Preasráitis

Déanann an tAire Sláinte dhá ionad nua cúraim phríomhúil a oscailt go hoifigiúil

Gealltar sa Tionscadal Éire 2040 go n-infheisteofar €810 milliún i gcúram príomhúil thar an gcéad 10 mbliana eile

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, dhá ionad nua cúraim phríomhúil a oscailt go hoifigiúil inniu (Dé Luain) i gCill Choca, i gCill Dara agus ar an gCúlóg ar an gcuid thuaidh de Bhaile Átha Cliath.

Dúirt an tAire Harris, “Tá an dá ionad nua seo ar na cinn is déanaí i líonra beartaithe náisiúnta ionad cúraim phríomhúil, atá á fhorbairt chun raon leathan seirbhísí sláinte a chur ar fáil do phobail áitiúla. Tá 114 Ionad Cúraim Phríomhúil i mbun feidhme ar fud na tíre anois. Osclaíodh 6 cinn sa bhliain 2018 cheana féin (i mBaile an Róba, i Mainistir na Búille, i gCathair Luimnigh, i gCill Choca, i gClár Chlainne Mhuiris agus i nGráinseach Ghormáin) agus tá 13 cinn eile le hoscailt i mbliana.

“Tá na hionaid chúraim phríomhúil i gCill Choca agus ar an gCúlóg mar chuid den chéad chlár comhpháirtíochta príobháidí poiblí riamh sna seirbhísí sláinte. Tríd an gclár sin, soláthrófar 14 ionad shaintógtha san iomlán ar fud na tíre faoi dheireadh na bliana. Cuirfear raon seirbhísí cúraim phríomhúil ar fáil sna hionaid, lena n-áirítear seirbhísí Liachleachtóirí Ginearálta agus Altraí, Cúnamh Baile, Teiripe Shaothair, Fisiteiripe, Teiripe Urlabhra agus Teanga, agus Síceolaíocht.

“Gné riachtanach de sheirbhís sláinte níos fearr a fhorbairt is ea infheistíocht a dhéanamh i gCúram Príomhúil. Is gá dúinn a chinntiú go dtabharfar cóireáil do níos mó daoine gar don bhaile agus sna pobail ina gcónaíonn siad. Mar sin, cuirfear €810 milliún ar fáil faoin Tionscadal Éire 2040, arb é ár bplean caiteachais chaipitil don chéad 10 mbliana eile é, chun saoráidí breise cúraim phríomhúil a thógáil, lena n-áirítear diagnóisic phobail. Tá mórinfheistíocht i gcúram príomhúil ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí den phlean láidir uaillmhianach atá againn chun seirbhís sláinte níos fearr a fhorbairt don todhchaí. Is gá é sin a dhéanamh trí mheascán den chlár mórinfheistíochta caipitil seo agus de bhearta eile, amhail na hathchóirithe atá molta sa tuarascáil Sláintecare a chur chun feidhme agus dul i dteagmháil le liachleachtóirí ginearálta maidir le deireadh a chur le bearta airgeadais éigeandála ar mhaithe le leas an phobail agus conradh nua a chomhaontú leo.

“Beidh an cistiú cúraim phríomhúil a chuirfear ar fáil faoin Tionscadal Éire 2040 sa bhreis ar an gcistiú a chuirfear ar fáil chun leanúint leis an gclár um Ionaid Chúraim Phríomhúil a fhorbairt atá ar siúl ar fud na tíre faoi láthair, lena n-áirítear an clár Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí.

“Tá an Rialtas seo tiomanta d’acmhainn a fheabhsú agus a mhéadú san earnáil cúraim phríomhúil. Cuid an-tábhachtach den obair sin a bheidh in Ionaid Chúraim Phríomhúil atá dea-fheistithe agus nua-aimseartha a sholáthar, a fhágfaidh go mbeimid in ann ár bhFoirne Cúraim Phríomhúil agus ár liachleachtóirí ginearálta a lonnú lena chéile agus raon níos leithne seirbhísí a chur ar fáil ag an am céanna.  Ní hé amháin go gcabhróidh na seirbhísí sin le daoine a choinneáil folláin, ach d’fhéadfaidís cosc a chur ar riochtaí amach anseo freisin. Táim ag tnúth le tuilleadh ionad cúraim phríomhúil a bheith á n-oscailt sna míonna atá romhainn.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Ionaid Chúraim Phríomhúil

 • Tá 114 ionad cúraim phríomhúil i mbun feidhme
 • Tá 31 ionad ann atá á dtógáil nó á bhforbairt (lena n-áirítear trealamh a shuiteáil iontu), atá ag ardchéim phleanála nó atá á ndearadh/á bpleanáil faoi láthair
 • Tá 44 ionad ag luathchéim phleanála
 • Mar aon leis na 6 ionad a osclaíodh sa bhliain 2018 cheana féin (Baile an Róba*, Mainistir na Búille*, Cathair Luimnigh – Baile an Churraigh/an Baile Thiar*, Cill Choca*#, Clár Chlainne Mhuiris* (i), agus Gráinseach Ghormáin#), tá ionad eile cúraim phríomhúil le hoscailt láithreach (Sligeach Thoir – Baile an Mhóta*).
 • Tá 12 ionad eile cúraim phríomhúil le hoscailt sa bhliain 2018
 • Táthar ag súil go n-osclófar aon ionad eile cúraim phríomhúil sa bhliain 2019.

* Soláthraíodh na hionaid seo tríd an modh comhpháirtíochta príobháidí poiblí

# Tá cuid de na hionaid seo i mbun feidhme, áit a bhfuil na seirbhísí atá fágtha le hoscailt iontu láithreach

(i) Tá an t-ionad seo i mbun feidhme amhail an 26 Feabhra

Ionad Cúraim Phríomhúil na Cúlóige

 • Cuimseoidh an t-ionad seo suas le 120 croíbhall foirne agus cuirfidh 30 duine eile seirbhísí tacaíochta ar fáil mar acmhainn líonra ón ionad.
 • Athlonnóidh 4 chleachtadh liachleachtóirí ginearálta (agus seachtar liachleachtóirí ginearálta iontu) iad féin chuig an ionad agus cuimseoidh sé dhá Fhoireann Cúraim Phríomhúil.
 • Oibreoidh roinnt Seirbhísí Cúraim Phríomhúil amach ón ionad, lena n-áirítear iad seo a leanas: Altranas Sláinte Poiblí, lena n-áirítear seomra sainchóireála créachtaí, Seirbhísí Teiripe Urlabhra agus Teanga, Teiripe Shaothair, Fisiteiripe, Obair Shóisialta Cúraim Phríomhúil, Seirbhísí Fiaclóireachta (do Líonra Bhaile Átha Cliath Thuaidh ina bhfuil daonra 32,786 dhuine), Seirbhísí Luath-Idirghabhála, Ospidéal lae Meabhairshláinte, Diaitéitic, Síceolaíocht agus Cosliacht
 • Soláthrófar san ionad sainseirbhísí do leanaí ar an gCúlóg agus i mórlimistéar Bhaile Átha Cliath 17 agus Bhaile Átha Cliath 5. Is éard a bheidh sna sainseirbhísí sin ná Foireann Luath-Idirghabhála agus Seirbhísí Fiaclóireachta. Beidh siad sin ina mol do Sheirbhísí Cúraim Phríomhúil do leanaí sa limistéar.
 • Is é a bheidh i gceist leis na Seirbhísí Meabhairshláinte ná seirbhísí Foirne Meabhairshláinte agus seirbhísí Ospidéil Lae.
 • Tionscnamh nua a oibreofar amach ón ionad is ea an Clár Cúraim Chliniciúil Chosliachta.

Ionad Cúraim Phríomhúil Chill Choca

 • Tháinig an t-ionad seo, lena bhfreastalaítear ar dhaonra áitiúil 8,500 duine, i mbun feidhme ag deireadh mhí Eanáir. Bíonn seirbhísí á n-oscailt ann de réir a chéile.
 • Cuimseoidh an foirgneamh 24 bhall foirne agus tá sé deartha chun freastal ar dhaoine de gach aois a bhfuil raon éagsúil riachtanas rochtana acu.

CRÍOCH