Preasráitis

Faigheann an tAire Harris ceadú ón Rialtas le haghaidh reachtaíocht a dhréachtú lena dtabharfar cúram liachleachtóirí ginearálta saor in aisce do níos mó ná 14,000 cúramóir

Fuair Simon Harris, an tAire Sláinte, le haghaidh reachtaíocht a dhréachtú lena dtabharfar cúram liachleachtóirí ginearálta saor in aisce do níos mó ná 14,000 cúramóir.

Dréachtóidh an Roinn Sláinte an Scéim Ghinearálta/na Ceannteidil Bhille anois chun foráil a dhéanamh sa dlí don incháilitheacht do sheirbhísí liachleachtóirí ginearálta gan táille a leathnú chuig gach duine atá ag fáil Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris, “Aithníonn an Rialtas seo an gá le tacaí breise a sholáthar do na daoine sin atá ag tabhairt cúram do na daoine is soghonta inár sochaí. Tá an-áthas orm a rá gurb amhlaidh, a luaithe a bheidh an beart seo i bhfeidhm, go gcumasófar do dhaoine atá ag fáil Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra ar lánráta nó ar leathráta cáiliú go huathoibríoch do chúram liachleachtóirí ginearálta gan táille. Chuala mé le mo chluasa féin faoin mbrú atá ar mhórán daoine agus iad ag tabhairt cúram dá ndaoine muinteartha agus creidim go bhfuil sé tábhachtach aitheantas a thabhairt dá dtiomantas agus tacaíocht a thabhairt dóibh. Tugann cúramóirí cuid mhór suas go toilteanach chun cúram a thabhairt do ghaolta agus do dhaoine eile, agus tá súil agam go maolófar an brú atá orthu a bhuí leis an tacaíocht nithiúil seo ón Stát dá bhfolláine mheabhrach agus fhisiciúil.”

Chuir Finian McGrath, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, fáilte roimh an mbeart, agus é ag rá, “Bíonn na mílte duine de bhaill teaghlaigh agus de chúramóirí neamhíoctha eile ar fud na tíre ag tabhairt cúram leanúnach fairsing do dhaoine faoi mhíchumas fisiciúil nó intleachta. Ina lán cásanna, déanann siad amhlaidh 24 huaire sa lá, 7 lá sa tseachtain. Bhuail mé le cuid mhór de na daoine sin agus chuala mé scéalta faoina sárthiomantas agus faoina neamhleithleasacht. Is ceart aitheantas agus tacaíocht a thabhairt dóibh, mar sin. Le hachtú na reachtaíochta seo, cabhrófar le maolú a dhéanamh ar an gcostas suntasach a bhaineann le cúram a thabhairt do na daoine lena mbaineann”.

Dúirt Jim Daly, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, “Is é aidhm na Straitéise Náisiúnta do Chúramóirí aitheantas a thabhairt don tiomantas neamhleithleasach a thaispeánann cúramóirí na hÉireann agus iad ag tacú le daoine muinteartha a bhfuil riocht sláinte fadtéarmach orthu nó a bhfuil míchumas fadtéarmach nó laige fhadtéarmach acu chun gur féidir leo maireachtáil chomh maith agus is féidir ina dteach féin agus ina bpobal féin. Is gá do chúramóirí aire a thabhairt dá sláinte féin freisin, agus aithnítear an méid sin sa Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí. An tionscnamh seo a bhfuil i gceist leis cúram liachleachtóirí ginearálta a chur ar fáil saor in aisce do chúramóirí atá ag fáil Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra, treisíonn sé an aidhm atá ag an Rialtas tacú le cúramóirí, mar a leagtar amach sa Straitéis do Chúramóirí”.

Bainfidh thart ar 14,000 duine nach bhfuil Cárta Liachta ná Cárta Cuairte Liachleachtóra Ginearálta acu faoi láthair tairbhe as an mbeart seo. Cuirfear an t-athrú chun feidhme i mbliana, faoi réir an reachtaíocht riachtanach a bheith dréachtaithe agus achtaithe.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Príomhchuspóir de chuid bheartas an Rialtais i leith daoine scothaosta, leanaí agus daoine fásta a bhfuil tinneas orthu nó a bhfuil míchumas acu ná tacú leo maireachtáil le dínit agus le neamhspleáchas ina dteach féin agus ina bpobal féin ar feadh na tréimhse is faide is féidir. Tá cúramóirí ríthábhachtach maidir leis an gcuspóir sin a bhaint amach agus meastar gur cnámh droma an tsoláthair chúraim in Éirinn iad.

Straitéis thrasrannach a foilsíodh i mí Iúil 2012 is ea an Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí, ina leagtar síos an treo straitéiseach maidir le beartais, seirbhísí agus tacaí amach anseo a gcuireann Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí iad ar fáil do chúramóirí.

Is é atá sa Straitéis ná bearta atá ceaptha chun na ceithre sprioc náisiúnta seo a leanas a chur chun feidhme:

· Aitheantas a thabhairt don obair a dhéanann cúramóirí agus rannpháirtíocht cúramóirí a chur chun cinn i gcinntí a bhaineann leis an duine dá bhfuil siad ag tabhairt aire;
· Tacú le cúramóirí a sláinte agus a bhfolláine fhisiciúil, mheabhrach agus mhothúchánach a bhainistiú;
· Tacú le cúramóirí cúram a thabhairt le muinín, agus faisnéis, oiliúint, seirbhísí agus tacaí atá leordhóthanach á gcur ar fáil dóibh;
· Cúramóirí a chumasú chun páirt chomh hiomlán agus is féidir a ghlacadh sa saol geilleagrach agus sa saol sóisialta.

Tá tuilleadh tacaí agus faisnéise do chúramóirí ar fáil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte anseo: https://www.hse.ie/eng/services/list/3/carerssupport/