Preasráitis

Cuireann na hAirí fáilte roimh an bhfáil atá ar fhrithnimh tharrthála in aghaidh ródháileoga hearóine arb é is aidhm di líon na mbásanna a bhaineann le drugaí a laghdú

Tá an Dr Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus Aodhán Ó Ríordáin, an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht as an Straitéis Náisiúnta Drugaí, araon tar éis fáilte a chur roimh an deimhniú atá tugtha ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) inniu go dtosófar nalocsón a chur ar fáil ar oideas amárach lena sholáthar d’úsáideoirí drugaí ópóideacha. Déanfar amhlaidh faoi thionscnamh arb é is aidhm dó laghdú a dhéanamh ar líon na mbásanna a bhaineann le drugaí agus ar líon na gcásanna nimhithe drugaí a chuireann daoine i mbéal báis.

Is ionann nalocsón agus frithnimh a úsáidtear chun aisiompú a dhéanamh ar na hiarmhairtí ó dhrugaí ópóideacha amhail hearóin, moirfín agus meatadón i gcásanna ina dtógann duine ródháileog. Tá tionscadal taispeána ar bun ag FSS faoi láthair, agus é mar aidhm leis measúnú agus meastóireacht a dhéanamh ar a oiriúnaí atá sé úsáid a bhaint as instealladh réamhlíonta nalocsóin – rud atá deartha dá riar neamhliachta in Éirinn – agus ar an difear a dhéanann an t-instealladh sin. Is é cuspóir foriomlán an tionscadail rochtain níos leithne ar nalocsón a thabhairt d’úsáideoirí drugaí ópóideacha.

Is é atá i gceist leis an tionscadal go bhfaigheann 600 úsáideoir óipiáití nalocsón ar oideas lena thógáil sa bhaile. Áireofar ann freisin daoine a scaoileadh as coimeád le déanaí agus a n-aithnítear go bhfuil ardbhaol ann go dtógfaidh siad ródháileog óipiáití. Cuireadh oiliúint ar na húsáideoirí drugaí sin agus ar dhaoine atá mór leo i nalocsón, a thagann i steallaire réamhlíonta, a riar agus i gcomharthaí ródháileoige a aithint.

Dúirt an tAire Varadkar: “D’fhéadfadh an tionscadal seo difríocht ollmhór a dhéanamh maidir le líon na mbásanna a bhaineann le drugaí a laghdú. Léirítear i dtaighde gur bealach éifeachtach le líon na mbásanna de bharr ródháileoige a laghdú is ea rochtain mhéadaithe ar nalocsón a thabhairt do dhaoine ar dóigh dóibh ródháileog a fhianú – mar shampla, baill teaghlaigh, cásoibrithe agus cairde de chuid úsáideoir drugaí.”

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine lena mbaineann, lena n-áirítear teaghlach na n-úsáideoirí drugaí agus na seirbhísí andúile deonacha agus reachtúla, a d’oibrigh le chéile chun an tionscnamh tábhachtach seo a chur sa siúl.”

Dúirt an tAire Ó Ríordáin: “Níl aon amhras orm go sábhálfar saolta de thairbhe an tionscnaimh seo. Tragóid do theaghlach agus do chairde an duine lena mbaineann is ea gach bás a bhaineann le drugaí. Téann sé i bhfeidhm go mór ar phobail agus ar an tsochaí ina hiomláine. Is céim sa treo ceart é nalocsón a sholáthar do dhaoine lena ngabhann an riosca is mó agus dá dteaghlach”.

Tugadh faoin Tionscadal Taispeána Nalocsóin mar fhreagairt do ghníomh sa Straitéis Náisiúnta Drugaí atá dírithe ar dhul i ngleic leis an méadú i líon na mbásanna a bhaineann le drugaí. De réir na bhfigiúirí is déanaí atá ar fáil, fuair 350 duine san iomlán bás sa bhliain 2012 mar thoradh ar na hiarmhairtí tocsaineacha ó dhruga amháin nó níos mó. Bhain 220 ceann de na básanna sin le hóipiáití a úsáid, hearóin agus meatadón ina measc.

CRÍOCH

Tuilleadh faisnéise

Is freasaitheach ópóideach é nalocsón, rud a úsáidtear chun aisiompú a dhéanamh ar na hiarmhairtí ó ródháileog óipiáití amhail hearóin, moirfín agus meatadón.

Is ionann an tionscadal taispeána faoi threoir FSS agus céim thosaigh i dtreo fáil níos leithne ar nalocsón a sholáthar chun ródháileog ópóideach a chóireáil. Baineann an tionscadal leas as modheolaíocht atá cosúil le ceann a leanann tionscadal taispeána atá ar siúl sa Bhreatain Bheag. Is é atá i gceist leis an tionscadal oiliúint a chur ar phearsanra neamhliachta, amhail oibrithe cúraim, baill teaghlaigh agus piaraí, in instealladh nalocsóin atá soláthartha i steallaire réamhlíonta a riar. Bíonn rath an tionscadail ag brath go mór ar oiliúint a chur ar gach duine aonair agus grúpa a d’fhéadfadh bheith páirteach ann.

Is i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath, i mBaile Átha Cliath Thuaidh/Theas, i Luimneach, i gCorcaigh agus i bPort Láirge a bheidh an tionscadal ar siúl ar dtús. Is é toradh na meastóireachta ar an tionscadal a thabharfaidh eolas don chur chuige a ghlacfar i leith nalocsón a chur ar fáil ar bhonn níos leithne in Éirinn.