Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Harris roimh an dul chun cinn atá déanta ar amanna feithimh a laghdú do na hothair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide •Laghdú 948 nduine tagtha ar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 18 mí •Laghdú 364 dhuine tagtha ar an líon othar atá ag feitheamh le tréimhse idir 15 mhí agus 18 mí

D’fháiltigh Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu roimh an deimhniú a fuarthas go bhfuil laghdú á dhéanamh anois ar an líon othar ar Liostaí Feithimh Othar Cónaitheach/Cásanna Lae atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide le gnáthamh, de réir na sonraí is déanaí do mhí na Samhna 2016 ón gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF).

“Is mórúdar misnigh é go bhfuil laghdú tagtha ar an líon othar atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide le gnáthamh inár seirbhís sláinte.  Ó ceapadh mar Aire mé, tá rún daingean agam cabhrú leis na hothair sin ar aon bhealach is féidir liom. Dá bhrí sin, is maith an rud é go bhfuil dea-thorthaí á mbaint amach againn anois.

“Léirítear sna figiúirí a foilsíodh inniu go bhfuil laghdú 364 dhuine tagtha ar an líon othar atá ag feitheamh le tréimhse idir 15 mhí agus 18 mí le gnáthamh othar cónaithe nó cás lae.  Is é sin an dara mí as a chéile inar tháinig laghdú ar an líon sin ó cuireadh tús le Plean Gníomhaíochta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar Liostaí Feithimh i mí Lúnasa.  Tháinig laghdú den chéad uair riamh ar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 18 mí freisin, agus laghdú 948 nduine bainte amach ina leith sin.

“Chomh maith leis sin, tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil ag éirí go fóill le Tionscnamh an NTPF um an Liosta Feithimh Ionscópachta a Laghdú. Tá laghdú 672 dhuine tagtha ón mí seo caite ar an líon iomlán othar atá ag feitheamh leis an ngnáthamh.  Mar gheall ar an tionscnamh, tá laghdú iomlán 5,282 dhuine bainte amach cheana féin ar an líon othar atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide. Ina theannta sin, tá an NTPF ag súil nach mbeidh aon othar ag feitheamh le níos mó ná 12 mhí faoi dheireadh na bliana.  Measaim go bhfuil sé sin ina shampla an-tábhachtach den méid is féidir leis an NTPF a bhaint amach agus de na tairbhí a ghabhann le tionscnaimh spriocdhírithe a reáchtáil.

“Chuir FSS in iúl go bhfuil laghdú os cionn 8,000 othar tagtha ó mhí Lúnasa ar an líon othar atá ar an Liosta Feithimh Othar Cónaitheach/Cásanna Lae faoin bPlean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh. Baineadh an laghdú sin amach trí sholáthar cóireála, trí bhailíochtú cliniciúil nó trí dháta don ghnáthamh lena mbaineann a thabhairt d’othair.

“Chomh maith leis sin, soláthraíodh cistiú breise €11m ón Tionscnamh Geimhridh chun cóireáil a chur ar fáil d’othair ar an Liosta Feithimh Othar Cónaitheach/Cásanna Lae.   Leithdháileadh €7 milliún den tsuim sin ar chlár atá dírithe go sonrach ar an liosta feithimh le haghaidh othair Ortaipéidice, Dhromlaigh agus Scolóise a laghdú. Bhain níos mó ná 600 othar tairbhe as an infheistíocht sin.  Ina theannta sin, rinneadh cóireáil a thabhairt nó a sceidealú do níos mó ná 570 duine d’othair ortaipéidice agus scolóise tríd an tionscnamh cheana féin.

“Cé nach bhfuil aon amhras ann gur ró-ard atá an líon daoine ar liostaí feithimh, is é an rud is tábhachtaí ina leith sin ná an tréimhse lena bhfuil daoine ag feitheamh.  Tá rún daingean agam a chinntiú go dtabharfaí tús áite do na daoine sin atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide.

“Tá obair mhionsonraithe á déanamh sa Roinn seo cheana féin chun an tionscnamh a leathnú arís eile sa bhliain 2017, agus tacóidh cistiú €20 milliún leis an obair sin. Méadófar an cistiú go €55 mhilliún sa bhliain 2018.  Thug mé cead don NTPF le déanaí an chéad €5 mhilliún den chistiú sin a chaitheamh ar thionscnamh atá dírithe ar ghnáthaimh Chás Lae, atá freagrach as 70% den Liosta Feithimh Othar Cónaitheach/Cásanna Lae.  Measann an NTPF gur féidir 2,500 duine de na hothair Chás Lae atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide a chóireáil faoin tionscnamh sin, agus é mar aidhm leis a chinntiú nach mbeidh aon othar ag feitheamh le níos mó ná 18 mí le gnáthamh cás lae faoi mhí an Mheithimh an bhliain seo chugainn.

Leanann FSS ar aghaidh le hiarracht a dhéanamh an líon daoine atá ag feitheamh le 18 mí nó níos mó le gnáthamh Othar Cónaitheach nó Cás Lae a laghdú faoi 50% faoi dheireadh na bliana.

“Ba mhaith liom an deis seo a thapú aitheantas a thabhairt don obair shuntasach atá á déanamh sna hospidéil ó mhí Lúnasa i leith chun Plean Gníomhaíochta FSS ar Liostaí Feithimh don bhliain 2016 a bhaint amach.  Glacaim leis go bhfuil sé dúshlánach do na hospidéil agus do Ghrúpaí Ospidéal araon díriú ar Liostaí Feithimh Othar Cónaitheach/Cásanna Lae a laghdú agus an t-éileamh méadaitheach ar chúram éigeandála a bhainistiú ag an am céanna.”