Preasráitis

€2.7m ó Chiste na gCuntas Díomhaoin chun tacú le daoine faoi mhíchumas agus le tionscnaimh um mí-úsáid substaintí a chosc

In éineacht leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, tá sé fógartha ag an Roinn Sláinte inniu go gcuirfear babhta nua cistiúcháin ar fáil faoi Chiste na gCuntas Díomhaoin.  Bainfear leas as na cistí chun tacú le daoine faoi mhíchumas agus le tionscnaimh um mí-úsáid substaintí a chosc.

Tá na cúig bheart seo a leanas á n-urrú ag an Roinn Sláinte agus comhordóidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) iad thar ceann na Roinne:

  • Seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas a chomhordú sa cheantar áitiúil;
  • An dea-chleachtas a chur ar aghaidh maidir le Caighdeáin Náisiúnta um Sheirbhísí Cónaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas – miontionscnaimh chaipitil agus oiliúna;
  • Tacaí a bhaineann le sláinte chun cabhrú le daoine óga faoi mhíchumas nó ar a bhfuil uathachas an t-aistriú a dhéanamh ón oideachas dara leibhéal chuig an mbreisoideachas, chuig an oiliúint nó chuig an bhfostaíocht;
  • Nuálaíochtaí atá dírithe ar an duine maidir le seirbhísí faoisimh nach bhfuil lonnaithe in ionad a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas;
  • Tionscnaimh um mí-úsáid substaintí a chosc.

Is é Pobal a dhéanfaidh na bearta a riar agus a bhainistiú. Tá sé curtha in iúl aige go mbeidh eagraíochtaí incháilithe sna hearnálacha pobail agus deonacha, gníomhaireachtaí reachtúla agus gníomhaireachtaí poiblí eile in ann iarratais a chur isteach ón 1 Iúil 2015 go dtí an 22 Iúil 2015. Éileofar ar iarratasóirí ar thionscadail mhíchumais teagmháil a dhéanamh le hionadaí ainmnithe ó FSS sula gcuirfidh siad a dtogra isteach.

Cuirfidh Pobal sraith de cheithre chruinniú réigiúnacha faisnéise réamhiarratais ar fáil i mí an Mheithimh.  Is ar fáil ar shuíomh Gréasáin Pobal www.pobal.ie atá lánsonraí faoi gach beart, faoin bpróiseas iarratais ar líne agus faoi conas clárú do na cruinnithe réamhiarratais.

D’fháiltigh Kathleen Lynch, an tAire Stáit le freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, agus Aodhán Ó Ríordáin, an tAire Stáit le freagracht as an Straitéis Náisiúnta Drugaí, roimh na bearta.

Dúirt an tAire Lynch: “Tá ríméad orm tacú leis an nglao is déanaí seo ar iarratais faoi Chiste na gCuntas Díomhaoin. Tá áthas orm go spriocdhíríonn ceann amháin de na bearta ar thacaí a bhaineann le sláinte chun cabhrú le daoine óga idir 15 bliana d’aois agus 24 bliain d’aois atá faoi mhíchumas nó ar a bhfuil uathachas ullmhú le haghaidh an aistrithe chuig an mbreisoideachas, chuig an oiliúint nó chuig an bhfostaíocht.  Sa tréimhse seo sa bhliain nuair a bhíonn daoine óga ó áiteanna fud fad na tíre ag ullmhú le haghaidh an aistrithe chuig an gcéad chéim eile dá saol, tá an Roinn Sláinte agus FSS tiomanta do thacaíocht a thabhairt do dhaoine óga faoi mhíchumas forbairt a dhéanamh ar na scileanna saoil a theastaíonn uathu chun leas a bhaint as an oideachas príomhshrutha, as an oiliúint agus as deiseanna fostaíochta.”

I dtaca leis an mbeart chun mí-úsáid substaintí a chosc, dúirt an tAire Ó Ríordáin: “Fáiltím roimh chur san áireamh an bhirt seo faoi Chiste na gCuntas Díomhaoin le haghaidh tionscnamh chun mí-úsáid substaintí a chosc.  Mar aitheantas don ról a imríonn Tascfhórsaí Áitiúla agus Réigiúnacha Drugaí agus Alcóil i dtacaíocht a thabhairt do phobail áitiúla freagairt d’fhadhb na mí-úsáide drugaí, sainaithníodh iad a bheith ar na struchtúir thábhachtacha trína gcuirfear an beart chun feidhme. Cuirfidh an maoiniú sin ar a chumas tabhairt faoi raon leathan gníomhaíochtaí comhordaithe arb é is aidhm dóibh feasacht a spreagadh i bpobail áitiúla ar an dochar a bhaineann le drugaí agus le halcól.”

CRÍOCH