Preasráitis

Faigheann an tAire Harris cead chun dul ar aghaidh leis an ospidéal nua do leanaí ar chostas €1bn

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu go bhfuil an Rialtas tar éis cead a thabhairt don infheistíocht a theastaíonn chun Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh a chumasú conarthaí tógála a dhámhachtain le haghaidh an príomhospidéal do leanaí a thógáil ar champas Ospidéal San Séamas agus le haghaidh dhá Ionad Othar Seachtrach Péidiatraiceach agus Cúram Práinne a thógáil ar champas Ospidéal Thamhlachta agus Ospidéal Uí Chonghaile. Fágann an cinneadh sin gur féidir leanúint ar aghaidh leis an tionscadal gan mhoill.  Tosófar ar an ospidéal nua do leanaí a thógáil i gceann cúpla seachtain.

Ag labhairt dó ag suíomh an ospidéil nua do leanaí, dúirt an tAire Harris: “A bhuí leis an gcinneadh a fógraíodh inniu, táimid ábalta céim mhór chun tosaigh a ghlacadh i dtreo an t-ospidéal do leanaí a fhorbairt. Táimid ábalta freisin deireadh a chur leis an amhras atá ann le fada maidir le cé acu a thógfaí nó nach dtógfaí an t-ospidéal ar chor ar bith.  Níl aon amhras ann a thuilleadh.  Is cinnte anois go dtógfar an t-ospidéal. An t-ospidéal úrscothach nua do leanaí agus an dá Ionad Othar Seachtrach Péidiatraiceach agus Cúram Práinne, beidh siad ina n-áit bhreá ina mbeimid in ann an cúram cliniciúil nua-aimseartha is fearr a thabhairt do leanaí na tíre.

“Tá siadsan ag fanacht le fada leis an ospidéal nua seo, ach is eol dúinn anois go mbeidh an t-ospidéal i bhfeidhm againn roimh i bhfad.  Is beagnach críochnaithe anois atá an obair glanta suímh ar cuireadh tús léi anuraidh. Dá bhrí sin, tosóimid ar oibreacha tógála sna seachtainí atá le teacht.  Freastalófar ar leanaí uile na hÉireann san ospidéal nua. Táim ag súil leis go n-osclófar é sa bhliain 2021 agus go mbeidh an dá Ionad Othar Seachtrach agus Cúram Práinne in Ospidéal Thamhlachta agus in Ospidéal Uí Chonghaile ar oscailt ag deireadh na bliana 2018 agus sa chéad ráithe den bhliain 2019 faoi seach”.

 Soláthrófar cúram práinne faoi stiúir ag lianna comhairleacha sa dá Ionad Othar Seachtrach Péidiatraiceach agus Cúram Práinne in Ospidéal Thamhlachta agus in Ospidéal Uí Chonghaile. Cuimseoidh siad leapacha breathnóireachta, seirbhísí diagnóisice agus seirbhísí tánaisteacha othar seachtracha, lena n-áireofar clinicí péidiatraiceacha ginearálta mear-rochtana, seirbhísí péidiatraice forbartha agus cúram ildisciplíneach do leanaí a bhfuil riocht ainsealach cobhsaí orthu.

A bhuí le bunú an ospidéil nua do leanaí, tá deis uathúil dúinn samhail nua chúraim a bhunú lena mbarrfheabhsófar an dóigh a gcuirtear seirbhísí péidiatraiceacha ar fáil in Éirinn.  Soláthrófar san ospidéal nua seirbhísí péidiatraiceacha treasacha agus ceathartha araon do leanaí na hÉireann, lena n-áireofar seirbhísí ar bhonn uile-oileáin i gcásanna ina dtiocfaidh an Roinn Sláinte agus an Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteachta Poiblí i dTuaisceart Éireann ar chomhaontú ina leith.

Is an-chasta an rud é na trí ospidéal phéidiatraiceacha atá ann cheana a chomhtháthú le chéile, na hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne a oscailt agus seirbhísí a aistriú chuig na saoráidí nua ospidéil. Is ar siúl cheana féin atá an mórchlár oibre um chomhtháthú cliniciúil, bainistíocht daoine agus athraithe agus coimisiúnú a theastaíonn chun aistriú rathúil chuig na saoráidí nua a bhaint amach.  Leagfaidh an tAire Ceannteidil Bhille faoi bhráid an Rialtais an mhí seo chugainn. Beidh sé mar aidhm leis an mBille eintiteas aonair a bhunú chun na seirbhísí a sholáthraíonn na trí ospidéal faoi láthair a chomhtháthú le chéile, chun ullmhú don aistriú chuig na saoráidí nua agus, ar deireadh, chun an t-ospidéal do leanaí agus na hIonaid Othar Seachtrach Péidiatraiceach agus Chúram Práinne a reáchtáil nuair a bheidh siad ar oscailt.

Toisc go mbeidh Ospidéal Ollscoile an Choim do Mhná agus do Naíonáin suite ar champas San Séamas freisin, is amhlaidh go mbeidh seirbhísí aosach, seirbhísí péidiatraiceacha agus seirbhísí máithreachais lonnaithe le chéile ar an suíomh.  Is sainaitheanta sa Mháistirphlean Suímh do champas San Séamas atá suíomh don ospidéal máithreachais atá beartaithe. Cuireadh na naisc oibríochtúla a theastaíonn leis an ospidéal máithreachais agus leis an ospidéal aosach araon ar áireamh i ndearadh an ospidéil nua do leanaí.

Ní thosófar ar an ospidéal nua máithreachais a thógáil ar an gcampas go dtí go mbeidh an t-ospidéal nua do leanaí críochnaithe. Mar sin féin, déanfar dul chun cinn ar an obair a theastaíonn chun dearadh an ospidéil nua mháithreachais a chur ar aghaidh toisc gur obair í sin nach mór a dhéanamh sula n-ullmhófar iarratas pleanála.

  Ghabh an tAire Harris buíochas le gach duine atá ag obair go crua ar an tionscadal seo le fada agus a bhí tiomanta go hiomlán dó i gcónaí.  Ghabh an tAire buíochas ar leith le Tom Costello, Cathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh; leis an Dr Jim Browne, Cathaoirleach ar Bhord an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí; le John Pollock, Stiúrthóir an Tionscadail; agus le Eilish Hardiman, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar an nGrúpa Ospidéal do Leanaí. Ghabh sé buíochas le foirne na ndaoine sin agus le Bord agus foireann na dtrí ospidéal do leanaí freisin.

 

Nótaí d’Eagarthóirí

 

 1. An Próiseas Tairisceana

Sa phróiseas tairisceana le haghaidh na bpríomhoibreacha tógála don ospidéal nua do leanaí agus do na hIonaid Othar Seachtrach Péidiatraiceach agus Chúram Práinne in Ospidéal Thamhlachta agus in Ospidéal Uí Chonghaile – ar próiseas é a cuireadh i gcrích le déanaí – socraíodh an costas margaidh iarbhír ar na gnéithe tógála den tionscadal. Cuireadh an costas sin ar áireamh san Achoimre Dheiridh ar an Tionscadal. Ghlac cuideachtaí áitiúla agus cuideachtaí idirnáisiúnta araon páirt sa phróiseas an-iomaíoch tairisceana a reáchtáil Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh don tionscadal.  Ghlac níos mó ná 35 dhuine páirt i bpainéil athbhreithnithe do na tairiscintí.  Rinneadh na tairiscintí a athbhreithniú agus a thomhas in aghaidh roinnt critéar teicniúil agus airgeadais. Bhí siad faoi réir athbhreithniú piaraí neamhspleách ag saineolaithe tógála ag a bhfuil taithí fhairsing ar thionscadail atá chomh mór agus chomh casta leis an gceann seo freisin.  Agus é ar an gconraitheoir is iomaíche sa tairiscint, roghnaíodh BAM Building Ltd mar chonraitheoir tosaíochta le haghaidh thógáil an ospidéil nua do leanaí.

 1. An Achoimre Dheiridh ar an Tionscadal

Faoin reachtaíocht lena mbunaítear Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh (I.R. Uimh. 246 de 2007), is amhlaidh, leis an bpróiseas ceadaithe reachtúil do thógáil an ospidéil, go gceanglaítear ar an mBord Achoimre ar an Tionscadal a chur faoi bhráid an Aire lena cheadú sula bhféadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) cead a thabhairt don tionscadal.  Dá réir sin, agus ag gníomhú dó i gcomhar leis an nGrúpa Ospidéal do Leanaí, chuir an Bord Forbartha Cás Críochnaitheach Gnó le chéile. Leagtar amach sa doiciméad sin anailís mhionsonraithe ar chostas an ospidéil nua do leanaí agus na nIonad Othar Seachtrach agus Cúram Práinne. Leagtar na tairbhí lena mbaineann amach ann freisin.  Cuireadh an Achoimre Dheiridh ar an Tionscadal faoi bhráid an Aire ansin, agus an Cás Críochnaitheach Gnó ag gabháil léi.

 

Leagtar amach san Achoimre Dheiridh ar an Tionscadal na costais agus na tograí cistiúcháin a bhaineann le tógáil an chroí-ospidéil agus na nIonad Othar Seachtrach agus Cúram Práinne, lena n-áirítear trealamh, soláthar do cháin bhreisluacha (CBL), soláthar do rioscaí, na táillí uile lena mbaineann, scinceáil, oibreacha seachtracha, costais chumasúcháin, costais bhainistíochta tionscadal, spásanna tráchtála (carrchlós faoin talamh agus spás miondíola) agus saoráidí ardoideachais.  Tugtar san Achoimre freisin sonraí faoi dhá mhodh inar féidir trealamh a cheannach don ospidéal.

 

De bhun an chinnidh ón Rialtas inniu, déanfaidh an tAire an Achoimre Dheiridh ar an Tionscadal a cheadú go hoifigiúil. Ceadóidh FSS í ina dhiaidh sin.

 

 1. Dámhachtain na gConarthaí

Mar gheall ar an gcinneadh ón Rialtas inniu, is féidir le Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh na conarthaí a dhámhachtain anois do BAM Building Ltd, an tairgeoir rathúil. Tá na conarthaí á ndámhachtain le haghaidh na nithe seo a leanas a thógáil: an t-ospidéal nua do leanaí agus na hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne, saoráidí oideachais tríú leibhéal, scoil ospidéil, carrchlós agus spás miondíola.  Tá na socruithe conartha á dtabhairt chun críche ag an mBord Forbartha faoi láthair. Tá sonraí na gconarthaí íogair ó thaobh na tráchtála de.

 

 1. Costais chaipitil

Is é €1.07bn an costas caipitil iomlán ar an tionscadal in Ospidéal San Séamas agus ar na hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne. Is leis an Státchiste a bhaineann suim €1.004bn den chostas sin, agus í comhdhéanta de chistiú caipitil €916m ón Státchiste agus de chistiú caipitil TFC €88m ón Státchiste. Tá sonraí ina leith sin leagtha amach sa tábla thíos.  Toisc go mbeidh siad inmharthana ó thaobh na tráchtála de agus gur féidir iad a chistiú ar bhonn tráchtála, níl sé i gceist go gcisteoidh an Rialtas an carrchlós ná na saoráidí miondíola. Déanfar an tionscadal a bhainistiú agus a sholáthar laistigh de na paraiméadair sin.

 

 1. Comparáidí idir Costais

Ceadaíodh cistiú caipitil €650m ó FSS sa bhliain 2014 tar éis meastachán costais tosaigh a dhéanamh ar na gnéithe tógála den tionscadal.  Ní raibh i gceist leis an gcistiú sin ach na croíghnéithe de thógáil an ospidéil (an príomhospidéal do leanaí agus 2 Ionad Othar Seachtrach agus Cúram Práinne).  Níor áiríodh leis an gcistiú €650m trealamh, saoráidí oideachais ná gnéithe tráchtála amhail miondíol agus páirceáil.  Sainaithníodh foinsí malartacha cistiúcháin do na gnéithe sin agus measadh go mbeadh costas €140m ag baint leo.  D’fhág an méid sin ar fad go raibh an meastachán costais ó Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh cothrom le €790m sa bhliain 2014.   Cuireadh seirbhísí comhroinnte breise (ionad fuinnimh, dí-éilliú cliniciúil, bainistíocht saoráidí) ar áireamh sa tionscadal sa bhliain 2015, rud a mhéadaigh an buiséad foriomlán go €800m.

Ó cuireadh na réamh-mheastacháin chostais i gcrích sa bhliain 2014/15, tá méadú tagtha ar chostas deiridh an chláir dhearaidh, thógála agus cheannach trealamh as a bhfuil an Bord Forbartha freagrach.

Bhí trí thoisc taobh thiar den mhéadú – ba iad sin:

 • an méadú ar bhoilsciú réamh-mheasta na gcostas tógála thar thréimhse an tionscadail ón mbliain 2014 go dtí an bhliain 2021. Tráth a rinneadh an meastachán costais sa bhliain 2014, bhí boilsciú cothrom le 3% in aghaidh na bliana. Tá sé níos mó ná 9% in aghaidh na bliana faoi láthair.
 • an fadú ar thréimhse ama an chláir (thóg na próisis phleanála, soláthair agus cheadaithe níos faide ná mar a bhíothas ag súil leis)
 • bhí costais mhargaidh na dtairgeoirí níos airde ná mar a réamh-mheasadh.

 

Ba mar gheall ar na trí thoisc sin a tugadh an costas foriomlán ó €800m go €983m.

 

Tá foireann dearaidh a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi i bhfeidhm chun forbairt an ospidéil nua do leanaí a bhrú chun cinn. Faigheann an fhoireann sin tacaíocht ó Bhord agus ó Fhoireann Tionscadail a bhfuil an-taithí acu. Díreoidh siad ar fad ar an tionscadal a sholáthar i gcomhréir leis an mbeartas náisiúnta chun an dearadh is fearr is féidir agus luach ar airgead a bhaint amach. Lean siad na próisis idirnáisiúnta is fearr ó thaobh dearaidh, pleanála agus soláthair de ag gach céim den tionscadal go dtí seo. Tá costais deiridh na ngnéithe tógála den tionscadal lán chomh maith leis na costais ar thionscadail idirnáisiúnta atá chomh mór agus chomh casta leis.

 

 1. Oscailt sceidealta an ospidéil agus na nIonad Othar Seachtrach agus Cúram Práinne

Tá oibreacha glanta agus cumasúcháin beagnach críochnaithe ar champas Ospidéal San Séamas anois, rud a fhágann go mbeifear in ann tús a chur le tógáil ar an suíomh i gceann cúpla seachtain.  Táthar ag súil go n-osclófar an t-ospidéal nua do leanaí den chéad uair i ráithe 3 den bhliain 2021. Beidh na hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne in Ospidéal Uí Chonghaile agus in Ospidéal Thamhlachta ar oscailt roimh an bpríomhospidéal. Osclófar iad ag deireadh na bliana 2018 agus i ráithe 1 den bhliain 2019 faoi seach agus soláthrófar iontu Cúram Práinne agus Cúram Othar Seachtrach do leanaí i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear Contae Bhaile Átha Cliath, Contae Chill Mhantáin, Contae na Mí agus Contae Chill Dara.

 

 1. Acmhainn agus cóiríocht

Tá na foirgnimh deartha chun a chinntiú go gcóireálfar leanaí agus daoine óga sa timpeallacht is eagraithe agus is oiriúnaí ó thaobh cúrsaí cliniciúla de. Beidh 380 seomra singil ann sa phríomhospidéal ar champas San Séamas agus beidh seomra folctha en suite agus leaba tuismitheora ar fáil i ngach ceann díobh. Beidh 93 bhá cúram lae, 22 cheann d’obrádlanna agus de sheomraí gnáthaimh agus 122 sheomra comhairliúcháin ann san iomlán. Gné lárnach den dearadh is ea an gairdín tuar ceatha atá suite ar dhíon an fhoirgnimh, áit a soláthrófar timpeallacht shlán faoi dhíon in aice leis na bardaí.  Cuimseoidh an foirgneamh atá beartaithe saoráidí d’othair chónaitheacha, d’othair chúram lae agus d’othair sheachtracha, obrádlanna agus saoráidí cúram éigeandála. Beidh na nithe seo a leanas i measc na ngnéithe den ospidéal:

 

 • Aonad othar seachtrach, aonad cúram lae, obrádlanna, rannóg éigeandála agus aonad cúraim chriticiúil
 • Seirbhísí saotharlainne, seirbhísí íomháithe leighis agus seirbhísí diagnóiseacha
 • Sainsaoráidí teiripe agus súgartha
 • Saoráidí aoisoiriúnacha do leanaí agus do dhaoine óga
 • Scoil ospidéil
 • Limistéar fáiltithe, slí dála agus réimse poiblí, lena n-áirítear spásanna miondíola sa phríomhaitriam
 • Naisc oibríochtúla chumarsáide leis an ospidéal aosach agus leis an ospidéal máithreachais
 • Saoráidí oideachais, oiliúna, taighde agus nuálaíochta
 • Páirceáil faoin talamh

 

Cóiríocht othar cónaitheach (is seomraí singil iad na seomraí uile, a bhfuil seomra folctha en suite agus leaba tuismitheora ar fáil i ngach ceann díobh)

 • 300 seomra le haghaidh othair chónaitheacha chineálacha
 • 60 seomra cúraim chriticiúil le haghaidh othair chónaitheacha, lena n-áirítear dianchúram péidiatraiceach/dianchúram ardspleáchais agus nua-naíochta/cúram ardspleáchais
 • 20 leaba le haghaidh othair mheabhairshláinte ar leanaí nó ógánaigh iad (lena n-áirítear daoine a bhfuil neamhord itheacháin orthu agus géarsheirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh)

 

Saoráidí cúram lae

 • 61 bhá cúram lae le haghaidh cúram míochaine ginearálta agus gnáthaimh mháinliachta
 • 4 bhá cúram lae le haghaidh neifreolaíochta/úireolaíochta
 • 22 bhá cúram lae le haghaidh haemaiteolaíochta/oinceolaíochta
 • 6 bhá cúram lae le haghaidh cairdeolaíochta

 

Obrádlanna agus seomraí gnáthaimh

 • 12 obrádlann ghinearálta
 • 6 shain-obrádlann
 • 1 svuít um raideolaíocht idirghabhálach phéidiatraiceach
 • 2 sheomra ionscópachta
 • 1 shaotharlann um chataitéarú

 

Othair sheachtracha

 • 110 seomra comhairliúcháin/scrúdaithe le haghaidh othair sheachtracha sa phríomhospidéal
 • 12 sheomra comhairliúcháin/scrúdaithe le haghaidh othair sheachtracha sa dá Ionad Othar Seachtrach agus Cúram Práinne (sé sheomra an ceann)

 

Saoráidí Éigeandála

Soláthrófar saoráidí rannóige éigeandála agus cúram práinne sa phríomhospidéal, agus saoráidí cúram práinne ar fáil sna hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne freisin. Beidh 24 cinn de leapacha breathnóireachta gearrchónaithe ann san ospidéal agus sna hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne (6 cinn i ngach Ionad Othar Seachtrach agus Cúram Práinne agus 12 cheann sa phríomhospidéal). Beidh 56 bhá measúnaithe ann san iomlán freisin (10 gcinn i ngach Ionad Othar Seachtrach agus Cúram Práinne agus 36 cinn sa phríomhospidéal).

 

Na hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne in Ospidéal Thamhlachta agus in Ospidéal Uí Chonghaile

A bhuí leis na hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne, cuirfear feabhas ar an rochtain atá ag leanaí i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath ar chúram práinne. Soláthrófar na nithe seo a leanas sna hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne: cúram práinne a bheidh faoi stiúir ag lianna comhairleacha; leapacha breathnóireachta 4-6 huaire; seirbhísí cuí diagnóisice agus seirbhísí tánaisteacha othar seachtrach, lena n-áireofar clinicí péidiatraiceacha ginearálta mear-rochtana; agus aonad um dhrochúsáid ghnéasach leanaí ina mbeidh seomraí scrúdaithe, breathnóireachta agus teiripe. Chomh maith leis sin, cuimseoidh an tIonad in Ospidéal Uí Chonghaile dhá obrádlann le haghaidh seirbhísí fiaclóireachta cúraim phríomhúil phéidiatraicigh de chuid FSS.

 

 1. An Clár Comhtháthaithe

Is iad foirgnimh amháin a sholáthrófar leis an tionscadal caipitil chun an t-ospidéal nua do leanaí agus na hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne a thógáil. Is é a bheidh i gceist leis an gclár foriomlán chun an t-ospidéal nua do leanaí a sholáthar ná cumasc casta a chur i gcrích idir trí ospidéal dheonacha dhifriúla agus foirgneamh nua a thógáil don ospidéal nua (mar aon le mórchlár TFC a sholáthar agus leis an bhfoirgneamh a chomhlonnú leis an ospidéal aosach agus leis an ospidéal máithreachais a bheidh lonnaithe i dtrí áit).  Is an-chasta an rud é na trí ospidéal phéidiatraiceacha atá ann cheana a chomhtháthú le chéile, na hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne a oscailt agus seirbhísí a aistriú chuig na saoráidí nua ospidéil. Beidh sé casta freisin na seirbhísí reatha, sábháilteacht othar agus cáilíocht a choinneáil ar bun ag na trí shuíomh atá ann cheana freisin go dtí go mbeidh an t-aistriú críochnaithe. Is ar siúl cheana féin atá an mórchlár oibre um chomhtháthú cliniciúil, bainistíocht daoine agus athraithe agus coimisiúnú a theastaíonn chun aistriú rathúil chuig na saoráidí nua a bhaint amach. Sa bhliain 2017, cuireadh cistiú ioncaim ar fáil don obair sin.

 

 1. Reachtaíocht

Tá sé beartaithe ag an Aire Ceannteidil Bhille a leagan faoi bhráid an Rialtais ar ball beag. Beidh sé mar aidhm leis an mBille eintiteas aonair a bhunú chun na seirbhísí a sholáthraíonn na trí ospidéal faoi láthair a chomhtháthú le chéile, chun ullmhú don aistriú chuig na saoráidí nua agus, ar deireadh, chun an t-ospidéal do leanaí agus na hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne a reáchtáil nuair a bheidh siad ar oscailt.

 

 1. An tIonad Taighde agus Nuálaíochta Leanaí

Beidh níos mó i gceist leis na forbairtí nua ná seirbhísí leighis amháin. Beidh an t-ospidéal nua do leanaí agus na hIonaid Othar Seachtrach agus Chúram Práinne ina n-institiúid diantaighde acadúil cúram sláinte freisin.  Ní féidir barr feabhais a bhaint amach i gcleachtas péidiatraiceach nua-aimseartha ach amháin i gcás go mbíonn cultúr leabaithe taighde, oideachais agus nuálaíochta ann agus go gcuirtear béim ar na réimsí sin. Ar mhaithe leis an bhfís sin a chomhlíonadh, beidh na príomhshaoráidí taighde agus nuálaíochta lonnaithe san Ionad Taighde agus Nuálaíochta Leanaí ar champas San Séamas, ar campas é a bhfuil stair shaibhir aige ó thaobh taighde chliniciúil de. Dá bhrí sin, beidh baill foirne taighde agus bainistíochta cliniciúla san ospidéal nua do leanaí in ann staidéar, meastóireacht agus feabhsú a dhéanamh ar na seirbhísí cúram sláinte a chuirtear ar fáil do leanaí agus daoine óga in Éirinn.  Ní úsáidfear aon chistiú ón Státchiste chun an tIonad Taighde agus Nuálaíochta Leanaí a thógáil. Is le cistí daonchairdiúla a thiomsófar ar leithligh a thógfar é.

 

 1. Tairbhí eacnamaíocha agus sóisialta

Beidh tairbhí suntasacha eacnamaíocha agus sóisialta le baint ag pobal Bhaile Átha Cliath 8 as forbairt an ospidéil nua do leanaí, ar tairbhí iad a bheidh le brath nuair a bheidh an t-ospidéal á thógáil agus nuair a bheidh sé i mbun feidhme araon. Ba é tátal na Tuarascála ó Chigire an Bhoird Phleanála sa bhliain 2016 nach raibh aon amhras ann go bhfuil acmhainneacht ag an bhforbairt athghiniúint uirbeach shuntasach a bhaint amach. Thug an Cigire an tiomantas atá ag Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh do leas an phobail faoi deara freisin.