Preasráitis

Deimhníonn Simon Harris, an tAire Sláinte, go gcuirfear tús le vacsaínithe in aghaidh Meiningíteas B agus in aghaidh Galar Rótaivíris an 1 Nollaig 2016

Dheimhnigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu go mbeadh tuismitheoirí in ann leas a bhaint as vacsaínithe in aghaidh Galar Meiningeacocúil B agus in aghaidh Galar Rótaivíris ón 1 Nollaig i leith. Is é a ndochtúir teaghlaigh a thabharfaidh iad.  Eascraíonn sé sin as an gCreat-chomhaontú idir Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann, an Roinn Sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Dúirt an tAire: “Tá ríméad orm go bhfuilim in ann Meiningíteas B agus Rótaivíreas a chur leis an gClár um Imdhíonadh Leanaí Bunscoile.  Cuirfear feabhas breise leis sin ar shláinte an phobail.  Tá áthas orm freisin go bhfuil lia-chleachtóirí ginearálta toilteanach an Clár a sholáthar agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann as an bpáirt atá glactha aige sa Chlár seo a sholáthar.  Táim ag súil le leanúint den idirphlé dearfach cuiditheach le Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann agus le lia-chleachtóirí ginearálta, go háirithe i dtaca le conradh nua nuachóirithe lia-chleachtóra ghinearálta a fhorbairt”.  

Gheobhaidh gach naíonán a rugadh an 1 Deireadh Fómhair 2016 nó ina dhiaidh sin vacsaíní in aghaidh Galar Meiningeacocúil B (Men B) agus in aghaidh Galar Rótaivíris. Gheobhaidh siad iad de bhreis ar na vacsaíní a thugtar faoi láthair san óige. Tugtar na chéad dáileoga de na vacsaíní nuair atá naíonáin dhá mhí d’aois. Fágann sé sin go bhfuil na vacsaíní le fáil ag na chéad naíonáin i dtús mhí na Nollag.

Tá FSS ag oibriú le lia-chleachtóirí ginearálta agus le gairmithe eile sláinte le roinnt míonna anuas chun ullmhú le haghaidh thabhairt isteach na vacsaíní nua. Áiríodh leis an obair sin oiliúint a chur ar fáil do bhreis agus 3,000 vacsaíneoir, vacsaíní a dháileadh ar chleachtaí lia-chleachtóirí ginearálta agus faisnéis faoi na vacsaíní nua a chur ar fáil do thuismitheoirí agus do ghairmithe.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí:

Sa bhliain 2013, mhol an Coiste Comhairleach Náisiúnta um Imdhíonadh go dtabharfaí an vacsaín in aghaidh galar rótaivíris isteach sa Chlár um Imdhíonadh Leanaí Bunscoile (PCIP) chun laghdú a dhéanamh ar an líon iontrálacha san ospidéal de bharr ionfhabhtuithe rótaivíris.

I mí Eanáir 2015, mhol an Coiste Comhairleach go dtabharfaí an vacsaín in aghaidh Galar Meiningeacocúil B (Men B) isteach sa sceideal um Imdhíonadh Leanaí Bunscoile chun laghdú a dhéanamh ar an líon básanna agus cásanna míchumais a eascraíonn as galar meiningeacocúil, ar choinníoll gur féidir an vacsaín a fháil ar bhealach cost-éifeachtúil.

Áiríodh le Buiséad 2016 tuilleadh cistithe le haghaidh na vacsaíní a thabhairt isteach sa Chlár um Imdhíonadh Leanaí Bunscoile agus comhaontaíodh go dtabharfaí na vacsaíní isteach le haghaidh gach linbh a rugadh an 1 Deireadh Fómhair 2016 nó ina dhiaidh.

Chuir Oifig Náisiúnta Imdhíonta FSS tús i mbliana le socruithe le haghaidh an dá vacsaín a thabhairt isteach ag an aon am amháin.

Tá tuilleadh faisnéise agus comhairle sláinte ar fáil ar shuíomh Gréasáin Oifig Náisiúnta Imdhíonta FSS (www.immunisation.ie).

Galar Meiningeacocúil B

Ba é séireaghrúpa B neisseria meningitides an phataigin ba mhó a bhí bainteach le Galar Meiningeacocúil Ionrach (IMD) sa bhliain 2014 agus bhí sé mar chúis le 69 gcinn den 82 fhógra (84.1%).

Ón mbliain 2002 i leith, is ar bhonn seasmhach atá séireaghrúpa B mar chúis le breis agus 80% de na fógraí IMD gach bliain.

Bhí ceithre bhás fhógartha a bhain le IMD ann sa bhliain 2014. Ba é séireaghrúpa B ba chúis le trí cinn de na ceithre bhás as IMD sa bhliain 2014.

Leis an vacsaín, cosnófar leanaí ar an ngalar a thógáil.

Rótaivíreas

Is é is Rótaivíreas ann ná ionfhabhtú víreasach is cúis le buinneach agus le hurlacan i measc naíonán agus leanaí óga. Galar an-tógálach atá ann. Tá sé ar an gcúis is mó le gaistreintríteas i measc leanaí in Éirinn faoi bhun 5 bliana d’aois. Is sa samhradh agus sa gheimhreadh go príomha a bhíonn sé ann.

Idir an bhliain 2006 agus an bhliain 2015, tugadh fógra faoi 2,400 cás rótaivíris ar an meán gach bliain i measc leanaí 4 bliana d’aois agus níos óige in Éirinn. Bhain an chuid is mó de na cásanna sin le leanaí níos óige ná aon bhliain d’aois.

Tagann an chuid is mó de leanaí chucu féin sa bhaile ach is gá roinnt leanaí eile a chur isteach san ospidéal. Cuirtear geall le 1000 leanbh faoi bhun 5 bliana d’aois isteach san ospidéal gach bliain in Éirinn mar go bhfuil ionfhabhtú rótaivíris orthu. Is é 5 lá an meánfhad ama a chaitheann siad san ospidéal. As seo amach, cosnófar naíonáin agus leanaí óga ar an ngalar leis an vacsaín bhéil in aghaidh galar rótaivíris.

Ullmhúcháin

Áirítear na nithe seo a leanas leis na hullmhúcháin le haghaidh thabhairt isteach na vacsaíní nua an 1 Nollaig 2016:

·        Chuir FSS oiliúint ar bhreis agus 3,000 duine ó chleachtaí lia-chleachtóirí ginearálta.
·        Dháil FSS pacáistí faisnéise ar gach cleachtadh lia-chleachtóirí ginearálta.
·        Cuireadh faisnéis agus ábhair maidir leis na vacsaíní nua ar fáil do thuismitheoirí leanaí le linn scrúduithe sláinte a naíonáin.
·        D’ordaigh trí cheathrú de chleachtaí lia-chleachtóirí ginearálta na vacsaíní agus is é is dóichí go bhfuil na vacsaíní faighte ag níos mó ná leath na gcleachtaí. Tá socruithe i bhfeidhm chun a chinntiú gur in am a gheobhaidh aon lia-chleachtóirí ginearálta atá fágtha na vacsaíní atá ordaithe acu.

An Clár um Imdhíonadh Leanaí Bunscoile

Leagtar amach sa tábla thíos na hiarsceidil vacsaínithe agus na sceidil nua vacsaínithe.

An Clár um Imdhíonadh Leanaí Bunscoile (PCIP)

 

Dáta Breithe

SCEIDEAL REATHA
Leanaí a rugadh
an 30 Meán Fómhair 2016 nó roimhe sin

SCEIDEAL NUA
Leanaí a rugadh  
an 1 Deireadh Fómhair 2016 nó ina dhiaidh sin

Vacsaíní
(Líon instealltaí)

Vacsaíní
(Líon instealltaí)

2 mhí

Vacsaín sé ina haon + PCV
(2)

Vacsaín sé ina haon + PCV + Men B + Rótaivíreas
(3 + vacsaín bhéil)

4 mhí

Vacsaín sé ina haon + Men C
(2)

Vacsaín sé ina haon + Men B + Rótaivíreas
(2 + vacsaín bhéil)

6 mhí

Vacsaín sé ina haon + PCV
(2)

Vacsaín sé ina haon + PCV + Men C
(3)

12 mhí

MMR + PCV
(2)

MMR + Men B
(2)

13 mhí

Men C + Hib
(2)

Hib/Men C  + PCV
(2)

Vacsaín sé ina haon – vacsaín chomhcheangailte in aghaidh Diftéire, Teiteanais, Treacha, Haemophilus influenza cineál B, Polaimiailítis agus Heipitíteas B;

  •  Vacsaín Hib/Men C –  vacsaín chomhcheangailte in aghaidh Haemophilus influenza cineál B agus baictéir mheiningeacocúla ghrúpa C;
  •  Hib – vacsaín in aghaidh Haemophilus influenza cineál B;
  • Men B – vacsaín in aghaidh baictéir mheiningeacocúla ghrúpa B;
  • Men C – vacsaín in aghaidh baictéir mheiningeacocúla ghrúpa C;
  • MMR – vacsaín in aghaidh Bruitíní, Plucamais agus Rubella;
  • PCV – vacsaín in aghaidh Pneumococcal Conjugate;
  • Rótaivíreas – vacsaín in aghaidh galar Rótaivíris.