Preasráitis

Déantar an Tríú Tuarascáil Bhliantúil ar fhógraí de réir an Achta um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 2013 a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais

Táthar tar éis an tríú tuarascáil bhliantúil ar an Acht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 2013 a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais de réir mar a cheanglaítear faoi alt 20 den Acht.  Cuimsítear sa tuarascáil an tréimhse ón 1 Eanáir 2016 go dtí an 31 Nollaig 2016.

Léirítear sa tuarascáil go ndearnadh cúig ghnáthamh míochaine is fiche (25) faoin Acht sa bhliain 2016.  D’eascair ocht (8) ngnáthamh as an riosca go mbeadh tinneas coirp ann, d’eascair ceann amháin (1) as riosca féinmharaithe agus d’eascair sé cinn déag (16) as éigeandálaí arbh é tinneas coirp ba chúis leo.

Toisc gur ábhar príobháideach faoi rún é seo idir mná agus a ndochtúir, is teoranta an fhaisnéis atá foilsithe ar na nósanna imeachta sin chun nach mbeifear in ann na daoine lena mbaineann a shainaithint.

Tá an líon iomlán ginmhilltí (25 cinn) don bhliain 2016 ag teacht le réamh-mheastacháin bhliantúla náisiúnta a cuireadh i láthair éisteachtaí an Chomhchoiste Oireachtais ar Scéim Ghinearálta an Achta i mí Eanáir 2013.  Tá sé beagáinín níos ísle ná an líon ginmhilltí a tuairiscíodh sa bhliain 2015, nuair ab ionann an líon agus 26 cinn.

Faoi mar a cheanglaítear faoi alt 15 den Acht, tá tuarascáil ar Athbhreithnithe a rinneadh in 2016 curtha isteach ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) freisin. Tá an tuarascáil sin leagtha faoi bhráid Thithe an Oireachtais chomh maith.

Léirítear sa tuarascáil ó FSS go ndearnadh dhá (2) iarratas ar athbhreithniú chuig an bhFeidhmeannacht sa bhliain 2016.  Luaitear inti gur faoi alt 9 den Acht a rinneadh an dá athbhreithniú.  Chinn an Coiste Athbhreithniúcháin gur chomhlíon an dá iarratas na critéir faoin Acht le haghaidh deireadh a chur le toircheas.

Tuarascáil Bhliantúil 2016 ar fhógraí de réir an Achta um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 2013