Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Finian McGrath roimh fhormheas an Rialtais le haghaidh cistiú breise €31m do sheirbhísí míchumais

D’fháiltigh an tAire Finian McGrath inniu roimh an gcistiú breise €28m a fuarthas le haghaidh seirbhísí míchumais d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na brúnna reatha airgeadais a thagann as feabhsú leanúnach seirbhíse.  Clúdófar leis an gcistiú na costais a thabhaítear chun na caighdeáin náisiúnta chónaithe a chomhlíonadh, na seirbhísí a chuirtear ar fáil chun freastal ar na riachtanais athraitheacha a bhíonn ag daoine faoi mhíchumas agus soláthar na n-áiteanna cónaithe éigeandála.

Agus é ag léiriú a thiomantais don earnáil míchumais, chomhaontaigh an Rialtas go soláthródh sé cistiú €3m ar fáil sa bhliain 2016 le haghaidh tionscnaimh nua, lena n-áirítear soláthar breise le haghaidh seirbhísí lena bhfreastalófar ar riachtanais na bhfágálaithe scoile faoi mhíchumas agus ar an gcostas measta a bhainfidh le roinnt socrúcháin chónaithe éigeandála a thiocfaidh aníos i mbliana.

Dúirt an tAire: “Tá ríméad orm go raibh mé in ann an cistiú seo atá ag teastáil go géar a fháil le haghaidh seirbhísí míchumais.

“Tá an Rialtas seo tiomanta do sheirbhísí agus tacaí feabhsaithe a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas.  Ba mhaith linn cur ar a gcumas saol neamhspleách a bheith acu, tuilleadh neamhspleáchais a thabhairt dóibh agus iad ag rochtain na seirbhísí a roghnaíonn siad agus feabhas a chur ar a gcumas chun oiriúnú a dhéanamh ar na tacaí a theastaíonn chun freastal ar a gcuid riachtanas agus a saol a phleanáil. Nithe atá ríthábhachtach maidir lenár gcuid aidhmeanna a bhaint amach iad an acmhainn agus an deis a thabhairt do dhaoine a gcinntí féin a dhéanamh agus tacaíocht a fháil nuair a theastaíonn uathu í.  Sa chomhthéacs sin agus ós rud é go bhfuil sé ar cheann amháin de na tosaíochtaí luatha atá agam, is cúis áthais ar leith dom go dtacóidh an cistiú breise leis an ngealltanas a tugadh i gClár an Rialtais go gcinnteofaí go mbeadh rochtain ag gach fágálaí scoile faoi mhíchumas atá 18 mbliana d’aois ar thacaí agus ar sheirbhísí a fhreastalaíonn ar a gcuid riachtanas ag an tréimhse thábhachtach aistrithe seo ina saol.

“Chomh maith leis sin, ní mór do sholáthraithe seirbhíse bheith in ann freagairt éifeachtach íogair a thabhairt nuair a bhíonn mórdheacrachtaí ag daoine ina saol agus nuair a theastaíonn tacaíocht láithreach uathu.  Leis an gcistiú seo atá ag teastáil go géar, cuirfear feabhas ar chumas FSS chun tacaí a chur ar fáil sna cúinsí sin.”

CRÍOCH