Preasráitis

Cuireann Varadkar i láthair go poiblí na chéad chinn de 64 otharcharr atá á soláthar i mbliana trí infheistíocht €9.4m

Rinne Leo Varadkar, an tAire Sláinte, na chéad trí cinn de 64 otharcharr, mar aon le Feithicil Mearfhreagartha, a chur i láthair go poiblí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu. Tá na feithiclí á soláthar i mbliana trí infheistíocht €9.4 milliún faoin gclár athsholáthair flít.

Leithdháilfear na 64 fheithicil ar árais otharchairr ar fud na hÉireann roimh dheireadh na bliana. Tá siad á gcur ar fáil chun feithiclí a bhfuil deireadh a saolré úsáidí bainte amach acu a athsholáthar agus chun tacú le seirbhísí breise. Cuireadh Feithicil Mearfhreagartha i láthair go poiblí inniu freisin, ní lena gcuirfear ar chumas paraimhíochaineoirí an t-othar a shroicheadh agus cóireáil a thosú nuair a bhíonn otharcharr faoi bhealach.

Tá gach ceann de na 64 otharcharr á soláthar faoi chonradh a síníodh ní ba luaithe i mbliana le Wilker Auto Converters, atá lonnaithe i gClóirtheach, Co. Uíbh Fhailí, tríd an scéim athsholáthair flít atá á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Táthar ag súil go soláthrófar coigilteas costais de thart ar 12% thar shaolré an chonartha.

Mar aon le trealamh caighdeánach amhail dífhibrileoirí cairdiacha agus monatóirí macallachardagraim (ECG) 12 sheolán, tá na feithiclí feistithe le trealamh breise freisin – gléasanna meicniúla infheithicle athbheochana cardascamhógaí (CPR) ina measc. Chomh maith leis sin, beidh rochtain dhíreach ag foirne paraimhíochaine ar shaotharlanna um chataitéarú cairdiach le haghaidh othar ar a bhfuil riochtaí cairdiacha. Mar sin, ní bheidh orthu freastal ar an rannóg éigeandála is gaire a thuilleadh chun diagnóis a fháil.

Dúirt an tAire Varadkar: “Tá lúcháir orm na feithiclí nua seo a fheiceáil. Is infheistíocht an-suntasach í sa fhlít otharcharranna, ní a chumasóidh sinn tacú le seirbhísí breise agus seanfheithiclí a athsholáthar. Tá gach otharcharr feistithe le teicneolaíocht úrscothach mar acmhainn chaighdeánach. Taistealaíonn foirne otharchairr achair ollmhóra gach bliain. Mar sin, tá sé ríthábhachtach go leanaimid ar aghaidh leis an bhflít a uasghrádú chun cur ar chumas na bparaimhíochaineoirí ardoilte atá againn an tseirbhís is fearr is féidir a sholáthar nuair a theastaíonn sí ó othair, cibé áit a bhfuil siad.

“Ag an am céanna, tá nuachóiriú á dhéanamh againn ar an tseirbhís otharchairr chun cúram sláinte an 21ú haois a léiriú ar bhealach níos fearr, lena n-áirítear úsáid a bhaint as Feithiclí Mearfhreagartha cosúil leis an gceann atá ar taispeáint anseo inniu. Tarlaíonn sé go mbíonn siad níos éifeachtaí ná an t-otharcharr i gcásanna áirithe. Chomh maith leis sin, tá an tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr (NAS) ag leanúint leis an 130 grúpa céadfhreagróirí pobail atá i bhfeidhm in 18 gcontae a mhéadú. Déantar na grúpaí sin, atá comhdhéanta d’oibrithe deonacha áitiúla, a sheoladh amach i gcomhthráth leis an otharcharr agus cuirfear tuilleadh grúpaí ar bun an bhliain seo chugainn.

Agus í ag obair i gcomhar le tógálaithe na bhfeithiclí agus le gníomhairí seirbhíse, déanann an NAS jab den scoth maidir leis na céadta carr agus trucail éigeandála a choinneáil ar an mbóthar gach lá den bhliain, agus iad in úsáid chun na milliúin chiliméadar a chumhdach gan ach líon íseal timpistí. Creidim go láidir gur gá aitheantas a thabhairt don obair sin. Tá áthas orm freisin go gcuirfear tuilleadh acmhainní ar fáil don tSeirbhís Otharchairr an bhliain seo chugainn tar éis Bhuiséad 2016 agus úsáidfear na hacmhainní sin chun feabhsuithe leanúnacha a chur ar sholáthar seirbhísí.”

Cuid d’infheistíocht leanúnach i dtrealamh, i dteicneolaíocht agus i gcaighdeáin chliniciúla is ea clár athsholáthair flít an NAS.  Áirítear an méid seo a leanas leis sin:

  • Feithiclí Mearfhreagartha a thabhairt isteach, lena gcuirfear ar chumas paraimhíochaineoirí an t-othar a shroicheadh agus cóireáil a thosú nuair a bhíonn otharcharr faoi bhealach;
  • an tseirbhís héileacaptair Aermhíochaine Éigeandála;
  • an tSeirbhís Cúraim Idirmheánaigh le haghaidh othair neamhéigeandála a aistriú;
  • seirbhísí réigiúnacha a aistriú ina seirbhís náisiúnta.

Tá leas á bhaint ag an tSeirbhís Otharchairr as teicneolaíocht nua, lena n-áirítear córas rialaithe náisiúnta aonair, raidió digiteach agus cumarsáid dhigiteach TETRA, rianú feithiclí, agus seoladh ríomhchuidithe.  Mar thoradh air sin, is í an acmhainn is gaire atá ar fáil a sheolfar chuig timpiste éigeandála.

Martin Dunne, Stiúrthóir ar an tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr: “Tá na feithiclí seo ar na chéad chinn de 64 fheithicil a sholáthrófar don tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr mar chuid dár straitéis athsholáthair feithiclí agus is dea-scéala é go bhfuil siad i mbun seirbhíse anois. Leis na feithiclí, déanfar mórdhifear d’obair an NAS agus don obair a dhéanann paraimhíochaineoirí agus ard-pharaimhíochaineoirí gach lá.  Tá an teicneolaíocht is déanaí feistithe iontu agus tá siad tíosach ar fhuinneamh. Mar sin, táimid ag cabhrú leis an gcomhshaol freisin.”

Feidhmíonn an tSeirbhís tástáil chairdiach agus faireachán cairdiach ionas gur féidir othair a thriáiseáil ar an láthair agus a thabhairt go díreach go hionad cúraim chairdiach más gá. Tá dífhibrileoirí agus gléasanna meicniúla infheithicle CPR ar fáil ina gcuid feithiclí freisin.  Bíonn an acmhainn céadfhreagróirí pobail á leathnú i gcónaí freisin, áit a seoltar oibrithe deonacha áitiúla amach i gcomhthráth leis an otharcharr.

Ag trácht dó ar fhógairt an lae inniu, dúirt Simon Harris, an tAire le Freagracht as Oifig na nOibreacha Poiblí: “Mar gheall ar an gconradh seo, ar chuir an Oifig um Sholáthar Rialtais i bhfeidhm é, tá rochtain ag an NAS anois ar an teicneolaíocht is déanaí agus ar na nuálaíochtaí feithicle is déanaí dá flít. Is forbairt an-dearfach é freisin gurb é fiontar beag agus meánmhéide Éireannach a chuir na hotharcharranna ar fáil faoi chonradh lena mbaineann luach suntasach ar airgead don Stát.”
CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir:

Tá 500 feithicil ag an tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr (NAS), nithe a úsáidtear chun taisteal níos mó ná 20,000,000 ciliméadar gach bliain.  Áirítear sa fhlít 254 otharcharr éigeandála agus 52 fheithicil mearfhreagartha.  Tá 48 bhfeithicil cúraim idirmheánaigh ann freisin, nithe a úsáidtear le haghaidh aistrithe idir-ospidéil agus le haghaidh othair neamhéigeandála a aistriú agus inar féidir níos mó ná othar amháin a iompar iontu, más gá.

Leantar ar aghaidh le nuatheicneolaíocht a chur i bhfeidhm i bhfeithiclí de chuid an NAS.  Bíonn tairbhe á baint ag othair as an trealamh breise atá ar fáil, lena n-áirítear gléasanna dífhibrilithe agus faireacháin chairdiach agus gléasanna meicniúla infheithicle CPR.   Chomh maith leis sin, trí rochtain dhíreach a thabhairt d’fhoirne paraimhíochaine ar shaotharlanna um chataitéarú cairdiach, cuirfear feabhas eile ar an gcúram is féidir a thabhairt d’othair ar a bhfuil riochtaí cairdiacha.

Bíonn feabhas á chur i gcónaí ag an NAS ar fheidhmíocht a gcuid feithiclí agus ar a bhfeidhmíocht comhshaoil.  Mar shampla, laghdaítear leis an gcóras éicifheithicle réchasadh fada an innill – is é sin, ní ritear inneall otharchairr sheasta ach amháin nuair is gá.  Chomh maith leis sin, tá gach ceann de na feithiclí nua sa bhliain 2015 feistithe le córais chliste diagnóisice, ní lena gcabhraítear le deacrachtaí féideartha a shainaithint go luath.

Tá an NAS i mbun clár infheistíochta straitéisí le blianta beaga anuas, agus é mar aidhm leis seirbhís nua-aimseartha ar ardchaighdeán atá sábháilte, freagrúil agus oiriúnach don fheidhm a fhorbairt.  Tá clár oibre suntasach um athchóiriú á chur chun feidhme ag an tSeirbhís faoi láthair, ní atá ag teacht le hathruithe straitéiseacha atá ar bun i measc seirbhísí otharchairr ar bhonn idirnáisiúnta agus a bhfuil sé mar aidhm leis ardfheidhmíocht agus ardéifeachtúlacht a bhaint amach agus déileáil le héilimh a bhíonn ag méadú.  Tá an méid sin ag teacht leis na moltaí atá sa cháipéis Sláinte sa Todhchaí: Creat maidir le hAthchóiriú na Seirbhíse Sláinte 2012-2015, is é sin, córas náisiúnta comhordaithe atá dírithe ar chúrsaí cliniciúla agus a bhfuil teicneolaíocht níos fearr mar thaca faoi.

Mairfidh an conradh ar feadh dhá bhliain, agus rogha ann é a shíneadh go dtí an bhliain 2018.  Táthar ag súil go soláthróidh an conradh coigilteas costais an-suntasach – thart ar 12% de cheannacháin mheasta thar shaolré an chonartha.

Tar éis é a thástáil go rathúil, soláthrófar leis an gcóras seolta ríomhchuidithe loingseoireacht infheithicle agus ionad rialaithe tríd an gcóras sonraí soghluaiste a bheidh suiteáilte i ngach otharcharr  Tar éis measúnú oibríochtúil a dhéanamh air, táthar ag súil go mbeidh an córas nua geoshuímh Eircode ar cheann de na hacmhainní a bheidh ar fáil don NASC maidir le láthair timpiste a aimsiú.