Preasráitis

Cuireann Kathleen Lynch, an tAire Stáit, fáilte roimh an Tuarascáil ón Údarás Náisiúnta Míchumais maidir leis na cigireachtaí atá déanta ag HIQA (an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte) ar ionaid chónaithe

Tá Kathleen Lynch, an tAire Stáit le freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta (Míchumas agus Daoine Scothaosta) agus Meabhairshláinte, tar éis fáilte a chur inniu (Dé Máirt an 3 Bealtaine 2016) roimh fhoilsiú na cáipéise “Report on HIQA inspections in residential centres for adults and children with disabilities” ón Údarás Náisiúnta Míchumais (NDA). Thug an tAire faoi deara gur dearfach atá formhór na dtorthaí san athbhreithniú.

Dúirt an tAire Lynch:  “I mí Dheireadh Fómhair 2014, d’iarr mé ar an NDA athbhreithniú a dhéanamh ar obair an phróisis chigireachta go dtí seo. Deimhnítear san athbhreithniú ón NDA gur tábhachtach agus riachtanach atá an próiseas rialála; go bhfuil sé éifeachtach agus go mbíonn sé ag tabhairt cosaint do dhaoine leochaileacha atá faoi chúram an Stáit. Cuimsítear sa Tuarascáil an chéad bhliain ina ndearna HIQA cigireachtaí ar sheirbhísí cónaithe do dhaoine faoi mhíchumas. Tá sé soiléir go bhfuil feabhsuithe suntasacha déanta ar fud na hearnála ó shin i leith. Tugaim faoi deara, áfach, go bhfuil cuid mhór oibre le déanamh go fóill chun a chinntiú go gcloífidh gach saoráid chónaithe leis na Caighdeáin Chónaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas.”

“Tá sé mar thosaíocht ag an Rialtas daoine leochaileacha atá faoi chúram na seirbhíse sláinte a chosaint. Gach duine a bhaineann úsáid as seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas, tá siad i dteideal bheith ag súil le cúram den chaighdeán is airde, tá siad i dteideal an cúram sin a fháil agus tá siad i dteideal cónaí in áit shábháilte agus le dínit. Ba cheart do dhaoine de gach cineál cumais deis a fháil beatha shaibhir iomlán a bheith acu.”

Dúirt an tAire Lynch freisin:  “Cuirim fáilte ar leith roimh an gcomhairliúchán agus roimh an rannpháirtíocht a d’eagraigh an NDA le geallsealbhóirí, go háirithe an rannpháirtíocht ó dhaoine faoi mhíchumas a chónaíonn in ionaid a ndearna HIQA cigireacht orthu. Is ábhar misnigh é gur chuir na rannpháirtithe uile san athbhreithniú ón NDA fáilte roimh phróiseas rialála HIQA agus gur aithin siad go soiléir na tairbhí a ghabhann leis an bpróiseas sin. Is é is an tuarascáil seo ann ná léargas ar ar tharla sna cigireachtaí sa chéad bhliain. Sainaithníodh roinnt mhaith samplaí dea-chleachtais inti ar féidir le gach duine san earnáil foghlaim uathu. Mar an gcéanna, sainaithníodh cleachtais nach mór a athrú agus a oiriúnú. Táthar ag cur an-chuid den athrú sin i bhfeidhm cheana féin agus leanfaidh an Roinn seo ar aghaidh ag oibriú le gach duine de na geallsealbhóirí lena mbaineann chun a chinntiú go dtabharfar an caighdeán is airde cúraim do gach duine a úsáideann seirbhísí míchumais.”

Críoch

Faisnéis bhreise

D’iarr an tAire Lynch ar an Údarás Náisiúnta Míchumais athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh ar an bpróiseas um chur chun feidhme a dhéanamh ar rialáil agus ar chaighdeáin i seirbhísí cónaithe do dhaoine fásta faoi mhíchumas agus do leanaí faoi mhíchumas. Cuirtear seirbhísí cónaithe den sórt sin ar fáil i thart ar 1,200 láthair do phas beag níos lú ná 9,000 duine faoi mhíchumas.

Ar Bhliain 1 de na cigireachtaí a díríodh athbhreithniú an NDA, bliain ar chuir HIQA tús léi i mí na Samhna 2013. Bhí na nithe seo i gceist leis an athbhreithniú: anailís cháilíochtúil agus chainníochtúil ar thuarascálacha foilsithe agus teagmhálacha le rannpháirtithe tábhachtacha sa phróiseas, lenar áiríodh cónaitheoirí, daoine muinteartha, baill foirne, lucht bainistíochta soláthraithe seirbhíse, HIQA, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus eagraíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas.

Tá breis agus 1,650 cigireacht déanta ag HIQA ó cuireadh tús le cigireachtaí i mí na Samhna 2013. Faoi dheireadh mhí Aibreáin 2016, bhí cigireacht amháin ar a laghad déanta ar ionaid ainmnithe agus bhí níos mó ná cigireacht amháin déanta ar lear ionad ainmnithe eile.

Is féidir an tuarascáil ón NDA a fháil ag an nasc anseo.