Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Harris roimh an Toradh Dearfach ar Bhallóid an INMO

Ag labhairt dó faoin toradh dearfach ar an mballóid, dúirt an tAire Harris: “Tá ríméad orm gur vótáil altraí agus cnáimhsigh an INMO (Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann) i bhfabhar glacadh leis na tograí a comhaontaíodh le déanaí sa Choimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre. Leis na bearta ar mhol an lucht bainistíochta iad agus a comhaontaíodh leis an INMO agus leis an gCoiste Altranais in SIPTU, cuirfear feabhas suntasach ar an soláthar foirne le haghaidh poist altranais agus chnáimhseachais sa tseirbhís sláinte poiblí agus tabharfar deiseanna níos fearr d’altraí agus do chnáimhsigh atá ar seirbhís agus atá nua don tseirbhís dul chun cinn a dhéanamh ar a ngairm.”

Thug an lucht bainistíochta na gealltanais seo a leanas faoi na tograí comhaontaithe: an fórsa saothair altranais agus cnáimhseachais a mhéadú sa bhliain 2017 trí 1,208 bpost bhuana sa bhreis a chur ar fáil; clúdach saoire máithreachais de réir an phlean fórsa saothair chistithe; conarthaí lánaimseartha a thairiscint do gach altra agus cnáimhseach ar chéim a bhaint amach; scéim sosa gairme; tionscnamh trialach réamhscoir a thabhairt isteach; 130 áit sa bhreis d’fhochéimithe a chur ar fáil sa bhliain 2017; agus deiseanna feabhsaithe oideachais agus conairí feabhsaithe gairme a thairiscint d’altraí agus do chnáimhsigh.

Leag sé béim ina dhiaidh sin ar a thiomanta atá sé dá dhícheall a dhéanamh infheistiú i seirbhís sláinte na hÉireann agus í a fheabhsú tuilleadh. Dúirt sé: “Tá áthas orm a rá go bhfuilimid ag teacht amach as tréimhse a bhí lán de bhearta ciorraithe costais, lenar áiríodh moratóir ar earcaíocht. Tá an chuid is measa thart againn agus tá earcaíocht ar siúl san earnáil sláinte poiblí chun acmhainní a chur ar fáil dár seirbhísí agus chun iad a fheabhsú. Sa dá bhliain a chuaigh thart, tá méadú de 1,300 post tagtha ar an líon post d’altraí agus do chnáimhsigh. Beidh am ag teastáil chun roinnt de na hathruithe a chomhaontaíomar a chothú sa tseirbhís agus iarraim ar altraí agus ar chnáimhsigh a bheith cinnte de go mbeidh feabhas ar an timpeallacht oibre.”

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag iarraidh go gníomhach altraí agus cnáimhsigh sa bhreis a earcú. Reáchtáil an Fheidhmeannacht lá oscailte earcaíochta an tseachtain seo caite, an dara lá oscailte a reáchtáil sí go dtí seo i mbliana. Chomh maith leis sin, beidh sí ag freastal ar Aonach Post Earnála Sláinte i Londain an 8 Aibreán. Is é an t-aonach sin an t-aonach post cúram sláinte is mó do dhochtúirí, d’altraí, do chnáimhsigh agus do ghairmithe sláinte gaolmhara agus táthar dóchasach go mbeidh Éire in ann altraí agus cnáimhsigh a mhealladh, lena n-áirítear iad sin atá buartha faoina bhfuil i ndán dóibh sa Bhreatain de bharr an chinnidh éirí as an Aontas Eorpach.

Chomh maith leis sin, ag teacht sna sála ar an tuarascáil ón gCoimisiún um Pá na Seirbhíse Poiblí, bhí sé ag súil le rannpháirtíocht dhearfach leis an INMO sna cainteanna ar phá seirbhíse poiblí atá le tosú le linn an tsamhraidh.  Luaigh sé freisin: “Is páirtí i gComhaontú Bhóthar Lansdún é an INMO agus, mar sin de, tá a cuid ball ag baint tairbhe as an athbhunú pá an 1 Aibreán agus ba cheart go mbeadh roinnt den athbhunú sin feicthe cheana féin ag na daoine a ghlac páirt sa bhallóid.”