Preasráitis

Deimhníonn Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, agus an Dr Katherine Zappone TD, an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, go gcuirfidh FSS agus Tusla grúpa athbhreithnithe ar bun chun teacht ar na fíricí i gcás a bhaineann le líomhain stairiúil maidir le mí-úsáid.

Chuaigh an tAire McGrath, an tAire Zappone agus a gcuid feidhmeannach i mbun sraith díospóireachtaí le hionadaithe ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus ó Tusla – an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach – maidir le hábhair imní a tarraingíodh anuas sna meáin le déanaí faoi mhí-úsáid líomhnaithe i réigiún Chorcaí. Bhain an cás le haosach óg faoi mhíchumas ar a dtugtar “Mary”, a coinníodh ina socrúchán cúram altrama fiú amháin tar éis do bhall de theaghlach sínte an chúramóra altrama líomhain stairiúil a dhéanamh maidir le mí-úsáid.

D’aontaigh an tAire McGrath agus an tAire Zappone go bhfuil sé tábhachtach fíricí an cháis a fháil amach sula ndéanfar aon trácht eile. Tá siad tiomanta freisin do chosaint a thabhairt do phríobháideacht an duine óig lena mbaineann agus na beirte leanaí eile a chónaigh sa suíomh cúraim tráth a thángthas ar an eolas faoi na líomhaintí. Tógadh iad as an teach altrama ina dhiaidh sin. D’ainneoin roinnt tuairiscí sna meáin, tá sé tábhachtach a lua ar dtús nár bhain an líomhain le mí-úsáid líomhnaithe na leanaí ná an duine óig lena mbaineann.

Agus é á choimisiúnú ag FSS agus ag Tusla, tá sé comhaontaithe go ndéanfar athbhreithniú ar an gcás thar thréimhse ama sé seachtaine. Is go neamhspleách a stiúrfar an t-athbhreithniú. Gheofar tacaíocht ó bhainisteoir sinsearach ainmnithe ó FSS agus ó Tusla faoi seach, agus iad araon ag obair lasmuigh de réigiún Chorcaí. Beidh rochtain ag an ngrúpa athbhreithnithe ar gach taifead atá ann ar an gcás seo. Foilseofar an t-athbhreithniú ar an gcás ansin. Tá na téarmaí tagartha don athbhreithniú ar an gcás faoi iamh.

Cuirfidh obair an ghrúpa athbhreithnithe leis an obair thábhachtach a bhíonn á déanamh ag Grúpa Oibre comhpháirteach FSS/Tusla a cuireadh ar bun sa bhliain 2015 chun athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú agus ar éifeachtacht an phrótacail chomhpháirtigh atá i bhfeidhm idir an dá eagraíocht. Cuimsítear leis an bprótacal soláthar seirbhísí do leanaí agus d’aosaigh óga atá faoi mhíchumas nó a bhfuil fadhb meabhairshláinte acu agus atá ag fágáil cúraim agus a fhaigheann seirbhísí ón dá ghníomhaireacht. Táthar ag súil go dtabharfaidh an grúpa oibre tuairisc faoi lár na bliana. Fáiltíonn an tAire McGrath agus an tAire Zappone roimh an tionscnamh sin agus leagann siad béim ar a thábhachtaí atá sé a chinntiú go bhfuil caidreamh láidir éifeachtach oibre comhoibríche i bhfeidhm idir FSS agus Tusla chun a chinntiú go soláthrófar seirbhísí atá sábháilte agus a dhíreoidh ar na riachtanais áirithe a bhíonn ag leanaí agus ag aosaigh leochaileacha.

Leanfaidh an tAire McGrath, an tAire Zappone agus a gcuid feidhmeannach ar aghaidh ag oibriú go dlúth le chéile ar an tsaincheist seo. Níl sé beartaithe ag na hAirí mionsonraí an cháis seo a phlé ná trácht eile a dhéanamh go dtí go bhfaighidh siad torthaí an athbhreithnithe ar an gcás agus an fhoghlaim atá le gnóthú ón bpróiseas athbhreithnithe.