Preasráitis

Cuireann Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte roimh an gcinneadh ón mBanc Eorpach Infheistíochta, ó Bank of Tokyo Mitsubishi UFG agus ó Talanx infheistíocht a dhéanamh in Ionaid Chúraim Phríomhúil agus roimh sholáthar an tionscadail ag Prime, ag Balfour Beatty agus ag InfraRed Capital Partners Limited

Dheimhnigh an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) an cinneadh uaidh inniu suim €70 milliún a infheistiú i 14 Ionad Cúraim Phríomhúil ar fud na hÉireann.  Tá Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (BTMU) agus Talanx, cuideachta árachais atá lonnaithe sa Ghearmáin, ag dul i bpáirt le BEI san fhiontar sin.  Beidh sé seo ar an gcéad infheistíocht caipitil riamh ó BEI i saoráidí sláinte na hÉireann. Chomh maith leis sin, beidh an tionscadal Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí um Ionaid Chúraim Phríomhúil ar cheann de na chéad tionscadail a mhaoineofar faoi Thionscnamh an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, rud a bunaíodh chun tacú le hinfheistíocht ar fud na hEorpa.  Is iad Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (BTMU) agus Talanx a sholáthróidh an chuid eile den méid suntasach maoiniúcháin a bheidh ag teastáil. Beidh sé seo ar an gcéad uair riamh a dhéanfaidh siadsan infheistíocht i saoráidí cúram sláinte na hÉireann freisin.

Beidh an tionscadal á sholáthar ag cuibhreannas atá comhdhéanta de Prime, de Balfour Beatty agus dá infheisteoirí, is iad sin, Prime UK Holdings Ltd agus HICL Infrastructure Company Ltd.  Fógraíodh an cuibhreannas mar Thairgeoir Roghnaithe don chonradh comhpháirtíochta príobháidí poiblí 25 bliana (dearadh, tógáil, maoiniú agus cothabháil) i mí na Bealtaine 2015.

Tógfar na hIonaid nua Chúraim Phríomhúil sna contaetha seo a leanas: Sligeach, Ros Comáin, Maigh Eo, Luimneach, Tiobraid Árann, Port Láirge, Loch Garman, Cill Dara, agus Baile Átha Cliath.  Mar sin, beidh daoine in ann raon leathan seirbhísí a rochtain sa phobal áitiúil, lena n-áireofar seirbhísí liachleachtóirí ginearálta, seirbhísí altranais phobail, seirbhísí fiaclóireachta, teiripe saothair, fisiteiripe, obair shóisialta, teiripe urlabhra agus teanga, seirbhísí meabhairshláinte, comhairleoireacht, cúntóirí baile, agus seirbhísí cothaithe.  Beidh na hIonaid ar oscailt cúig lá sa tseachtain ar a laghad, agus iad ar oscailt ar feadh uaireanta breise ag an deireadh seachtaine agus san oíche i gcás seirbhísí áirithe.

Ag labhairt dó ag an bhfógairt inniu, dúirt Simon Harris TD, an tAire Sláinte, “Thar ceann an Rialtais, tá lúcháir orainn fáilte a chur roimh an infheistíocht shuntasach atá á ndéanamh ó thaobh saineolais, cistiúcháin, acmhainní agus deiseanna forbartha de agus roimh an gcomhpháirtíocht 27 mbliana a chuimseoidh an tógáil agus cothabháil na saoráidí ar feadh tréimhse 25 bliana.  Leis an tacaíocht agus leis an gcúnamh sin, táimid ag tnúth le saoráidí úrscothacha cúram sláinte don 21ú céad a sholáthar.”

Dúirt an tAire freisin, “Is é ceann de na príomhthosaíochtaí atá agam an tseirbhís sláinte a aistriú go cinntitheach chuig cúram príomhúil, áit a soláthrófar cúram príomhúil i ngach pobal.  Táim ag súil le plean 10 mbliana don tseirbhís sláinte a fhorbairt le tacaíocht traspháirtí ina leith sin.  Beidh an tionscnamh sin bunaithe ar chomhairliúchán le gach páirtí polaitíochta agus le gach geallsealbhóir, foireann túslíne ina measc.

Baineann ríthábhacht le hacmhainn san earnáil cúraim phríomhúil a fheabhsú agus a mhéadú chun a chinntiú go soláthrófar cur chuige coisctheach ceangailte i leith sláinte mhuintir na tíre a bhainistiú agus i leith soláthar cúraim phríomhúil a nuachóiriú.  Is é an sprioc dheiridh atá agam a chinntiú go bhfaighidh daoine an cúram a theastaíonn uaidh chomh cóngarach is féidir don bhaile agus go mbeidh rochtain acu ar raon níos leithne seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta ina bpobal.

A bhuí leis an infheistíocht seo ó BEI, ó Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (BTMU), ó Talanx, ó Prime, ó Balfour Beatty agus ó InfraRed Capital Partners Limited, beimid in ann an clár sin um chúram sláinte pobalbhunaithe a chur ar fáil do 14 cinn de phobail tuaithe agus uirbeacha.”

CRÍOCH 

Faisnéis chúlra

Láthair na n-ionad nua cúraim phríomhúil