Preasráitis

Deimhníonn Daly gur éirigh leis an bhfeachtas earcaíochta le haghaidh 114 Shíceolaí Chúnta agus 20 Síceolaí a cheapadh

Jim Daly TD, an tAire Stáit ar a bhfuil Freagracht Speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, dheimhnigh sé inniu gur chóir a bheith curtha i gcrích atá an próiseas earcaíochta a seoladh le déanaí le haghaidh 114 Shíceolaí Chúnta agus 20 Síceolaí a cheapadh chuig poist i gCúram Príomhúil. Dheimhnigh sé gur líonadh geall le gach ceann de na poist.

Táthar ag tacú leis na poist sin trí chistiú tiomnaithe €5m a úsáid. Ina theannta sin, tá siad ag comhlíonadh an ghealltanais a thug an Rialtas go bhforbrófaí seirbhísí meabhairshláinte luath-idirghabhála do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois.

“Is eol dúinn go dtagann níos mó ná leath na neamhord meabhairshláinte uile chun cinn faoin uair atá daoine i lár na ndéag agus go dtagann trí cheathrú díobh chun cinn faoin uair atá siad 25 bliana d’aois. Is féidir le seirbhísí síceolaíochta i suíomhanna cúraim phríomhúil ról ríthábhachtach a chomhlíonadh i ndea-mheabhairshláinte a chur chun cinn. Is tosaíocht domsa agus don Rialtas fós é na suíomhanna sin a fhorbairt. Táim meáite ar spriocdhíriú go gníomhach ar luath-idirghabháil agus ar ár n-acmhainní sa réimse sin a mhéadú. Ar an mbealach sin, is do na daoine is mó gá a sholáthrófar seirbhísí géarmhíochaine amhail Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh” arsa an tAire Daly.

“Tá sé bunriachtanach go mbíonn ógánaigh agus daoine óga in ann seirbhísí cúraim phríomhúil a rochtain go tráthúil ina bpobal áitiúil. Ar ndóigh, teastóidh atreorú chuig seirbhísí cúraim thánaistigh ó na daoine sin a bhfuil na deacrachtaí meabhairshláinte is déine acu,” arsa an tAire ina dhiaidh sin.

Cé go n-aithníonn an Rialtas gur ró-ard atá na liostaí feithimh le haghaidh seirbhísí comhairleoireachta do leanaí i gcúram príomhúil, ba cheart go dtiocfadh laghdú arís eile ar an líon leanaí atá ag fanacht le seirbhísí de réir mar a thosaíonn na poist sin, a bhfuil leathadh geografach ag baint leo, ar agaí rochtana a laghdú le haghaidh seirbhísí.

Chomh maith leis sin, tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag scrúdú an raoin atá ann le haghaidh bealaí feabhsaithe oibre a thabhairt isteach trí Thionscnamh Feabhsaithe Seirbhíse do Chomhairleoireacht i gCúram Príomhúil. Áireofar leis sin prótacail chaighdeánaithe síceolaíochta, pointí teagmhála comhdhlúite le haghaidh atreoruithe, agus cabhrú le húsáideoirí rochtain a fháil ar shainseirbhísí sláinte. Táthar ag saothrú roghanna eile freisin le haghaidh dul i ngleic le liostaí feithimh, lena n-áirítear clár leictreonach teiripe cognaíche iompraíochta a thabhairt isteach. Leis an gclár sin, baintear úsáid as teicneolaíochtaí nua, agus tacaí á soláthar trí sheisiúin sheachtainiúla atá bunaithe ar ríomhaire, agus cuirtear gairmí cúram sláinte ar fáil mar thaca.

Dúirt an tAire Daly mar fhocal scoir: “Tá súil agam go mbeidh mé in ann líne thiomnaithe náisiúnta teileafóin agus téacs lena bpléifear le meabhairshláinte a thabhairt isteach níos moille i mbliana mar aon le treoirthionscnamh teilisíceolaíochta lena soláthrófar cóireáil agus teiripí meabhairshláinte ar líne. Méadú os cionn €200m ó bhí an bhliain 2012 ann is ea an cistiú €910m atá ar fáil sa bhliain 2018. Áirítear leis an bhfigiúr sin €35m a formheasadh i mBuiséad 2018. Chomh maith leis sin, cuirfidh an Rialtas €55 mhilliún leis an mbuiséad an bhliain seo chugainn ar mhaithe le tionscnaimh nua a fhorbairt.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Níl seirbhísí síceolaíochta Cúraim Phríomhúil ag coinneáil suas le forbairtí i seirbhísí tánaisteacha/sainseirbhísí meabhairshláinte. Mar thoradh air sin, táthar ag brath an iomarca ar chórais chúraim thánaistigh, rud as ar eascair liostaí fada feithimh, go háirithe i Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh.

Chun aitheantas a thabhairt don ghá sin, tá an Rialtas ag tabhairt tús áite d’infheistíocht sa réimse seo. I bPlean Seirbhíse Náisiúnta FSS 2016, cuireadh €5m sa bhreis ar fáil do sheirbhísí síceolaíochta do leanaí.

Déanfaidh na 114 Shíceolaí Chúnta, ag obair dóibh faoi mhaoirseacht dhíreach ag Síceolaí atá cáilithe go cuí, idirghabhálacha ísealdéine mear-rochtana síceolaíochta a sholáthar do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois. Ina theannta sin, tacóidh siad le seirbhísí agus cuirfidh siad feabhas ar sholáthar seirbhíse agus acmhainn taighde Síceolaithe cáilithe.

Cuirfidh an 20 Síceolaí ar ghrád foirne seirbhísí ar fáil in áiteanna a bhfuil líon neamhleor post iontu. Leis na poist bhreise sin, cuirfear seirbhísí ar fáil d’úsáideoirí seirbhíse faoi bhun 18 mbliana d’aois chun freastal ar na daoine sin atá ag fanacht le cóireáil sa Rannóg Meabhairshláinte nó sa Rannóg Cúraim Phríomhúil.

Áirítear leis an gcistiú sin soláthar do chlár leictreonach teiripe cognaíche iompraíochta.