Preasráitis

Cuireann Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte roimh fhoilsiú an 8ú hEagrán den ‘Treoir um Iompar Gairmiúil agus Eitic do Lia-Chleachtóirí Cláraithe’ ó Chomhairle na nDochtúirí Leighis.

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh fhoilsiú an 8ú heagrán den Treoir um Iompar Gairmiúil agus Eitic do Lia-Chleachtóirí Cláraithe ó Chomhairle na nDochtúirí Leighis.

Cé nach cód dlí í an Treoir, leagtar amach inti na prionsabail um chleachtas gairmiúil agus iompar gairmiúil a mbítear ag súil go leanfaidh gach dochtúir atá cláraithe le Comhairle na nDochtúirí Leighis iad. Tuigeann an tAire go bhfuil thart ar 20,000 dochtúir ann ar chlár Chomhairle na nDochtúirí Leighis faoi láthair agus creideann sé go mbeidh an Cód an-luachmhar maidir leis na dochtúirí sin agus lena gcuid othar a chur ar an eolas faoi ghnéithe suntasacha den chleachtas nua-aimseartha liachta. Beidh sé luachmhar freisin maidir le hoideachas a chur ar dhochtúirí amach anseo.

Dúirt an tAire Harris, “Mar rialálaí ar an lucht liachta, is é an príomhchuspóir atá ag Comhairle na nDochtúirí Leighis sábháilteacht othar a chinntiú. Oibríonn dochtúirí i dtimpeallacht dhúshlánach ina dtéann a lán cinntí a dhéanann siad le linn a ngairme i bhfeidhm ar shláinte agus ar fholláine daoine eile – is amhlaidh go ndéanann cinntí áirithe an difear idir beatha agus báis. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gComhairle as an tsáracmhainn seo a chur ar fáil do dhochtúirí. Agus í ag feidhmiú mar rialálaí, bíonn sí ag cabhrú le heolas níos fearr a thabhairt do dhochtúirí ar na luachanna, ar na prionsabail agus ar an iompraíocht atá mar bhunús lena gcuid oibre – is iad sin, colúin na gairmiúlachta. Tá sé soiléir ón Treoir go bhfuil sé de phríomhfhreagracht ghairmiúil ar dhochtúir gníomhú chun leas na n-othar, gan ligean do thuairimí pearsanta difear a dhéanamh dóibh. Ní féidir ligean do shaincheisteanna amhail reiligiún, náisiúntacht, inscne, cine, eitneacht, aois, creidimh pholaitiúla, grúpa socheacnamaíoch ná míchumas difear a dhéanamh don chúram ná don chóireáil a chuireann dochtúir ar fáil. I dtaca leis sin, tá gairmiúlacht ina cuid dhílis den chaidreamh idir an t-othar agus an dochtúir agus baineann ríthábhacht léi maidir le sábháilteacht othar agus le cúram sláinte ar ardchaighdeán a sholáthar. Tugtar sa Treoir comhairle bheacht shoiléir ar raon leathan cásanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn le linn ghairm an dochtúra. Rud tábhachtach eile, tugtar soiléiriú inti d’othair ar na caighdeáin chúraim ar cheart dá ndochtúir iad a chur ar fáil. Is dea-fhorbairt é an Cód agus tugtar ról iomlán don othar ina chúram féin ann, agus sinn ag bogadh ó thimpeallacht ina leagtar oibleagáidí ar an othar go timpeallacht ina dtugtar cumhacht dó”.

Chuir an Chomhairle in iúl don Aire gur nuashonraíodh an Treoir tar éis tabhairt faoi phróiseas cuimsitheach comhairliúcháin le baill den phobal, le dochtúirí agus le raon eagraíochtaí is comhpháirtithe san earnáil sláinte. Is é aidhm na Treorach ná freastal ar riachtanais na ndochtúirí agus a gcuid othar agus léirítear cineál éabhlóideach an chleachtais leighis inti. Nuashonraíodh í chun saincheisteanna imní cothroime a bhíonn ag othair agus ag baill den ghairm a chur ar áireamh inti, lena n-áirítear tionchar na meán sóisialta, comhionannas agus éagsúlacht, dochtúirí i róil bhainistíochta agus oiliúint agus oiliúnaithe.

Sainaithníodh trí “cholún gairmiúlachta” agus mínítear sa Treoir seo conas atá na colúin sin, mar atá Comhpháirtíocht, Cleachtas agus Feidhmíocht, ar an gcreat le haghaidh comhthuisceana ar na prionsabail agus na luachanna atá mar bhonn agus thaca ag dea-chúram leighis. Ba cheart iad a bheith ina gcuid dhílis den chleachtas ón uair a théann daoine aonair isteach i scoil leighis go dtí an uair a théann siad ar scor ionas go gcuirtear na caighdeáin is airde cúraim ar fáil d’othair.

Ar na daoine a úsáidfidh an Treoir seo beidh dochtúirí agus comhlachtaí ionadaíocha, othair agus tathantóirí othar, teagascóirí agus oiliúnóirí leighis, slánaíochtóirí gairmiúla, fostóirí agus ranna Rialtais.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí:

Is féidir amharc ar an treoir ag www.medicalcouncil.ie

Bunaíodh Comhairle na nDochtúirí Leighis le hAcht na Lia-Chleachtóirí 1978 (arna leasú sa bhliain 2007). Is é an Chomhairle an comhlacht reachtúil le haghaidh clárú agus rialáil a dhéanamh ar dhochtúirí atá fostaithe i gcleachtas leighis. Is é cuspóir príomha na Comhairle ná an pobal a chosaint trí chur chun cinn agus áirithiú níos fearr a dhéanamh ar chaighdeáin arda d’iompar gairmiúil agus d’oideachas gairmiúil, d’oiliúint agus d’inniúlacht i measc lia-chleachtóirí cláraithe. Is iad príomhfheidhmeanna na Comhairle:

· Clár na lia-chleachtóirí a bhunú agus a choimeád ar bun

· Caighdeáin le haghaidh oideachais agus oiliúna do mhic léinn fochéime, d’intéirnigh agus do mhic léinn iarchéime a shocrú agus faireachán a dhéanamh orthu

· Sonrú agus athbhreithniú a dhéanamh ar na caighdeáin a theastaíonn le haghaidh inniúlacht ghairmiúil na lia-chleachtóirí cláraithe a chothabháil

· Caighdeáin chleachtais a shonrú le haghaidh lia-chleachtóirí cláraithe, lena n-áirítear treoir a chur ar fáil maidir le gach ábhar a bhaineann le hiompar gairmiúil agus le heitic

· Nósanna imeachta araíonachta a reáchtáil

Neartaíodh freagrachtaí na Comhairle le hAcht na Lia-Chleachtóirí 2007, go háirithe na freagrachtaí sin sna réimsí seo: clárú, gearáin arna n-atreorú chuig an gCoiste Réamhimeachtaí (PPC) agus chuig an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh, oideachas agus oiliúint agus cothabháil na hinniúlachta gairmiúla.