Preasráitis

Cuireann Varadkar fáilte roimh Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa in aghaidh Gáinneáil ar Orgáin an Duine a bheith Sínithe ag Éirinn

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur roimh Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa in aghaidh Gáinneáil ar Orgáin an Duine a bheith sínithe ag Éirinn.

Is é an tAmbasadóir Peter Gunning, Buanionadaí na hÉireann chuig Comhairle na hEorpa, a shínigh an Coinbhinsiún thar ceann na hÉireann ag Oifigí Chomhairle na hEorpa in Strasbourg inniu.

“Ar an drochuair, ní féidir a sheachaint gurb ann do gháinneáil ar orgáin. Tá sí ina fhadhb dhomhanda anois agus sáraíonn sí cearta bunúsacha an duine agus dínit an duine araon. Is é comhar idirnáisiúnta an t-aon bhealach inar féidir linn an choir seo a chomhrac, daoine taobh thiar di a ionchúiseamh agus cosaint a thabhairt do shaoránaigh leochaileacha a d’fhéadfadh bheith i mbaol gáinneáil ar orgáin an duine a fhulaingt,” dúirt an tAire Varadkar.

Beart tábhachtach maidir le gáinneáil ar orgáin an duine a chomhrac is ea méadú a dhéanamh ar líon na n-orgán atá ar fáil.  Chuir an Roinn Sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte raon beart i bhfeidhm chun méadú a dhéanamh ar an líon orgán atá ar fáil in Éirinn lena dtrasphlandú.  Mar shampla, ceapadh bainisteoirí altraí deonú orgán i ngach ceann de na grúpaí ospidéal ar mhaithe le cultúr láidir deonú orgán a chothú, le deontóirí a dhéanamh den oiread deontóirí féideartha agus is féidir agus, ar deireadh, le líon na dtrasphlanduithe a dhéantar gach bliain a mhéadú.

Measann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gur as an margadh dubh a thagann aon chúigiú de na horgáin a thrasphlandaítear ar fud an domhain gach bliain. Is ar chuid mhór bealaí a dhéantar gáinneáil ar orgáin, lena n-áirítear orgán a bhaint gan toiliú, dreasacht airgeadais a thairiscint mar mhalairt ar orgán nó dreasacht airgeadais a thairiscint do ghairmí cúram sláinte trasphlandú a dhéanamh ach orgán gáinneáilte a úsáid. Is é an cuspóir atá le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa in aghaidh Gáinneáil ar Orgáin an Duine gáinneáil ar orgáin an duine a chosc agus a chomhrac d’fhonn cearta íospartach a chosaint agus d’fhonn comhar ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta a éascú i dtaca le beart in aghaidh gáinneáil ar orgáin an duine.

Rinne an tAire Varadkar comhghairdeas le Comhairle na hEorpa faoin gceannaireacht a léirigh sí i réimse an trasphlandaithe. “Cuireann Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa in aghaidh Gáinneáil ar Orgáin an Duine go mór le tionscnaimh eile de chuid Chomhairle na hEorpa i réimse an deonaithe agus an trasphlandaithe orgán. Tá an Coinbhinsiún ina ionstraim thrasnáidiúnta thábhachtach le haghaidh gáinneáil ar orgáin a chosc,” dúirt an tAire Varadkar.

Agus Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa in aghaidh Gáinneáil ar Orgáin an Duine sínithe aici anois, tá Éire ag léiriú go bhfuil sé beartaithe aici cloí leis na forálacha arna leagan síos sa Choinbhinsiún ar feitheamh forbairt a dhéanamh ar an reachtaíocht a theastaíonn chun éifeacht a thabhairt don Choinbhinsiún.

CRÍOCH