Preasráitis

Cuireann Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, fáilte roimh an gcistiú breise le haghaidh Sláinte agus Folláine atá á sholáthar le Buiséad 2017

  • An Ciste Éire Shláintiúil a Bhunú €5m
  • Scagthástáil Ailse Cíche a Leathnú €2.5m
  • An Clár Vacsaínithe don Óige a Leathnú €7.8m
  • Comhaontú Réamhcheannaigh le haghaidh Vacsaíní Paindéimeacha €1.5m

Dúirt an tAire Corcoran Kennedy go bhfuil an cistiú breise le haghaidh seirbhísí Sláinte agus Folláine atá á sholáthar le Buiséad 2017 mar fhianaise ar a thiomanta atá an Rialtas don chreat Éire Shláintiúil – an Creat Náisiúnta le haghaidh Sláinte agus Folláine Fheabhsaithe a chur chun feidhme agus ar a thiomanta atá sé do na gealltanais atá tugtha i gClár an Rialtais a chomhlíonadh.

De réir an Aire, is mórthionscnamh é bunú an Chiste Éire Shláintiúil. Leis an gCiste, cuirfear ar chumas an Rialtais tionscadail, cláir agus tionscnaimh atá nuálach, a chuimsíonn roinnt earnálacha agus atá fianaisebhunaithe a sholáthar, nithe a thacóidh le cur chun feidhme na bpríomhbheartas náisiúnta i réimsí amhail Murtall, Caitheamh Tobac, Alcól, Gníomhaíocht Fhisiciúil agus Sláinte Ghnéasach.

Dúirt an tAire, “Is é an aidhm atá leis an gcreat Éire Shláintiúil daoine agus pobail a chumhachtú chun feabhas a chur ar a sláinte agus ar a bhfolláine. Tá sé ríthábhachtach gur féidir le hearnálacha riachtanacha amhail an tOideachas agus an Rialtas Áitiúil cur leis an acmhainn atá acu gníomh áitiúil a chomhtháthú agus a chur ar chomhréim leis an mbeartas náisiúnta Tá sé ríthábhachtach freisin gur féidir leo déanamh amhlaidh le tacaíocht agus le treoir chuí ón earnáil sláinte.”

Fógróidh an Roinn Sláinte sonraí faoi conas a fheidhmeofar an Ciste roimh dheireadh na bliana.

Dúirt an tAire go bhfuil áthas ar leith uirthi go mbeidh sí in ann leanúint ar aghaidh le pleananna chun clár BreastCheck (an Clár Náisiúnta Scagthástála Cíoch) a leathnú de réir a chéile chuig gach bean idir 50-69 bliain d’aois sa tréimhse idir 2015-2021.

Tá cistiú breise ar fáil le haghaidh vacsaíniú freisin, rud a fhágann go mbeifear in ann an vacsaín in aghaidh rótaivíris agus mheiningíteas B a thabhairt do naíonáin nuabheirthe. Dhírigh an tAire aird ar an bhfíric gur gealltanas atá tugtha sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta is ea clár Breastcheck agus an clár vacsaínithe don óige a leathnú.

Chomh maith leis sin, chuir an tAire fáilte roimh an bhfógairt go méadófar an praghas ar tháirgí tobac agus mhol sí do gach caiteoir tobac smaoineamh faoi éirí as an tobac ar son a sláinte. Chuir sí i gcuimhne do gach caiteoir go bhfuil tacaí suntasacha ann, Quit ina measc, chun tacú le daoine éirí as an tobac.

#Budget17