Preasráitis

Déanann an tAire Sláinte comhaltaí de bhord FSS a cheapadh ar bhonn riaracháin 

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu gur ceapadh ochtar comhaltaí nua chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Beidh an Bord ceaptha ar bhonn riaracháin go dtí go rithfear an reachtaíocht a bhaineann leis. Fógraíodh na poist sin tríd an bpróiseas Bord Stáit a oibríonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Rachaidh siad le Ciarán Devane, a fógraíodh mar Chathaoirleach ar Bhord FSS i mí Mheán Fómhair 2018.

Is iad seo a leanas na ceapaithe a fógraíodh inniu:

·        Fergus Finlay, iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Barnardo’s
·        Tim Hynes, Grúp-Phríomhoifigeach Faisnéise, Bainc-Aontas Éireann
·        An tOllamh Deirdre Madden, Ollamh le dlí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus Cathaoirleach ar an gCoimisiún um Shábháilteacht Othar agus Dearbhú Cáilíochta. Ceapfar an Dr Madden mar Leaschathaoirleach ar Bhord FSS
·        An Dr Sarah McLoughlin, Oifigeach Eolaíochta agus Cumarsáide in Retina International agus tathantóir othar
·        Mark Molloy, Suirbhéir Cainníochta, comhalta den Sainghrúpa um an Dlí Torta a Athchóiriú agus um Éilimh Faillí Cliniciúla a Bhainistiú agus tathantóir othar
·        Aogán Ó Fearghail, iar-Uachtarán ar Chumann Lúthchleas Gael
·        Fiona Ross, Cathaoirleach ar Chóras Iompair Éireann agus ar Mheabhairshláinte Éireann
·        An Dr Yvonne Traynor, leasuachtarán ar Ghnóthaí Rialála agus Eolaíocha le Grúpa Chiarraí

Tá buanna na gceapaithe ag teacht leis an raon inniúlachtaí a lorgaíodh do chomhaltaí ionchasacha de Bhord FSS trí phróiseas na mBord Stáit. Tá post deiridh amháin ar an mBord fós le fógairt sna seachtainí atá romhainn. Is post é sin a bhainfidh go háirithe leis an réimse inniúlachta um pleanáil agus bainistíocht airgeadais.

Faoin mBille nua um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018, atá le hachtú go luath sa bhliain 2019, is comhlacht rialaithe FSS a bheidh sa Bhord agus beidh sé cuntasach don Aire Sláinte as comhlíonadh a fheidhmeanna. Beidh Príomhoifigeach Feidhmiúcháin FSS cuntasach don Bhord. Beidh an Bord ceaptha ar bhonn riaracháin go dtí go rithfear an reachtaíocht a bhaineann leis.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris: “Tá áthas orm ainm an ochtair chomhaltaí nua de Bhord FSS a fhógairt inniu. Roghnaíodh iad mar gheall ar an sármhaitheas a bhain siad amach agus ar an gceannaireacht a thaispeáin siad ina réimsí féin, agus imreoidh an bord nua ról ríthábhachtach inár seirbhís sláinte a athchóiriú de réir mar a chuirimid Sláintecare chun feidhme.”

“Agus na ceapacháin sin á ndéanamh againn, chomhlíonamar ceann de na moltaí tábhachtacha atá sa tuarascáil ón Dr Gabriel Scally freisin trína chinntiú go mbeidh ag an mBord comhaltaí a bhfuil taithí agus saineolas acu ar thathant othar. Cinnteoidh sé sin go dtabharfar aird ar thuairimí othar agus ár seirbhís sláinte á hathchóiriú agus go gcuirfear ábhair imní othar san áireamh agus cinntí tábhachtacha á ndéanamh.”

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a chuir iarratas isteach agus ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil leis na daoine aonair a roghnaíodh chun dul i mbun na bpost dúshlánach agus corraitheach lena mbaineann. Cabhróidh an Bord go mór le rialachas FSS a neartú agus leis an maoirseacht a dhéanfar ar FSS agus feidhmíocht FSS a fheabhsú.”

Áirítear iad seo a leanas leis na saincheisteanna tosaíochta do Bhord nua FSS:

·        Córas éifeachtach bainistíochta feidhmíochta agus cuntasachta a fhorbairt agus a chur chun feidhme in FSS
·        Plean a chur le chéile le haghaidh iontaoibh agus muinín an phobail a mhéadú as FSS agus as an tseirbhís sláinte i gcoitinne
·        A chinntiú go dtacóidh FSS go hiomlán le clár athchóirithe sláinte an Rialtais, mar atá leagtha amach i bPlean Cur Chun Feidhme Sláintecare, agus le cur chun feidhme an chláir sin

Táthar tar éis an Bille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) a rith sa Dara Céim agus rachaidh sé ar aghaidh chuig Céim an Choiste anois. Fuair an tAire Sláinte ceadú ón gComh-aireacht chun roinnt leasuithe a thabhairt ar aghaidh ar an mBille. Tá sé beartaithe trí athrú a dhéanamh air.

Is é an chéad cheann díobh ná ceanglas a chur ar an Aire Ráiteas Treo Straitéisigh trí bliana a thabhairt do Bhord FSS chun FSS a threorú le linn dó an Plean Corparáideach trí bliana uaidh a ullmhú, rud a mbeidh Ráiteas Tosaíochtaí bliantúil ag gabháil leis.

Is é an dara ceann díobh ná Plean Soláthair Feidhmíochta bliantúil a chur in áit an Phlean Seirbhíse bhliantúil. Cé nach mbeidh sé riachtanach go gceadódh an tAire an Plean Soláthair Feidhmíochta, ceanglófar ar FSS an dréacht-Phlean a leagan faoi bhráid an Aire agus féadfaidh an tAire ordú a thabhairt do FSS an Plean a leasú. Ar aon dul leis sin, cuirfear socruithe nua den chineál céanna i bhfeidhm i leith an Phlean Caipitil, rud a bheidh ina phróiseas bliantúil freisin.

Is é an tríú ceann díobh ná feidhmeanna sonracha a ainmniú don Bhord agus don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, agus béim á cur ar fheidhmíocht agus ar chuntasacht. Toradh eile a bheidh ar na leasuithe is ea go gceanglófar ar an mBord socruithe a bhunú le haghaidh feidhmíocht an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin a bhainistiú.

CRÍOCH

Nóta don Eagarthóir

I gcás aon cheisteanna, iarrtar ar iriseoirí ríomhphost a sheoladh chuig press_office@health.gov.ie nó glao a chur ar 01 635 4477, seachas teagmháil a dhéanamh go díreach le haon chomhaltaí ar leith.

Beathaisnéisí
Ciarán Devane – Cathaoirleach
Is é an tUas. Devane an Príomhfheidhmeannach ar Chomhairle na Breataine, ar comhlacht poiblí é a bhfuil buiséad £1.2b aige. Fostaíonn an Chomhairle 12,000 duine i 115 thír. Bhí sé ina chomhalta de Bhord NHS Shasana sa tréimhse 2012-2015. Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Macmillan Cancer Support, carthanas sláinte sa Ríocht Aontaithe, roimhe seo freisin. Rinneadh ridire de mar gheall ar a sheirbhísí d’othair ailse.

Fergus Finlay
Chuaigh Fergus Finlay ar scor le déanaí tar éis dó 13 bliana a chaitheamh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Barnardo’s, an carthanas leanaí is mó in Éirinn. Ar feadh thart ar fhiche bliain roimhe sin, bhí sé fostaithe mar Chomhairleoir Sinsearach do Pháirtí an Lucht Oibre. Bhí sé ar dhuine de dhréachtóirí Dhearbhú Shráid Downing agus bhí ról lárnach aige i dtoghadh an Uachtaráin Máire Mhic Róibín. D’fhóin sé mar Stiúrthóir ar Wilson Hartnell Public Relations freisin. Tá ceithre leabhar móréilimh scríofa aige.

Tá sé ag dul i mbun feachtais ar son cearta daoine faoi mhíchumas ar feadh a shaoil agus, san am i láthair, déanann sé cathaoirleacht ar thascfhórsa Rialtais a bhfuil sé de dhualgas air straitéis chuimsitheach fostaíochta a chur chun feidhme do dhaoine faoi mhíchumas. Chomh maith leis sin, tá sé ag obair mar Chathaoirleach ar Bhord Athnuachana Theach an Charnáin le deich mbliana anuas. Tá sé ina Chathaoirleach ar Lakers i mBré freisin, rud ar cumann agus soláthraí seirbhíse an-rathúil é do dhaoine óga agus aosaigh atá faoi mhíchumas intleachta. Craolann sé go rialta ar an raidió agus ar an teilifís agus scríobhann sé colún seachtainiúil don Irish Examiner. Sa bhliain 2013, bhronn Ambasáid na Fraince i mBaile Átha Cliath Dámhachtain Chearta an Duine ar Fergus Finlay chun aitheantas a thabhairt don obair a rinne Barnardo’s le leanaí na hÉireann. Thug Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, onóir dó sa bhliain 2016 freisin, agus é á ainmniú mar Alumnus den Scoth.

Tim Hynes
Agus é ina Ghrúp-Phríomhoifigeach Faisnéise do Bhainc-Aontas Éireann, tá raon leathan saineolais ag Tim Hynes ar roinnt disciplíní, lena n-áirítear margaíocht brandaí, oibríochtaí, bainistíocht athruithe agus teicneolaíocht. Tá taithí 30 bliain aige in eagraíochtaí gormshlise, áit ar shealbhaigh sé róil réigiúnacha agus róil dhomhanda araon agus ar threoraigh sé foirne i níos mó ná 40 tír.

Tá Céim Mháistreachta i gCeannaireacht Feidhmiúcháin ag Tim ó Ollscoil Uladh. Tá sé ina stiúrthóir bainc cáilithe agus ina Chomhalta de Chumann Ríomhaireachta na hÉireann freisin.

An tOllamh Deirdre Madden – Leaschathaoirleach
Ollamh le dlí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, is ea Deirdre Madden BCL, LLM, BL, PhD. Is iad dlí agus eitic cúram sláinte na réimsí spéise taighde atá aici. Bhí sí ar an údar ar Thuarascáil Madden ar Chleachtas Scrúdaithe Iarbháis agus rinne sí cathaoirleacht ar an gCoimisiún um Shábháilteacht Othar agus Dearbhú Cáilíochta. Chomh maith leis sin, bhí sí ina comhalta de lear sainghrúpaí a thug saineolas ar shaincheisteanna lena mbaineann dlí leighis, eitic agus sábháilteacht othar.

Tá taithí fhairsing ag an Ollamh Madden ar rialáil ghairmiúil freisin. Rud ba dhéanaí fós, bhí sí ina comhalta den Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a scrúdaigh an ról atá ag eagraíochtaí deonacha i gcúram sláinte agus sóisialta.

An Dr Sarah McLoughlin
Tá dúspéis ag an Dr Sarah McLoughlin ina chinntiú go dtugann othair agus an pobal a dtuairimí cuiditheacha ar réimsí an taighde agus an chúraim sláinte. Spreagadh suntasach atá taobh thiar dá cuid oibre is ea an diagnóis ailse a fuair sí sa bhliain 2016. Saibhrítear an obair sin freisin leis an taithí atá gnóthaithe aici san earnáil taighde bithleighis. D’éirigh le Sarah pas a fháil sa chéad ‘Chlár Oideachais Othar i Nuálaíocht Sláinte’ in Éirinn, rud ar reáchtáil an tArdán Éireannach um Eagraíochtaí Othar, Eolaíocht agus an Tionscal (IPPOSI) é.

Faoi láthair, tá sí ar an Oifigeach Eolaíochta agus Cumarsáide in Retina International agus glacann sí páirt i dtionscnaimh othar, chliniciúla agus thaighde i réimsí trasghalair in Éirinn.

Mark Molloy
Ón uair a d’fhulaing an mac naíonáin leo bás inseachanta i mí Eanáir 2012 i leith, tá Mark Molloy agus Róisín, a bhean chéile, ag déanamh a seacht ndícheall feabhas a chur ar shábháilteacht othar, ar thorthaí d’othair agus ar eispéiris othar ar fud na speictream go léir de sholáthar cúram sláinte in Éirinn.

Mar thoradh ar an obair a rinne siad chun an fhírinne a fháil amach faoi bhás Mark, an leanbh leo, leagadh béim ar a lán réimsí den tseirbhís sláinte a bhí ag imirt drochthionchar ar úsáideoirí seirbhíse. Ina measc sin bhí cuntasacht bainistíochta in easnamh, ní raibh aon nochtadh oscailte ann, bhí na próisis imscrúdaithe neamhleor agus neamh-chomhsheasmhach, ní rabhthas ag foghlaim ó mheancóga agus bhí easpa comhbhá ann d’othair.

Le seacht mbliana anuas, tá Mark agus Róisín ag obair le húsáideoirí seirbhíse a ndearna cúram sláinte in Éirinn díobháil dóibh agus ag tabhairt tacaíocht neamhspleách do na húsáideoirí sin. Ag an am céanna, tá siad ag obair i ndlúthchomhar leis an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte, leis an Údarás Rialála Táirgí Sláinte agus leis an Roinn Sláinte maidir le saincheisteanna lena mbaineann sábháilteacht othar agus le nithe beartais agus tathanta. Bhí ról lárnach acu san Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar a chur ar bun.

Tá Mark Molloy ina Shuirbhéir Cainníochta ina ghairm agus tá taithí fhairsing gnóthaithe aige le 25 bliana anuas in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus san Eoraip ar obair i dtionscadail ar fiú na milliúin euro iad.

Aogán Ó Fearghail
Bhí Aogán Ó Fearghail ar an Uachtarán ar Chumann Lúthchleas Gael idir an bhliain 2015 agus an bhliain 2018. Bhí sé ina Phríomhoide bunscoile roimhe seo agus oibríonn sé faoi láthair mar Theagascóir Socrúcháin Scoile le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Ina cháil mar Uachtarán ar Chumann Lúthchleas Gael, stiúir sé an eagraíocht ar fud tréimhse bunathraithe chun feabhais, ar lena linn a bunaíodh sláine láidir airgeadais agus a méadaíodh rátaí rannpháirtíochta agus muinín an phobail as an gCumann. I gcomhar le gníomhaireachtaí um chur chun cinn na sláinte, thug sé Aonad um Chur Chun Cinn na Sláinte isteach i bPáirc an Chrócaigh, mar aon le tionscnaimh a dhírigh ar shaincheisteanna sláinte fisiciúla agus meabhairshláinte.

Tá taithí chuimsitheach ag Aogán ar bhunathrú chun feabhais a chomhlíonadh ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Tá an-taithí aige ar rialachas corparáideach, ar bhainistíocht athruithe, ar phleanáil airgeadais agus ar bhainistíocht geallsealbhóirí.

Fiona Ross
Ceapadh Fiona mar Chathaoirleach ar Chóras Iompair Éireann (CIÉ) le déanaí. D’fhóin sí roimhe seo ar 17 mBord in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Thosaigh sí a gairm ag obair mar stocbhróicéir i gCathair Londan agus chaith sí 25 bliana ag obair i Margaí Caipitil i mBaile Átha Cliath, i Londain, in Oirthear na hEorpa agus sna Stáit Aontaithe. D’oibrigh Fiona roimhe seo mar Stiúrthóir/Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus tá sí ag déanamh cathaoirleacht ar Mheabhairshláinte Éireann faoi láthair.

Tugann Fiona léachtaí faoi Rialachas i bhForas Bainistíochta na hÉireann.

An Dr Yvonne Traynor
Tá an Dr Yvonne Traynor ag obair mar leasuachtarán ar Ghnóthaí Rialála agus Eolaíocha le Grúpa Chiarraí ó bhí an bhliain 2015 ann.  Roimhe sin, bhí roinnt poist cheannaireachta dhomhanda agus réigiúnacha aici le Henkel, cuideachta Ghearmánach earraí tomhaltais.  Tá spéis ar leith aici i mbunathrú eagraíochta chun feabhais, i mbainistíocht riosca agus i sáreispéireas a sholáthar do chustaiméirí.

Tá céim PhD i gCeimic aici ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Is díol suntais é gur as sin a gnóthaíodh paitinn don Phaiste Nicitín mar áis le haghaidh scor den tobac.  Ina dhiaidh sin, ghnóthaigh sí Dioplóma Deimhnithe i gCuntasaíocht agus Airgeadas agus céim MSc i gCeannaireacht Feidhmiúcháin.  Is stiúrthóir cairte í freisin agus tá taithí roinnt blianta aici ar fhónamh ar bhoird, lena n-áirítear ról an chathaoirligh ar choiste iniúchóireachta, riosca agus comhlíonta Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann.