Preasráitis

Déanann an tAire Finian McGrath Christy Lynch a cheapadh mar Chathaoirleach ar an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, an tUas. Christy Lynch, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar KARE, a cheapadh inniu chun obair an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe a stiúradh.

Beidh dhá chomhpháirt ann den Tascfhórsa, is iad sin: Grúpa Straitéise, agus Grúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach. Déanfaidh an tUas. Lynch cathaoirleacht ar an nGrúpa Straitéise agus ar an Tascfhórsa foriomlán araon. Déanfaidh Siobhán Barron, Príomhoifigeach Feidhmiúchán ar an Údarás Náisiúnta Míchumais, cathaoirleacht ar an nGrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach.

Beidh sé mar shainchúram ar an Tascfhórsa moltaí a dhéanamh maidir le samhail buiséad pearsantaithe lena dtabharfar tuilleadh rialaithe do dhaoine faoi mhíchumas agus iad ag teacht ar sheirbhísí sóisialacha pearsanta arna gcistiú ag an earnáil sláinte agus lena dtabharfar tuilleadh neamhspleáchais agus rogha dóibh agus iad ag teacht ar na seirbhísí lena bhfreastalaítear ar a riachtanais aonair ar an mbealach is fearr.

Agus é ag cur fáilte roimh cheapachán an Uas. Lynch, dúirt an tAire, “Is é ceann de na príomhaidhmeanna atá ag an Rialtas ná seirbhísí agus tacaí a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas chun cur ar a gcumas saol neamhspleách a bheith acu, tuilleadh neamhspleáchais a thabhairt dóibh agus iad ag rochtain na seirbhísí a roghnaíonn siad agus feabhas a chur ar a gcumas chun oiriúnú a dhéanamh ar na tacaí a theastaíonn chun freastal ar a gcuid riachtanas agus a saol a phleanáil. Tá bunú an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe ina ghné thábhachtach den aidhm sin a chur ar aghaidh. Trí bhuiséid phearsantaithe a chur i bhfeidhm, aistreofar rialú ar ais chuig na daoine ar cheart dóibh rialú a bheith acu – an duine aonair faoi mhíchumas – agus tabharfar saoirse dóibh na seirbhísí agus na tacaí lena bhfreastalaítear ar a riachtanais ar an mbealach is fearr a fhoinsiú.”

“Tá an-mheas ann ar Christy san earnáil míchumais agus tá ról suntasach imeartha aige sa bheartas míchumais a fhorbairt in Éirinn. Chomh maith leis sin, tá aitheantas náisiúnta agus idirnáisiúnta araon tugtha don obair cheannródaíoch atá déanta aige ar chomhdheiseanna fostaíochta a chur chun cinn do dhaoine faoi mhíchumas,” a dúirt an tAire. “Tá lúcháir orm freisin gur chomhaontaigh Siobhán Barron cathaoirleacht a dhéanamh ar an nGrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach, rud, dar liom, a chuirfidh go mór le hobair an Tascfhórsa trí ghuth a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas.”

Tosófar láithreach ar dhaoine a cheapadh mar bhaill den Ghrúpa Straitéise agus don Ghrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach agus eagrófar an chéad chruinniú de chuid an Tascfhórsa a luaithe is féidir.

CRÍOCH