Preasráitis

Faigheann an tAire Simon Harris cead ón Rialtas dul ar aghaidh lena fheachtas chun an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach a athlonnú go Baile Átha Cliath

Tá sé deimhnithe ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu go gcuirfidh Éire tairiscint fhoirmiúil isteach chun an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) a óstáil tar éis imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach (Breatimeacht).

Imríonn an EMA ról an-tábhachtach maidir leis an tsláinte phoiblí a chosaint agus a chur chun cinn trí mheastóireacht eolaíoch, maoirseacht agus faireachán sábháilteachta a dhéanamh ar leigheasanna lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid tréidliachta san Aontas Eorpach (AE).  Tá an EMA lonnaithe i Londain ón mbliain 1995 ar aghaidh.

Tá imní ar Rialtas na hÉireann faoin éiginnteacht atá ann maidir lena bhfuil i ndán don Ghníomhaireacht thábhachtach seo de bharr an Bhreatimeachta. Ionas go mbeidh an t-aistriú chomh réidh agus is féidir, creideann sé go mbeadh sé cabhrach luathchinneadh a dhéanamh ar shuíomh nua an EMA a luaithe is féidir tar éis don Bhreatain Airteagal 50 a agairt.

Dúirt an tAire Harris, “Tar éis don Ríocht Aontaithe a chinneadh imeacht ó AE, is cosúil go mbeidh gá ann leis an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach a athlonnú go Ballstát eile AE.  Creideann Rialtas na hÉireann go mbeadh Baile Átha Cliath ina shuíomh an-oiriúnach don Ghníomhaireacht agus nach ndéanfadh aistriú den sórt sin an oiread sin difear do ghnáthghnó an EMA, rud a chinnteodh cosaint leanúnach shaoránaigh AE agus a chuirfeadh na tionscail a rialálann sí iad ar a suaimhneas.”

Thar an 20 bliain seo a chuaigh thart, tá cáil forbartha ag an EMA mar ghníomhaireacht barr feabhais laistigh den chóras domhanda rialála cógaisíochta. Tá an méid sin inchurtha go mór i leith shaineolas agus scileanna bhaill foirne an EMA. Dúirt an tAire go mbeidh tábhacht ar leith ag baint leis an oiread ball foirne reatha agus is féidir a choinneáil. Creideann sé go bhfuil athlonnú go Baile Átha Cliath ar an rogha is fearr ina leith sin agus gur cheart go mbeadh sé an-tarraingteach do bhaill foirne an EMA agus dá dteaghlach.

Mar aon le béim a leagan ar láidreachtaí Bhaile Átha Cliath ó thaobh coinneáil foirne de, thug an tAire Harris faoi deara gur suíomh ina labhraítear Béarla é Baile Átha Cliath agus go bhfuil Béarla ar an teanga oibre san EMA agus sa tionscal cógaisíochta. Leag an tAire béim freisin ar an tacaíocht a bheadh an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte, rialálaí leigheasanna na hÉireann, in ann a thabhairt don EMA.

Cé go bhfuiltear ag obair le roinnt míonna anuas ar an obair chúlra don togra seo, is leis an gcinneadh ón gComh-aireacht inniu a dheimhnítear an cur chuige uile-Rialtais a ghlacfar i leith athlonnú an EMA go hÉirinn a chur chun cinn. Cuirfear grúpa idir-rannach/idirghníomhaireachta ar bun láithreach, rud a chuimseoidh Roinn an Taoisigh, an Roinn Sláinte, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte, an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail (Éire), Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus an Bord Taighde Sláinte.  Cuirfidh an grúpa togra mionsonraithe le chéile faoi go luath sa bhliain 2017 agus oibreoidh an Rialtas chun Baile Átha Cliath a chur chun cinn mar shuíomh nua don EMA agus é i mbun plé le Coimisiún AE agus le Ballstáit eile.