Preasráitis

Cuireann Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, fáilte roimh sheoladh Phlean Cur Chun Feidhme an Chreata Éire Shláintiúil ó Ghrúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann

Ag labhairt di le linn cuairt a thabhairt ar Ospidéal Bhaile Uí Lachnáin inniu, chuir Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, fáilte roimh sheoladh Phlean Cur Chun Feidhme an Chreata Éire Shláintiúil ó Ghrúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann.  Leagtar amach sa Phlean na gníomhartha faoin gcreat Éire Shláintiúil a bhfuil rún ag Grúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann iad a chur chun feidhme ar mhaithe le feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine ball foirne, othar agus pobal.

Mhol an tAire Corcoran Kennedy an Grúpa Ospidéal as an bPlean, agus í ag rá, “Tá ról tábhachtach ag an tseirbhís sláinte maidir le feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine gach duine a chónaíonn in Éirinn. Cloch mhíle thábhachtach is ea seoladh an Phlean inniu, rud a léiríonn tiomantas, ceannaireacht agus díograis chun a chinntiú go dtabharfar cosaint do shláinte agus folláine gach duine sa réigiún ar a bhfreastalaíonn Grúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann agus gach duine a oibríonn sa tseirbhís sin agus chun a chinntiú go gcuirfear feabhas ar shláinte na daoine sa réigiún.”

Sainaithnítear sa Phlean ceithre mhór-réimse tosaíochta a ndíreofar orthu chun an tionchar dearfach is mó is féidir a imirt ar stíl mhaireachtála othar agus ball foirne ar mhaithe le pobal agus le fórsa saothair níos sásta agus níos sláintiúla a fhorbairt. Is iad seo a leanas na ceithre réimse sin:

 • An Timpeallacht Fhisiciúil: Na saoráidí agus an timpeallacht thacúil a theastaíonn a sholáthar chun baill foirne agus othair araon roghanna níos sláintiúla a dhéanamh
 • Sláinte agus Folláine Ball Foirne: Folláine agus athléimneacht ball foirne a chur chun cinn
 • Comhpháirtíocht: Obair i gcomhar le heagraíochtaí pobail agus le heagraíochtaí ábhartha eile
 • Sláinte agus Folláine Othar: Laghdú a dhéanamh ar an ráta fáis i dtinnis ainsealacha.

Ar fud na réimsí tosaíochta sin, tabharfaidh an Grúpa Ospidéal faoi ghníomhartha a bheidh dírithe ar shaincheisteanna amhail caitheamh tobac, réim shláintiúil bia agus maireachtáil ghníomhach, alcól, folláine agus meabhairshláinte dhearfach, an óige shláintiúil agus aosú dearfach.   Ceann de na príomhthéamaí eile sa Phlean is ea daoine a chumhachtú, agus tá gníomhartha ann a bhaineann le sláinte agus folláine ball foirne, le leas ceart a bhaint as gach teagmháil agus le tacaí féinbhainistíochta.

Thug an tAire Corcoran Kennedy faoi deara nach laghdóidh “ceann ar bith de na gníomhartha ina n-aonar ualach méadaitheach an ghalair ainsealaigh atá romhainn sa tseirbhís sláinte.  Má thógtar gach ceann de na gníomhartha le chéile agus má bhíonn gach ball foirne de chuid Ghrúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann tiomanta dá gcur chun feidhme, áfach, beimid in ann dea-thorthaí a bhaint amach ina leith.”

Ghabh an tAire buíochas le gach duine a raibh ról acu sa Phlean a chur le chéile. Mar fhocal scoir, dúirt sí, “Is minic is féidir le daoine feabhas a chur ar a sláinte agus ar a bhfolláine trí athruithe beaga, agus trí athruithe níos mó ná sin, a dhéanamh ar a stíl mhaireachtála agus ar a n-iompraíocht. Léirítear sa Phlean seo a ríthiomanta atá gach duine a oibríonn i nGrúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann do na hathruithe sin a dhéanamh.”

Nótaí d’Eagarthóirí:
Cuireadh Grúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann ar bun i mí Eanáir 2015.

Tá na 11 ospidéal sa ghrúpa lonnaithe i gContae Bhaile Átha Cliath, i gContae na Mí, i gContae na hIarmhí, i gContae Chill Chainnigh agus i gContae Loch Garman. Is iad sin:

 • Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann
 • Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae
 • An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais
 • Ospidéal Ginearálta Loch Garman
 • Ospidéal Ortaipéideach Náisiúnta na Ceapaí
 • Ospidéal Mhuire Mháthair, an Uaimh
 • An tOspidéal Réigiúnach, an Muileann gCearr
 • Ospidéal Súl is Cluas Victoria Ríoga
 • Ospidéal Cholm Cille
 • Ospidéal Naomh Lúcás, Ceatharlach-Chill Chainnigh
 • Ospidéal Naomh Mícheál, Dún Laoghaire