Preasráitis

Deimhníonn Varadkar agus Lynch go dtabharfar cártaí liachta do leanaí faoi bhun 18 mbliana d’aois a bhfuil ailse orthu

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) tar éis glacadh le moladh ón nGrúpa Comhairleach Cliniciúil incháilitheacht do chárta liachta a leathnú gan tástáil acmhainne chuig gach leanbh faoi bhun 18 mbliana d’aois a bhfuil ailse orthu.

Ag fáiltiú dó roimh an mbeart, dúirt an tAire Varadkar: “Aithníonn an beart seo an t-ualach a chuirtear ar theaghlach nuair a dhiagnóisítear go bhfuil ailse ar leanbh. Is é an sprioc dheiridh atá againn cúram sláinte uilechoiteann a chur ar fáil de réir a chéile don phobal ar fad. San am i láthair, tá rochtain ar chúram liachleachtóirí ginearálta saor in aisce á méadú againn bunaithe ar aoisghrúpa, agus í ag leathnú chuig leanaí faoi bhun sé bliana d’aois ón lá inniu agus chuig daoine os cionn seachtó bliain ón gcéad mhí eile. Ag an am céanna, tá lánrogha do chártaí liachta á méadú againn freisin, lena n-áirítear i gcás ailse óige inniu, agus tá feabhas á chur againn ar an dóigh a mbainistítear tinnis ainsealacha ar nós asma agus diaibéitis sa phobal. Is mó cártaí liachta lánroghnacha atá in úsáid faoi láthair ná mar a bhí riamh.”

Dúirt an tAire Lynch: “Tá ár gcóras sláinte níos freagrúla do riachtanais an phobail anois. Tagann an cinneadh seo as bearta a d’fhógraíomar chun feidhmiú scéim na gcártaí liachta a fheabhsú agus chun an córas a dhéanamh níos íogaire do riachtanais daoine, go háirithe i gcás tinneas tromchúiseach. Tá líon na gcártaí liachta lánroghnacha atá in úsáid tar éis méadú faoi 67% ó 52,000 ceann i lár na bliana 2014 go 87,000 ceann faoi lár na bliana 2015. Agus cártaí liachta á gcur ar fáil go huathoibríoch nuair a dhiagnóisítear go bhfuil ailse ar leanbh, tugtar deis do thuismitheoirí díriú ar a gcóireáil agus ar a gcúram gan aon éiginnteacht a bheith ann maidir le teidlíocht do chárta liachta.”

Chuir Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an Grúpa Comhairleach Cliniciúil ar bun de bhun na Tuarascála ón Sainphainéal ar Riachtanas Liachta d’Incháilitheacht do Chárta Liachta, agus é de dhualgas air maoirseacht agus treoir chliniciúil a chur ar fáil ar chóras cártaí liachta níos atruaiche agus níos iontaofa a fheidhmiú. Tugann an Grúpa Comhairleach Cliniciúil tuairisc ar bhonn ráithiúil don Stiúrthóir Náisiúnta um Chúram Príomhúil in FSS. Tá an Grúpa ag leanúint ar aghaidh lena bhreithniú ar an bpróiseas measúnaithe a neartú ar mhaithe le hualach an ghalair a thomhas.

Críoch