Preasráitis

Déantar óstáil i mBaile Átha Cliath ar an gCeathrú Fóram Domhanda um Acmhainní Daonna don tSláinte

Táthar ag déanamh óstáil i mBaile Átha Cliath ar an gCeathrú Fóram Domhanda um Acmhainní Daonna don tSláinte (http://hrhforum2017.ie) ón 14 Samhain go dtí an 17 Samhain 2017. Is i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath atá sé ar siúl. Tionólann an Roinn Sláinte, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Líonra Domhanda na nOibrithe Sláinte an Fóram.

Faoin téama ‘An fórsa saothair sláinte don todhchaí a fhorbairt’, déanfaidh breis agus 1,000 toscaire plé agus díospóireacht ar chineálacha nuálacha cur chuige chun dúshlán an fhórsa saothair sláinte a shárú, lena n-áirítear coinneáil, oiliúint agus imirce, obair fhónta agus cearta fónta, agus múnlú a dhéanamh ar an éileamh méadaitheach ar phoist bhreise san fhórsa saothair sláinte agus cúraim shóisialta.

Tabharfaidh an tAire Harris an tAitheasc Tosaigh ag an bhFóram Dé Máirt.

Ag labhairt dó roimh Oscailt an Fhóraim, dúirt an tAire: ‘Is mór an onóir ag Éirinn óstáil a dhéanamh ar an gCeathrú Fóram Domhanda seo, an chéad cheann a cuireadh ar siúl san Eoraip riamh.  Léirítear sa líon ard toscairí ó áiteanna ar fud an domhain atá i láthair cé chomh tábhachtach atá an ócáid seo. Ina theannta sin, leagtar béim leis go dtrasnaíonn an clár oibre um Acmhainní Daonna don tSláinte teorainneacha geografacha agus polaitiúla. Chun dul i ngleic le dúshláin fórsa saothair sláinte san 21ú haois, ní mór dúinn smaoineamh, obair agus freagairt ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus domhanda.’

Ón taobh idirnáisiúnta de, ní hé amháin gurb é infheistíocht sa tsláinte an rud ceart le déanamh, tá sé ciallmhar freisin. Meastar gur as feabhsuithe ar an tsláinte a d’eascair thart ar cheathrú amháin den fhás geilleagrach i dtíortha ísealioncaim agus meánioncaim idir an bhliain 2000 agus an bhliain 2011. Is é an toradh atá ar infheistíocht sa tsláinte go mbreisítear fás geilleagrach agus meastar gurb ionann an toradh ar infheistíocht sa tsláinte agus $9 as gach $1 a infheistítear.

Áireofar oifigigh shinsearacha rialtais ó áiteanna ar fud an domhain leis an lucht freastail ar an gCeathrú Fóram Domhanda um Acmhainní Daonna don tSláinte. I dteannta na n-oifigeach sin beidh ionadaithe ó eagraíochtaí na Náisiún Aontaithe, ó ghníomhaireachtaí forbartha agus ó eagraíochtaí neamhrialtasacha, lena n-áirítear eagraíochtaí creideamhbhunaithe, ionadaithe don tsochaí shibhialta, institiúidí acadúla agus taighde agus oibrithe sláinte.

Is é a bheidh i gceist le struchtúr an Fhóraim ná seisiúin iomlánaíocha ardleibhéil ina ndíreofar ar eochairthéamaí fórsa saothair sláinte, lena n-áirítear saincheisteanna atá ábhartha d’fhórsa saothair leighis na hÉireann, amhail earcaíocht idirnáisiúnta, coinneáil foirne, oiliúint agus imirce. Is é an toradh a bheidh ar an bhFóram go dtabharfar tiomantas i measc roinnt earnálacha agus roinnt geallsealbhóirí trí Dhearbhú Bhaile Átha Cliath do rialachas feabhsaithe, d’infheistíochtaí straitéiseacha agus do mhaoiniú d’fhórsa saothair éifeachtach, ardfheidhmíochta agus inbhuanaithe.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

De réir réamh-mheastacháin na hEagraíochta Domhanda Sláinte agus an Bhainc Dhomhanda, beidh easnamh 18 milliún oibrí sláinte ann ar domhan faoin mbliain 2030, rud a chuirfidh as d’iarrachtaí sláinte agus folláine a bhaint amach do gach duine.

Ionstraim thábhachtach sa réimse sin is ea The Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel.  Leis an gCód, ar bhunaigh an Tionól Domhanda Sláinte é sa bhliain 2010, déantar bunú agus cur chun cinn ar chleachtais dheonacha do choinneáil idirnáisiúnta eiticiúil an phearsanra sláinte.   Éilítear leis go gcuireann tíortha straitéisí éifeachtacha chun feidhme ó thaobh phleanáil, oideachas, oiliúint agus choinneáil an fhórsa saothair sláinte de chun fórsa saothair sláinte atá oiriúnach do dhálaí sonracha gach tíre a chothú.

Céim mhór i dtreo aghaidh a thabhairt ar ár ndúshláin fórsa saothair sláinte is ea seoladh Chreat Straitéiseach Náisiúnta na hÉireann do Phleanáil Fórsa Saothair Sláinte agus Cúraim Shóisialta ag an bhFóram Domhanda.

Is é cuspóir an chreata ár gcórais phleanála fórsa saothair a chur ar chomhréim ón taobh ingearach de agus ón taobh cothrománach de chun gur féidir réitigh chuí ar dhúshláin fórsa saothair sláinte a shainaithint, a chomhaontú agus a chur chun feidhme, bíodh sé laistigh den earnáil sláinte nó bíodh sé le hearnálacha eile i gcomhar le comhpháirtithe oideachais agus le comhpháirtithe eile.  Leis an gCreat seo, tacófar leis an meascán ceart oibrithe sláinte a earcú agus a choinneáil ar fud chóras sláinte na hÉireann chun freastal ar an riachtanas seirbhíse pleanáilte agus ar an riachtanas seirbhíse réamh-mheasta araon.

Chomh maith lenár n-iarrachtaí dúshláin fórsa saothair a shárú sa tír seo, tá clár comhair forbartha na hÉireann tiomanta do chlúdach sláinte uilechoiteann a bhaint amach ar leibhéal idirnáisiúnta.  Cuid ríthábhachtach de chlúdach sláinte uilechoiteann a bhaint amach is ea fórsa saothair sláinte atá ar ardchaighdeán, dea-oilte agus inspreagtha agus a mhaoinítear go leordhóthanach.

Tá Acmhainní Daonna don tSláinte ina fadhb a bhfuil an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ag iarraidh aghaidh a thabhairt uirthi le fada an lá trína clár comhair forbartha. Sa ghné sláinte den chlár comhair forbartha, ar a dtugtar Cúnamh Éireann de ghnáth, dírítear ar thacú le tíortha comhpháirtíochta clúdach sláinte uilechoiteann a bhaint amach.

Sampla den obair a dtacaíonn Cúnamh Éireann léi é an chomhpháirtíocht le Coláiste Ríoga na Máinleá agus leis an College of Surgeons in East, Central and Southern Africa (COSECSA). Leis an gcomhpháirtíocht sin, tacaítear le hoiliúint a chur ar mháinlianna agus lena gcoinneáil chun cáilíocht agus infhaighteacht an chúraim riachtanaigh mháinliachta a fheabhsú sna réigiúin Thoir, Láir agus Theas san Afraic. Faoi láthair, meastar nach bhfuil rochtain ar chúram máinliachta agus ainéistéise atá sábháilte agus ar phraghas réasúnta ag 93% de dhaoine san Afraic Fho-Shahárach nuair a theastaíonn uathu é. Cruthaíonn sé sin fulaingt, míchumas agus bás. Tá an chomhpháirtíocht le Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn agus le COSECSA ag iarraidh na fadhbanna sin a mhaolú. Tá 96% de chéimithe COSECSA i mbun fostaíocht lánaimseartha agus tá 87% de na máinlianna ar cuireadh oiliúint orthu i réigiún COSECSA ag obair ann fós.

San Aetóip, tacaíonn Éire le hoiliúint a chur ar Oibrithe Fairsingithe Sláinte agus lena gcur i mbun oibre. Tá na hoibrithe sin ina gcuid dhílis den Chlár Fairsingithe Sláinte san Aetóip, ar clár pobalbhunaithe é lena soláthraítear bunseirbhísí sláinte ar ardchaighdeán do na pobail a bhfreastalaíonn siad orthu.