a scrúdóidh aistriú an chleachtaidh phríobháidigh amach ó ospidéil phoiblí

Seoladh comhairliúchán poiblí chun éisteacht le tuairimí geallsealbhóirí

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Déardaoin) roimh reáchtáil an chéad chruinnithe de chuid an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a bunaíodh chun aistriú an chleachtaidh phríobháidigh amach ó ospidéil ghéarmhíochaine phoiblí a scrúdú. D’fhógair sé oscailt an chomhairliúcháin phoiblí freisin agus spreag sé aighneachtaí ó bhaill den phobal agus ó pháirtithe leasmhara chun eolas a dhéanamh don phróiseas.

Dúirt an tAire Harris: “Déantar cur síos sa tuarascáil Sláintecare ar an éagothroime dhúchasach atá ann inár gcóras sláinte ó thaobh cúram a rochtain de. Bhunaigh mé Grúpa Athbhreithnithe, a bhfuil an Dr Donal de Buitléir mar chathaoirleach air, chun athbhreithniú neamhspleách láidir a dhéanamh ar chleachtadh príobháideach a aistriú amach ó ospidéil ghéarmhíochaine phoiblí. D’iarr mé ar Dhonal agus ar a ghrúpa moltaí a dhéanamh dom i dtaca leis na cineálacha praiticiúla cur chuige is féidir a ghlacadh i leith an cleachtadh príobháideach a aistriú amach ó ospidéil phoiblí, cén tionchar a bheidh ag an aistriú sin, cén cineál tréimhse ama a bheidh i gceist leis an aistriú sin agus conas is féidir an t-aistriú a chéimniú le himeacht ama.”

D’fhógair an tAire Harris na baill eile den Ghrúpa inniu, is iad sin: Alan Ahearne; Ann Doherty; Nuala Hunt; agus Barry O’Brien.

Tá an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách ag iarraidh ar bhaill den phobal agus ar pháirtithe leasmhara a gcuid tuairimí a chur in iúl mar chuid de phróiseas comhairliúcháin. Ba mhaith leis an nGrúpa éisteacht le tuairimí faoi na socruithe atá i bhfeidhm faoi láthair maidir leis an gcleachtadh príobháideach in ospidéil ghéarmhíochaine phoiblí; an treo ba cheart do na socruithe sin a leanúint amach anseo; agus moltaí i ndáil le socruithe idirthréimhseacha lena dtabharfaí éifeacht don treo amach anseo. Go háirithe, ba mhaith leis an nGrúpa éisteacht le tuairimí faoi na nithe seo a leanas:

–        Incháilitheacht, rochtain agus cothromas

–        Na socruithe cistiúcháin atá i bhfeidhm faoi láthair agus iad sin a bheidh i bhfeidhm amach anseo

–        Saincheisteanna reachtacha agus dlíthiúla

–        Nithe oibríochtúla, lena n-áirítear sainseirbhísí

–        Pearsanra a earcú agus a choinneáil; agus

–        Cineálacha praiticiúla cur chuige i leith an cleachtadh príobháideach a aistriú amach ó ospidéil phoiblí, lena n-áirítear an tréimhse ama don aistriú agus céimniú an aistrithe.

Dúirt an tAire Harris freisin: “Is é atá in aistriú an chleachtaidh phríobháidigh amach ó ospidéil phoiblí ná céim thábhachtach i dtreo seirbhís sláinte a sholáthar atá nua-aimseartha, éifeachtúil agus sábháilte agus atá inrochtana agus cothromasach do gach duine a chónaíonn in Éirinn. Táim ag súil le tuarascáil an Ghrúpa a fháil faoi mhí Mheán Fómhair an bhliain seo chugainn.”

Tá tuilleadh sonraí faoin bpróiseas comhairliúcháin ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag www.health.gov.ie/consulations. Ba cheart do pháirtithe leasmhara a n-aighneacht a sheoladh chuig IRGPrivatePublic@health.gov.ie nó í a sheoladh trí chasadh an phoist chuig Seomra 424, Teach Hawkins, Sráid Hawkins, Baile Átha Cliath 2, D02 VW90. Glacfar le haighneachtaí go dtí 5pm Dé hAoine an 9 Feabhra 2018.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Is é atá i mbunú an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách ná moladh tábhachtach a eascraíonn as Sláintecare, Tuarascáil an Choiste Oireachtais um Chúram Sláinte sa Todhchaí.

Ba é seo an moladh a rinneadh in Sláintecare:

“Ba cheart anailís tionchair neamhspleách a dhéanamh ar an gcleachtadh príobháideach a scaradh ón gcóras ospidéal poiblí d’fhonn teacht ar aon drochiarmhairtí nó aon iarmhairtí neamhbheartaithe a d’fhéadfadh a bheith ag an scaradh don chóras poiblí.”

Déanfaidh an Grúpa scrúdú agus breithniú ar na nithe seo, de réir a théarmaí tagartha:

–        cineál, leibhéal agus ról reatha an chleachtaidh phríobháidigh in ospidéil phoiblí;

–        na gnéithe diúltacha agus dearfacha den chleachtadh príobháideach in ospidéil phoiblí, lena n-áirítear mar a bhaineann siad le rochtain ar chúram sláinte, ar chothromas agus ar oibriú na n-ospidéal poiblí;

–        cé na cineálacha praiticiúla cur chuige a d’fhéadfaí a ghlacadh i leith an cleachtadh príobháideach a aistriú amach ó ospidéil phoiblí, lena n-áirítear an tréimhse ama don aistriú agus céimniú an aistrithe;

–        an tionchar díreach agus indíreach a d’fhéadfadh teacht chun cinn lom láithreach agus le himeacht ama de bharr an cleachtadh príobháideach a aistriú amach ó ospidéil phoiblí, lena n-áirítear tionchar ar na nithe seo a leanas ach gan a bheith teoranta dóibh: rochtain; gníomhaíocht ospidéil (sainseirbhísí san áireamh); cistiú; pearsanra a earcú agus a choinneáil; agus aon saincheisteanna dlíthiúla nó reachtacha a d’fhéadfadh teacht aníos

Iarradh ar an nGrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách moltaí a dhéanamh don Aire de réir mar is cuí leis agus an t-athbhreithniú a chur i gcrích laistigh de naoi mí.

Is iad seo a leanas na baill eile den Ghrúpa Athbhreithnithe:

–        Alan Ahearne, Ollamh le hEacnamaíocht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus comhalta de Bhord an Bhainc Cheannais

–        Ann Doherty, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Chorcaí; iar-Phríomhfheidhmeannach Ghrúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh

–        Nuala Hunt, cuntasóir cairte; iar-Rúnaí Cuideachta agus iar-Rialtóir Airgeadais Paddy Power; iar-Ghobharnóir an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais

–        Barry O’Brien, Stiúrthóir Acmhainní Daonna an Choláiste Ollscoile, Corcaigh; iar-Stiúrthóir Náisiúnta Acmhainní Daonna FSS.