Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Finian McGrath roimh an gcistiú méadaithe atá ar fáil le haghaidh Seirbhísí do Dhaoine faoi Mhíchumas agus Cártaí Liachta do leanaí a cháilíonn le haghaidh an Liúntais Chúram Baile

D’fháiltigh Finian McGrath, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, inniu roimh an leithdháileadh méadaithe atá á chur ar fáil i mBuiséad 2017 chun aghaidh a thabhairt ar roinnt tosaíochtaí sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta le haghaidh seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas.   Agus an cistiú breise €31m a fuarthas ní ba luaithe i mbliana á áireamh, ardóidh an leithdháileadh le haghaidh seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas go níos mó ná €1.654bn sa bhliain 2017. Is méadú €92 mhilliún é sin i gcomparáid leis an gcistiú €1.562bn a leithdháileadh ar dtús sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta, 2016.  Áirítear leis an gcistiú breise sin coigeartuithe pá faoi Chomhaontú Bhóthar Lansdún, éifeacht bliana iomláine na bhforbairtí seirbhíse sa bhliain 2016 agus cistiú breise a úsáidfear chun aghaidh a thabhairt ar eochairthosaíochtaí.

Áirithíodh cistiú breise le haghaidh seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas chun aghaidh a thabhairt ar na brúnna leantacha airgeadais a eascraíonn as feabhsú leanúnach seirbhíse agus chun soláthar a dhéanamh do thionscnaimh nua, amhail an gealltanas a tugadh go bhfreastalófaí ar na riachtanais atá ag fágálaithe scoile faoi mhíchumas a dteastaíonn tacaí ó FSS uathu.  Dúirt an tAire:

“Tá ríméad orm go raibh mé in ann acmhainní tábhachtacha atá ann cheana a chosaint agus cistiú breise a áirithiú le haghaidh seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas ag an am céanna.  Ní ba luaithe i mbliana, d’áirithigh mé cistiú breise ab fhiú €31m chun aghaidh a thabhairt ar thacaí cónaithe éigeandála atá ag teastáil go géar; feabhsuithe a chur chun feidhme chun caighdeáin rialála a chomhlíonadh; agus a chinntiú go mbeadh rochtain ag gach fágálaí scoile 18 mbliana d’aois faoi mhíchumas ar thacaí a bhfreastalódh ar a gcuid riachtanas ag ceann de na hidirthréimhsí is tábhachtaí ina saol.  Is féidir liom a dheimhniú anois gur éirigh liom an cistiú sin a chosaint don bhliain 2017”.

Leis an gcistiú breise a fuarthas i mbliana, déanfar soláthar d’éifeacht bliana iomláine na seirbhísí breise sin sa bhliain 2017 agus cinnteofar go dtabharfar aghaidh freisin ar na riachtanais atá ag na daoine sin a bheidh ag fágáil na scoile sa bhliain 2017.

Na tacaí breise teiripe a cuireadh i bhfeidhm sa bhliain 2016, lenar áiríodh teiripe urlabhra agus teanga agus teiripe shaothair, treiseofar iad tuilleadh leis an gcistiú breise a chuirfear ar fáil do chur chun feidhme leantach an Chláir um Dhul Chun Cinn ar Sheirbhísí Míchumais do leanaí agus daoine óga faoi mhíchumas.  Úsáidfear an cistiú sin freisin chun cur le tacaí cuí a chur ar fáil do leanaí faoi mhíchumas atá ag freastal ar an faoin tSamhail nua Rochtana agus Cuimsithe, rud a reáchtálfar i gcomhar leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Iarrfaidh an tAire ar FSS, le linn di a Plean Seirbhíse Náisiúnta a ullmhú, scrúdú a dhéanamh ar conas a bheifear in ann dul chun cinn a dhéanamh sa bhliain 2017 ar roinnt eochairthosaíochtaí eile ó Chlár an Rialtais laistigh den chlúdach méadaithe foriomlán cistithe le haghaidh seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas.

€10m le haghaidh cártaí liachta do leanaí a cháilíonn le haghaidh an Liúntais Chúram Baile

De bhreis ar an gcistiú méadaithe do bhuiséad na Seirbhísí do Dhaoine faoi Mhíchumas, d’áirithigh an tAire McGrath cistiú breise ab fhiú €10 milliún le go gcuirfí cárta liachta ar fáil do gach leanbh a cháilíonn le haghaidh an Liúntais Chúram Baile.  Rachaidh an beart seo chun tairbhe do thart ar 10,000 leanbh, faoi réir an reachtaíocht riachtanach a bheith dréachtaithe agus rite san Oireachtas.   Dúirt an tAire: “Tá ríméad orm go bhfuilim in ann an beart seo a thabhairt ar aghaidh chun roinnt de na brúnna os comhair na dteaghlach sin a mhaolú.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire McGrath: “Tá sí ina pribhléid mhór dom mar Aire go bhfuair mé deis bualadh leis an iomaí duine faoi mhíchumas agus lena dteaghlach ón uair a ghlac mé le mo ról ní ba luaithe i mbliana i leith. Is maith is eol dom na deacrachtaí laethúla a mbíonn daoine faoi mhíchumas, a dteaghlach agus a gcúramóirí ag dul i ngleic leo. Táim tiomanta go hiomlán do mo dhícheall a dhéanamh cur ar chumas gach duine faoi mhíchumas saol féintreoraithe a bheith acu, tuilleadh neamhspleáchais a thabhairt dóibh agus iad ag rochtain na seirbhísí a roghnaíonn siad agus feabhas a chur ar a gcumas chun oiriúnú a dhéanamh ar na tacaí a theastaíonn chun freastal ar a gcuid riachtanas agus an saol rompu a phleanáil.  Céim eile i dtreo an aidhm sin a bhaint amach atá sa chistiú atá á chur ar fáil i mBuiséad 2017.”

#Budget17