Preasráitis

D’fhoilsigh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um CPE an anailís staide uaithi inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an chéad anailís staide riamh uaithi a fhoilsiú inniu an 21 Nollaig 2017. Thionóil an grúpa an t-ochtú cruinniú dá chuid inniu freisin.

Tugtar i dtuarascáil na hanailíse staide forbhreathnú ar an bhfaisnéis a bailíodh trí phróiseas na Foirne Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí go dtí seo. Áirítear léi faisnéis chúlra, na príomh-aschuir a baineadh amach, na bearnaí a sainaithníodh agus na chéad bhearta eile a dhéanfar. Cuirtear i láthair inti freisin na sonraí náisiúnta atá ar fáil faoi na leibhéil scagthástála CPE atá ar bun agus faoin líon othar nua CPE a braitheadh agus tugtar léargas inti ar na socruithe rialachais atá i bhfeidhm ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach agus ar bheartais agus nósanna imeachta atá ann cheana féin.

Tá na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE ar áireamh sa tuarascáil freisin.  I gcomparáid le 282 othar sa bhliain 2016 ar fad, bhí 401 othar nua ann ar braitheadh go bhfuil CPE orthu sa tréimhse idir Eanáir agus Samhain 2017.  Tá sé sin cothrom le méadú 42% ar an líon othar nua a braitheadh. Ní eol faoi láthair cé acu atá an méadú sin inchurtha i leith na gníomhaíochta méadaithe scagthástála atá ar siúl nó i leith méadú iarbhír ar an líon daoine a bhfuil CPE orthu. Tá na sonraí scagthástála CPE is déanaí ón Aonad Faisnéise Gnó i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar áireamh inti freisin. Léirítear sa tuarascáil go raibh 9,821 scagadh CPE san iomlán ann i mí Dheireadh Fómhair 2017. Is cosúil, bunaithe ar na difríochtaí a bhí le sonrú i measc na ngrúpaí ospidéal ina leith sin, go bhfuil éagsúlacht ann sa dóigh a mbíonn an beartas um cheanglais scagthástála CPE á chur chun feidhme.

Is leis na nithe seo a leanas a bhaineann na príomhbhearnaí a sainaithníodh go dtí seo: an dóigh a mbíonn cásanna coilínithe CPE á dtuairisciú; an dóigh a mbíonn ceanglais náisiúnta á gcur chun feidhme, go háirithe iad sin a bhaineann le scagthástáil in ospidéil ghéarmhíochaine; agus tráthúlacht na sonraí faireachais.  Pléitear sa tuarascáil freisin leis na chéad bhearta eile a dhéanfar chun aghaidh a thabhairt ar na bearnaí a sainaithníodh.

D’aithin an Dr Tony Holohan, an Príomhoifigeach Míochaine agus Cathaoirleach an Ghrúpa, go ndearna “FSS athbhreithniú agus neartú ar a shocruithe rialachais agus ar a shocruithe maoirseachta ar chur chun feidhme ó tionóladh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí den chéad uair” agus go dtabharfadh “an grúpa tús áite dá chinntiú go gcuirfear na chéad bhearta riachtanacha eile ar aghaidh sa bhliain 2018”.

Áirítear iad seo a leanas leis na haschuir a mheastar a bheidh ann sa bhliain 2018: dul chun cinn pras a dhéanamh ar scagthástáil éifeachtach CPE a chur ar fáil ar fud na ngrúpaí ospidéal uile chun a chinntiú go laghdófar an baol d’othair; tuarascálacha ar dhul chun cinn a fháil ó Fhoireann Cur Chun Feidhme FSS; tuarascálacha míosúla maidir le faireachas ar CPE a fháil ón Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte; tuarascáil a fháil ón Sainghrúpa maidir lena athbhreithniú ar cheanglais scagthástála agus ar an bplean um bainistíocht ráigeanna; agus dearbhú a iarraidh go bhfuil an plean freagartha ar chomhréim le Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020.

Tá na miontuairiscí ar gach cruinniú roimhe seo agus doiciméid ghaolmhara foilsithe ar leathanach Gréasáin tiomnaithe atá á óstáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.