Preasráitis

Cuireann Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Daoine Scothaosta, fáilte roimh fhoilsiú an Phlean Geimhridh don bhliain 2018/2019

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Daoine Scothaosta, fáilte inniu (an 6 Nollaig) roimh an bPlean Geimhridh ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) don bhliain 2018/19.

Chuir an Rialtas méid suntasach acmhainní i leataobh chun cabhrú le seirbhísí sláinte le linn an gheimhridh agus is dea-scéala é foilsiú an phlean seirbhíse seo ó FSS, ina leagtar amach an dóigh a n-úsáidfear na hacmhainní sin.

Dúirt an tAire Harris: “Cuireann plódú i Rannóga Éigeandála an-imní ar othair, ar a dteaghlach agus ar bhaill foirne túslíne a oibríonn i ndálaí dúshlánacha in ospidéil ar fud na tíre.

“Tiocfaidh dúshláin chun cinn sna míonna atá romhainn agus leagtar amach sa phlean seo an dóigh a bhfreagrófar do na dúshláin sin ar fud na seirbhíse sláinte. Beidh an plean á threorú ar leibhéal náisiúnta agus áitiúil ag foirne comhtháite a dhéanfaidh ionadaíocht do sheirbhísí pobail agus do sheirbhísí ospidéil.”

Mar chuid den phlean, tabharfar faoi ghníomhaíocht spriocdhírithe ar feadh tréimhse ceithre seachtaine ón 17 Nollaig go dtí an 13 Eanáir. Le linn na tréimhse sin, cuirfear sraith gníomhartha feabhsaithe i bhfeidhm i naoi láthair ospidéil thábhachtacha – Ospidéal Mater Misericordiae, Ospidéal Naomh Uinseann, Ospidéal Thamhlachta, Ospidéal an Náis, Ospidéal Thulach Mhór, Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe, Ospidéal Ollscoil Luimnigh, Ospidéal Ollscoile Chorcaí, Ospidéal Ollscoile Phort Láirge – agus i measc na n-eagraíochtaí cúram sláinte pobail a bhaineann leo.

Dúirt an tAire Harris: “Is cur chuige nua nuálach é seo ó FSS agus is é an aidhm atá leis cur leis na ceachtanna a foghlaimíodh i ngeimhrí roimhe seo agus leis an rath a baineadh amach agus sinn ag déileáil le heachtraí móra i mbliana.

“Rud tábhachtach, baintear sa phlean ó FSS an chuid is fearr as na hacmhainní atá ann cheana agus cuirtear roghanna eile seachas an Rannóg Éigeandála ar fáil d’othair, lena n-áirítear trí uaireanta oscailte a fhadú agus trí sheirbhísí a leathnú in aonaid ghortuithe agus in aonaid mhionghortuithe sa cheantar áitiúil agus sna príomh-Ionaid Chúraim Phríomhúil.”

Thug FSS a fhocal don Roinn go bhfuil mórfheachtas faisnéise poiblí ar siúl chun othair, a dteaghlach agus a gcúramóirí a chur ar an eolas faoi na roghanna eile seachas an Rannóg Éigeandála atá ar fáil ina gceantar áitiúil.

Aidhm eile leis an bPlean Geimhridh is ea an acmhainn leapacha a mhéadú sa chéad ráithe den bhliain 2019. Osclaíodh 240 leaba bhreise thar an 12 mhí seo a chuaigh thart agus tá an bhailchríoch á cur faoi láthair ar an obair chun 78 leaba eile a oscailt sa bhliain 2019.

Dúirt an tAire Harris: “Mar aon leis an gcistiú Geimhridh, cuirfear €10 milliún ar fáil sa bhliain 2019 chun an acmhainn leapacha géarchúraim a mhéadú. Tabharfar tuilleadh sonraí faoi sin sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2019. Mar thoradh ar na tionscnaimh sin, méadófar go níos mó ná 11,000 ceann an líon leapacha othar cónaitheach a bheidh ar fáil sa chóras ospidéal géarmhíochaine. Beidh sé sin ar an líon is airde ón mbliain 2009 i leith.”

Gné lárnach den Phlean, atá ar siúl cheana féin, is ea 550 pacáiste cúram baile sa bhreis a sholáthar thar an ngeimhreadh chun cabhrú le hothair filleadh abhaile as an ospidéal agus na tacaí a theastaíonn uathu a fháil sa bhaile.

Dúirt Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Daoine Scothaosta: “Díreoidh mé go sonrach an geimhreadh seo ar shaincheist na scaoiltí amach moillithe agus ar a chinntiú gur sa bhaile a bheidh na daoine ar cheart dóibh bheith sa bhaile.

“Soláthraíonn ospidéil seirbhísí ríthábhachtacha. Mar sin féin, ní i ngach cás atá siad ar an láthair is oiriúnaí do dhaoine scothaosta. A bhuí leis an leithdháileadh €16 mhilliún a úsáidfear do phacáistí cúram baile agus d’áiseanna agus fearais sa bhreis, cabhrófar go mór le daoine fanacht sa bhaile le linn an gheimhridh.”

Beidh an Plean Geimhridh ar siúl ón 1 Nollaig go dtí an 31 Márta 2019. Tá sonraí iomlána ar fáil ar shuíomh Gréasáin FSS.

CRÍOCH